Byggeprosjekt til NLA Høgskolen

NLA Høgskolen planlegger nye campuser både i Oslo og i Bergen i løpet av de neste årene.

Ny campus i Oslo

 

Illustrasjonsbilde av campus i Oslo

Styret i NLA Høgskolen valgte i juni 2018 tilbudet fra Normisjon om en ny ombygget og utvidet NLA Campus i eksisterende kvartal i Staffeldsgate, til vinner av tilbyderkonkurransen om nye Campus arealer.

Normisjon har etter dette arbeidet videre med å kartlegging sin bygningsmasse og samtidig forsøkt å innplassere NLA sine fremtidige arealønsker i eksisterende bygg og nybygg i Staffeldsgate. Det vurderes også muligheten for å leie noe arealer av NKSS på Holbergs plass, og NLM i Tullins gate. Resultatet av dette arbeidet når det gjelder løsningsvalg og kostnader skal legges frem for styrene i NLA og Normisjon for behandling juni 2019. 

 

Campus i tidligere NRK-bygg

Illustrasjonsbilde av campus i Bergen

 

Sammen med BOB gjorde NLA i 2015 en avtale med NRK om overtagelse av Kanalveien 90 januar 2018.

I planleggingsarbeidet, har arbeidet med detaljreguleringsplan for eiendommen tatt noe lenger tid enn planlagt. Samtidig har Bybanen båndlagt deler av eiendommen Kanalveien 90 for sin anleggsvirksomhet til ny Bybanetrase forbi Kanalveien 90 til Fyllingsdalen. Bybanen forhandler nå med entreprenør, og anleggsperioden som vil berøre Kanalveien 90 forventes å vare fra høsten 2019 til sommeren 2022.

Under Bybanen sin anleggsvirksomhet rundt Kanalveien 90, er det svært begrensede muligheter til å utføre byggeaktiviteter på eiendommen sammen med BOB, og forventet innflytting er derfor utsatt til sommeren 2024.

Illustrasjonsbilde av campus i Bergen