Kvalitetsportalen

Kort orientering om systematisk kvalitetsarbeid ved NLA Høgskolen

Hva er systematisk kvalitetsarbeid?

Det daglige utviklingsarbeidet er med å skape en enda bedre høgskole. Slik kan vi sikre at gode kvaliteter blir tatt vare på, og at svikt i kvalitet blir tatt fatt i på en god måte. Konkret blir dette gjort ved at studenter, personal, praksisfeltet og andre involveres i arbeidet med å synliggjøre dagens virkelighet, reflektere over denne og presentere resultatet av dette slik at alle blir informert om både hvor vi er og hvor vi vil. Det overordna ansvaret for dette arbeidet har Lokalt utvalg for kvalitetsutvikling (LOKUT), der det sitter to studentrepresentanter.

Hvordan skjer dette?

Det skjer ved at vi systematisk samler inn informasjon om hvordan det går, altså hvilke resultat vi ser. Dette skjer gjennom skriftlige og muntlige studentevalueringer, referat fra for eksempel avdelingsråd og læringsmiljøutvalg, statistikker som viser utvikling i studenttall, karakterer og annet, og meldinger fra studenter om forhold som bør rettes på eller som fortjener ros. Dette blir så samlet og vurdert i ulike rapporter. Sentralt står rapporten fra programansvarlig for hvert program, fra de ulike avdelingene og fra læringsmiljøutvalg, men også fra andre organ. Her er studenter representert.

Et felles ansvar

Hele kvalitetssystemet finner du i kvalitetsportalen under "system for kvalitetssikring ved NLA Høgskolen. Et sitat fra denne til slutt (side 4):

Kvaliteten på ei utdanning er først og sist gitt av kvaliteten på det arbeidet som kvar student og kvar medarbeidar gjer. Eit kvart møte mellom menneske set sine spor. Vi er førebilete for kvarandre. Som menneske i samspel utfyller og utviklar vi kvarandre, og også gjennom open konflikthandsaming vert høgskolen utvikla vidare.

Dersom du har ideer som kan gjøre kvalitetsarbeidet bedre, ta det opp. Legg det i «Si-fra-portalen», ta det opp med studentrepresentant i LOKUT eller send det til studentparlamentet.

Spørsmål, kommentarer eller feilmeldinger knyttet til kvalitetsportalen sendes til kvalitet@NLA.no