Naturfag 1

Naturfag 1 nett

Videreutdanning
Studiepoeng 30
Heltid/deltid Deltid
Type studium Delvis nettbasert
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet

Naturfag 1 nett (30 sp) er delt i to moduler a 15 sp og går over to semester. Modul 1 går til vanlig i høstsemesteret og modul 2 går til vanlig i vårsemesteret. Naturfag 1 nett er et valgfritt fag i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7.trinn og 5.-10.trinn.

I modul 1 vil studentene få grunnleggende innføring i basisfagene som naturfag henter sine kunnskaper og ferdigheter fra: Biologi, kjemi, fysikk og geofag. Studentene skal få erfare hvor sentralt naturfaglig kunnskap er for å forstå verden rundt oss, fra de minste byggestener på atomnivå til fascinerende sammenhenger i økologi og kjemi. Studiet vil understreke betydningen av solide fagkunnskaper blant annet for å kunne utvikle ny teknologi som samfunnet er avhengig av. Undervisningen er forskningsbasert og praksisnært, og det vektlegges at studentene skal utvikle en pedagogisk og fagdidaktisk forståelse for læring og undervisning av elever i naturfag.

Emneplan Naturfag 1 modul 1, 1.-7. trinn

Emneplan Naturfag 1 modul 1, 5.-10. trinn

I Modul 2 vil studentene få utvidet sine breddekunnskaper gjennom fokus på fysikk, biologi og teknologi & design, vi vil også gå dypere i tema som økologi og naturfagdidaktikk.

Emneplan Naturfag 1 modul 2, 1.-7. trinn 

Emneplan Naturfag 1 modul 2, 5.-10.trinn

Et nettstudium gir studenten stor frihet og fleksibilitet, dermed stilles det også utfordrende krav til den enkeltes struktur, selvdisiplin og egeninnsats.

Campussamlinger

Undervisning, øvelser og feltarbeid på campus er konsentrert til to helgesamlinger. Disse samlingene er komprimerte og arbeidskrevende, det forventes at studentene er godt forberedt.

I undervisningen på disse dagene vil studentene få erfaring med praktiske arbeidsformer i felt og på laboratoriet. Et fokus er rettet mot opplevelse og opplevelsens betydning for å skape interesse for naturfaget.

Eksempel på læringsaktiviteter

Forelesing: Forelesningene gir innføring i og oversikt over viktige emner.

Praktisk arbeid:

Feltkurs med fokus på artskunnskap (botanikk, zoologi) og økosystem/biotoper. På feltkurset vil en få innføring i feltmetodikk (bruk av bestemmelseslitteratur, utstyr og teknikker i forbindelse med observering, innsamling, sortering og identifisering av planter, dyr og andre naturobjekter).

Værregistreringer (temperatur, trykk, skyer, vind og lignende) over en periode. Fokus på lokale værfenomener. Arbeidet utføres som et prosjekt av den enkelte student.

Kjemiforsøk med fokus på grunnleggende kjemiske reaksjoner og hva som kjennetegner disse, beskrive egenskaper ved gasser, væsker og faste stoffer og faseoverganger (arbeid med vann) ved hjelp av partikkelmodellen.

Alle samlinger på campus er obligatoriske.

 

 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Yrkesmuligheter

Naturfag 1 foreligger i to varianter, den ene er rettet inn mot naturfag på 1. – 7. trinn i grunnskolen, den andre er rettet inn mot undervisning i naturfag på 5.-10. trinn i grunnskolen

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

Informasjon om studieavgifter finner du her

« Tilbake