Kvalitetsportalen

Formålet med kvalitetsportalen er å gjøre det systematiske kvalitetsarbeidet synlig og tilgjengelig for studenter, ansatte og andre.

Hva er systematisk kvalitetsarbeid?

Det daglige utviklingsarbeidet er med å skape en enda bedre høgskole. Slik kan vi sikre at gode kvaliteter blir tatt vare på, og at svikt i kvalitet blir tatt fatt i på en god måte. Konkret blir dette gjort ved at studenter, personal, praksisfeltet og andre involveres i arbeidet med å synliggjøre dagens virkelighet, reflektere over denne og presentere resultatet av dette slik at alle blir informert om både hvor vi er og hvor vi vil. Det overordna ansvaret for dette arbeidet har Lokalt utvalg for kvalitetsutvikling (LOKUT), der det sitter to studentrepresentanter.

Hvordan skjer dette?

Det skjer ved at vi systematisk samler inn informasjon om hvordan det går, altså hvilke resultat vi ser. Dette skjer gjennom skriftlige og muntlige studentevalueringer, referat fra for eksempel avdelingsråd og læringsmiljøutvalg, statistikker som viser utvikling i studenttall, karakterer og annet, og meldinger fra studenter om forhold som bør rettes på eller som fortjener ros. Dette blir så samlet og vurdert i ulike rapporter. Sentralt står rapporten fra programansvarlig for hvert program, fra de ulike avdelingene og fra læringsmiljøutvalg, men også fra andre organ. Her er studenter representert.

 

Hele kvalitetssystemet finner du her.

Spørsmål, kommentarer, forslag til utvikling eller feilmeldinger knyttet til kvalitetsportalen sendes til kvalitet@NLA.no