Etterutdanning og oppdrag

- med base i Bergen, Kristiansand og Oslo

Fagområder

NLA Høgskolen utvikler og gjennomfører etterutdanning basert på alle fagområder der våre vitenskapelig ansatte driver forskning, utdanning og formidling. Vi tilpasser og planlegger etterutdanningene sammen med oppdragsgiverne våre. Vi bidrar også gjerne med oppdateringer på aktuell forskning innenfor fagdisipliner som er relevante for våre oppdragsgivere.

Se gjerne vårt studietilbud, våre forskergrupper eller kompetansefelt i ansattkatalogen, for ideer og inspirasjon. Eller ta direkte uforpliktende kontakt med EVU-avdelingen for å vurdere hva som kan være aktuelt for din organisasjon eller bedrift: evu@nla.no

Formidlingsformer

NLA Høgskolen er en utdanningsinstitusjon som anvender et bredt utvalg av formidlingsformer og gjennomfører mange ulike typer etterutdanninger og oppdrag. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi på NLA Høgskolen driver vår etterutdanningsvirksomhet på ulike måter. Ta gjerne uforpliktende kontakt med EVU-avdelingen for å vurdere hvilke form som passer best for deres situasjon og behov: evu@nla.no

Kollektiv kompetanseutvikling

NLA Høgskolen har god erfaring med å gjennomføre etterutdanninger i form av prosesser der et kollegium i en organisasjon eller avdeling i fellesskap arbeider med å løfte sin samlede fagkompetanse. Felles forpliktende langsiktige prosesser gir et stort kompetanseløft som setter tydelige spor etter seg i hele organisasjonskulturen. I denne typen etterutdanning bruker vi tid på felles planlegging og forankring, og ulike typer muntlig eller skriftlig for- mellom og etterarbeid, eller langsiktig veiledning og oppfølging, integreres gjerne i det helhetlige etterutdanningsprosjektet.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med EVU-avdelingen for å lufte deres spørsmål eller behov for et kollektivt kompetanseløft: evu@nla.no

Kursrekker og langsiktig oppfølging

NLA høgskolen har lang erfaring med å gjennomføre etterutdanning i form av tradisjonelle korte eller lengre kursrekker for grupper av varierende størrelser.

NLA Høgskolen har også bred vitenskapelig kompetanse innen områdene veiledning og mentorering, og har erfaring med langsiktig oppfølging av enkeltskoler, barnehager og organisasjoner.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med EVU-avdelingen for å lufte deres spørsmål eller behov for etterutdanning i form av kursrekker eller langsiktig oppfølging: evu@nla.no

Forelesninger, fagdager og oppdrag

Vitenskapelig ansatte ved NLA Høgskolen gjennomfører mange forelesninger, fagdager og andre enkeltstående formidlingsoppdrag. Innholdet og formidlingsformen tilpasses til det som er relevant for oppdragsgiver ønsker og behov, og begge deler avtales direkte i dialog mellom oppdragsgiver og den aktuelle vitenskapelig ansatte.

Noen vanlige oppdrag er forelesninger ved andre høyskoler eller universiteter, planleggingsdager for skoler og barnehager, fagdager for organisasjoner og offentlige etater, innlegg på samlinger for menigheter og bedrifter.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med EVU-avdelingen for å lufte deres spørsmål eller behov for enkeltoppdrag eller forelesninger: evu@nla.no

Desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling

Fra høsten 2017 er det innført en ny statlig ordning for finansiering av kompetanseutvikling i skolen. Det betyr at regioner, kommuner eller enkeltskoler kan gjennom denne ordningen få hjelp fra våre dedikerte fagmiljøer til å drive langsiktig kollektivt utviklingsarbeid der hele skolens kollegium sammen løfter skolen som lærende organisasjon innenfor det aktuelle utviklingsområdet.

NLA Høgskolen er med i denne ordningen i Vestland, og vil delta i Oslo og østlandsområdet når grunnskolelærerutdanningen i Oslo er etablert. Innenfor våre spesialfelt vil vi også påta oss oppdrag i andre deler av landet. Vi er en betydelig lærerutdanningsinstitusjon med baser i Bergen og Oslo, og har oppdatert vitenskapelig kompetanse på aktuelle fagfelt som angår det daglige arbeidet i skolen:

 • Inkluderende læringsmiljø
 • Tilpasset opplæring
 • Aktive undervisningsformer
 • Vurdering for læring
 • Klasseledelse
 • Dybdelæring
 • Læreplanens overordnede del. Nye tverrfaglige emner
 • Evnerike barn i skolen
 • Utvikling av grunnleggende ferdigheter i alle fag:

 • Digitale ferdigheter
 • Leseferdigheter
 • Muntlige ferdigheter
 • Regneferdigheter
 • Skriveferdigheter

NLA Høgskolen har et sterkt pedagogisk og spesialpedagogisk miljø som sammen med faglærerne og didaktikerne i lærerutdanningene våre kan legge til rette for et best mulig utviklingsarbeid ved den enkelte skolen. Vi har erfaring med at det er avgjørende for utbyttet at det er skoleeier og skolens pedagogiske ledelse som driver det daglige pedagogiske utviklingsarbeidet, og at arbeidet er godt forankret i hele kollegiet. Derfor legger vi vekt på en god prosess der skoleeier/skoleledelse og NLA Høgskolen i partnerskap planlegger og tilpasser det pedagogiske utviklingsarbeidet.

Tverrfaglig og praksisnært er stikkord som kjennetegner NLA Høgskolen sin tilnærming til det pedagogiske utviklingsarbeidet i skolene, og vi motiveres av å få hente impulser og erfaringer fra praksisfeltet for selv å videreutvikle våre egne lærerutdanninger i Bergen og Oslo.