Verdibasert utdanning - for alle

NLA ønsker å løfte studentene ved å se den enkelte, lære dem å se sitt ansvar og gi dem verktøyene og kunnskap til å forvalte dette ansvaret på best mulig måte.

Ut fra kristen tro og livssyn skal NLA Høgskolen motivere til danning og kritisk tenkning, og utfordre til aktivt engasjement for medmennesker og samfunn, nasjonalt og globalt.

Dette er grunnlaget som høgskolen og de ansatte motiveres av. Troen på at alle mennesker er skapt i Guds bilde og med ukrenkelig verdi. Det inspirer til et sterkt engasjement og omsorg for de svake, og ansvar for å forvalte ressursene vi har blitt gitt på best mulig måte.

Verdiprofil

Samfunnet er avhengig av et synlig og deltakende akademia som kan gi både anvendelig kunnskap og kritiske perspektiver. Her har NLA en viktig oppgave. Som en alternativ, privat, verdibasert og visjonær aktør i det norske universitets- og høgskolelandskapet, har høgskolen mulighet for å løfte frem verdibevissthet og livsynskompetanse, og bidra i det offentlige ordskiftet med kunnskap som former samfunnet. 

Et helhetlig perspektiv

NLA Høgskolen tilbyr praksisnære og samfunnsrelevante studier innen ulike fagområder, med tett oppfølging av studentene som varemerke, og med et helhetlig perspektiv på utdanningen. Da handler det ikke bare en teoretisk forståelse av eget fagfelt. Det inkluderer også en vektlegging av studentenes danning og etiske kompetanse, forklart som en forståelse og håndtering av etiske dilemmaer og yrkesetikk. I tillegg legges det vekt på å øve opp studentenes dømmekraft, som en kombinasjon av kunnskap, praksis og verdibaserte valg, som tjener enkeltmennesker, organisasjoner og samfunnet som helhet på en best mulig måte.

Verdigrunnlaget til NLA

Basert på sitt verdigrunnlag, uttrykt i dokumentet «Grunnlag og formål», skal NLA løfte studentene ved å se den enkelte, lære dem å oppdage sitt ansvar og gi dem verktøyene og kunnskap til å forvalte dette ansvaret på best mulig måte.

Inspirert av troen og synet på mennesket, arbeides det kontinuerlig med dette i undervisning og forskning. Våre forskere ser på betydningen av etikk i utdanningen og betydningen det har for den enkelte student.

— Det inspirerer til et sterkt engasjement og omsorg for de svake, og ansvar for å forvalte ressursene vi har blitt gitt på best mulig måte.

NLA tilbyr undervisning som tar sikte på å få studenter til å arbeide med kunnskap og samtidig reflektere over sine verdier. Et samfunn uten dette perspektivet står i fare for å bli et samfunn med et svekket menneskeverd. Og det er dette som binder all undervisning på høgskolen sammen – overbevisningen om at ethvert menneske har ukrenkelig verdi. 

 

Gjennom dette kan studentene utgjøre en viktig forskjell i andre menneskers liv. På denne bakgrunn er NLA sitt motto: fordi noen trenger deg.

Forvalteransvar

Sentralt i kristen etikk, er synet på at mennesket er satt til å forvalte. Dette innebærer for eksempel et forvalteransvar som gir føringer i møte med samtidens klimautfordringer og i spørsmålet om en rettferdig, bærekraftig og kreativ fordeling av jordens ressurser.

I lys av forvalteransvaret er ekteskapet, familiens situasjon og barn og unges oppvekstkår også et samfunnsanliggende. NLA vil holde frem foreldrenes ansvar for, og rett og plikt til, å oppdra sine barn og gi dem omsorg.

Bærekraftig utvikling

NLA ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, både gjennom utdanningen som tilbys og campusene som bygges.  Både i Oslo og i Bergen, der det skal bygges nye campuser de neste årene, vil høgskolen tilby et godt miljø for læring og dermed gi studentene den beste rammen for fremtiden.  Nybygg skal være miljøsertifiserte etter BREEAM-standarden (standard for miljøprofil) med miljøvennlige løsninger. Det er også ønskelig å redusere totalt CO2-utslipp gjennom mindre reisevirksomhet for ansatte.

Bærekraft og miljø vil også være et sentralt tema for faglig utviklingsarbeid i de fleste studiene som tilbys ved høgskolen. Her kan du lese vår strategiplan for 2021-2025.