Si fra!

NLA Høgskolen jobber for å tilby deg som er student gode rammer for din utdanning, og deg som er ansatt gode rammer for din arbeidshverdag. Det er viktig for oss å få tilbakemelding fra deg dersom det er noe du mener ikke fungerer ved NLA Høgskolen, enten det er mangler i de fysiske fasilitetene, kritikkverdige forhold, mobbing eller andre ting du opplever som utilfredsstillende.

Ros og tips

Er det noe du er spesielt fornøyd med? Hva er det som gjør at du trives? Hva er vi gode på? Dette er viktige tilbakemeldinger i vårt arbeid med å stadig forbedre vårt fysiske og sosiale studie- og arbeidsmiljø. Hvis du har gode tips til hvordan arbeids- eller læringsmiljøet ved NLA Høgskolen kan bli bedre, vil vi gjerne høre det! Har du en idé om et tiltak som kan komme flere til nytte?

Tips fra studenter går via rådgiver for utdanningskvalitet, og rådgiveren vil henvende seg til ansvarlige ved aktuelle avdelinger. Tips fra ansatte går til personalsjef. Avdelingen som tipset naturlig hører under, vil vurdere innspillene dine og hva som eventuelt gjøres videre.

Nettskjema for tips og ros fra studenter

Avvik og tilbakemeldinger om forbedringer

Dersom du opplever at det fysiske eller sosiale studiemiljøet ikke er så godt som det burde, kan du melde inn dette. Er det konflikter i studiemiljøet, mellom studenter og ansatte, dårlig eller mangelfullt undervisningsutstyr, ønsker vi å få tilbakemelding på det.

Når det gjelder konflikter, så finnes det egne retningslinjer for hvordan disse skal håndteres. Uenighet bør alltid løses på lavest mulig nivå, mens konflikter må løftes opp til nivået over der konflikten ligger. Du finner mer informasjon om hvordan en går fram i retningslinjene.

Dette gjør vi med meldingen din:

  • Avvik og tilbakemeldinger fra studenter går til rådgiver for utdanningskvalitet.
  • Avvik og tilbakemeldinger fra ansatte går til personalsjef.
  • Avvik knyttet til informasjonssikkerhet vil behandles av sikkerhetsansvarlig (CSO)
  • Læringsmiljøutvalget (LMU) og arbeidsmiljøutvalge (AMU) vil bli orientert om saker som omhandler arbeids- og læringsmiljøet.

Når du melder fra om en sak, kan den som mottar meldingen få vite hvem du er. Denne personen har taushetsplikt, og du kan være anonym i all videre behandling av saken dersom du ønsker det.

For studenter: Nettskjema for avvik knyttet til læringsmiljøet

For ansatte: Nettskjema for HMS-avvik 

Avviksskjema for informasjonssikkerhet

Varsling

Når er det behov for å varsle, og ikke bare si ifra? Varsling er å gi informasjon om alvorlige kritikkverdige forhold, primært lovbrudd og brudd på allmenne etiske normer. En varsling må gå til en som har mulighet til å endre på det du har observert eller selv har opplevd. 

Enten du opplever trakassering på studiestedet, mobbing eller forskningsfusk, er det viktig at du gir beskjed, slik at vi kan få satt i gang tiltak for å ordne opp i situasjonen.

Varslingsskjema for studenter

Varslingsskjema for ansatte

Enten du er student eller ansatt har du også alternative varslingskanaler. Det kan for eksempel være nærmeste leder eller lærer, og det kan gjøres både muntlig og skriftlig. 

Viktig informasjon

Se sikresiden.no for ytterligere råd og veiledning.