MGL1DIP Drama i praksis GLU 1-7

Alle versjoner:
MGL1DIP (2022—2023)
MGL1DIP (2021—2022)
MGL1DIP (2020—2021)
MGL1DIP (2019—2020)
MGL1DIP (2018—2019)

Emnekode: MGL1DIP

Emnenavn: Drama i praksis GLU 1-7

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen (Breistein)

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 0 poeng

Enkeltemne: Nei

Innledning

Ved NLA Høgskolen går kurset Drama i praksis inn som en obligatorisk del av praksisplanen i grunnskolelærerutdanningene. Studentene vil ved endt utdanning ha gjennomført et kurs i drama med et omfang på 51 timer fordelt på 18 timer på de to første studieårene, og 15 timer i tredje studieår. Hvert av årene godkjennes for seg, og bestått kurs føres på vitnemålet.

Innhold

Å utdanne seg til lærer handler blant annet om å bli kjent med og utvikle seg selv og de ressurser en besitter. Gjennom faget Drama i praksis vil studentene utvikle kunnskap og ferdigheter innen formidling, kreativitet og bruk av estetiske undervisningsformer. De vil bli utfordret til å øve opp en bevissthet rundt eget og elevenes kroppsspråk og stemmebruk, evne til å skape, og kommunikasjon og samhandling med elevene.

I undervisningen brukes dramapedagogiske arbeidsmåter særlig knyttet til lærerrollen, klasseledelse, variert undervisning og etiske problemstillinger. Faget vil gi studenten opplæring i å lede estetiske læreprosesser i undervisningen, og å variere undervisningsmetoder for å tilpasse opplæringen til ulike elevers forutsetninger og behov.

Faget vektlegger en allsidig lærerkompetanse og forutsetter aktiv innsats og vilje til utprøving. I tillegg til teoretisk innføring vil en stor del av faget vil være av praktisk art, og studentene vil gjennom undervisning og arbeidskrav i praksis få trening i å ta i bruk undervisningens arbeidsmåter.

Målet med faget er å at studenten skal bli en trygg formidler som har utviklet sin personlige uttrykksevne. Studenten skal kunne skape inkluderende og gode psykososiale læringsmiljø, bygge gode relasjoner med elevene gjennom bruk av kreative og estetiske læreprosesser. Faget vil gi studentene beredskap, slik at de kan bidra til at barn og unge gjennom hele grunnskolen får oppleve læringsaktiviteter som kan skape rom for utforsking og formidling av etiske og faglige problemstillinger og bidra til å utvikle selvtillit og identitet hos elevene.

 

GLU1: Lærerrollen 18 timer

Undervisningen blir samlet for 1-7 og 5-10

 • Klasseledelse (9 timer)
  • Den gode formidleren (uttrykksevne, variasjon, undervisningens dramaturgi)
  • Dramaøvelser (bli-kjent, oppvarming, fokus, energi, ledelse av dramaøvelser o.l.)
  • Kroppsspråk i praksis (improvisasjon, statusspill, relasjon lærer-elev, tolking av kroppsspråk, bevissthet eget kroppsspråk)
  • Grunnleggende stemmetrening (stemmeøvelser, stemmebruk i læringssituasjoner, stemmebruk for relasjonsbygging, uttrykk, styrke, klang, pust, å ta vare på stemmen)
  • Bevisst bruk av undervisningsrommet (teknikker, improvisasjon, plassering i rom, fiktive rom)
 • Motiverende introduksjon (9 timer)
  • Motivasjon, dramatiske virkemidler, estetiske læreprosesser, improvisasjon 3 t
  • Lærer -i- rolle: eks politiker, historisk figur, en forsker, en oppfinner, et tidsvitne 3 t
  • Arbeid med egne motiverende introduksjoner (praksisoppgave) i grupper under veiledning 3 t

GLU 2: Dramaforløp 18 timer

Denne modulen blir delt i 1-7 og 5-10. Modulen vil ha en tverrfaglig profil og fokuserer på varierte undervisningsformer og tilpasset opplæring.

 • Erfare og analysere dramaforløp (9 timer)
  • Aktuelle emner for dramaforløp kan være mobbing, klassemiljø, samisk kultur, immigrasjon, bærekraftig utvikling, nettvett, det psykososiale klassemiljø, begynneropplæring
 • Planlegge prosessdrama m/veiledning av grupper (9 timer)
  • Dramaforløp- en forskningsbasert praksis 1 t
  • Teori: dramapedagogiske metoder 1 t
  • Observere dramaforløp med barn (film) 1 t
  • Arbeid i praksisgruppene med egne forløp, presentasjon av ideer, veiledning 6 t
 • Veiledning i gjennomføring av egne dramaforløp
  • Hver praksisgruppe får 20 minutters gruppeveiledning

 GLU 3: Fortellerrollen 15 timer

 • Å kunne uttrykke seg muntlig. Fortellingens oppbygging og grunnelementer 3 t
 • Formidling av fagstoff gjennom fortelling 3 t
 • Kulturbærende fortellinger, samiske fortellinger, narrativ identitet 3 t
 • Veiledning, fremføringer og tilbakemeldinger av egne fortellinger 3 t
 • Praksisfortellinger: scener fra klasserommet: arbeid med etiske problemstillinger i det psykososiale klassemiljøet. Metode: forumspill 3 t

Arbeids- og undervisningsformer

Faget vil ha obligatoriske seminar knyttet til hver modul der det legges vekt på studentaktive læringsformer. Studentene vil bli delt inn i grupper som arbeider sammen i seminar og i praksisgrupper. Tilbud om teaterforestillinger vil gis minimum en gang pr. år.

Arbeidsomfang

51 timer

Arbeidskrav

 • Hvert år har godkjenning av oppmøte som arbeidskrav. (80 % oppmøte = 3,6t = 1 økt)
  • Studenten tar igjen undervisning med neste årskull evt. kompenasjonsundervisning/oppgave ved for stort fravær
 • Alle tre årene har arbeidskrav
 • Hvert år blir vurdert til godkjent/ikke godkjent ved slutten av studieåret

Arbeidskrav 1/6 (GLU1) : Praksisoppgave 1.periode

 • Observasjon av kroppsspråk, stemmebruk og bruk av rommet, etterfulgt av samtale med medstudenter og praksislærer. refleksjonsnotat skal leveres til emneansvarlig, individuelt eller i gruppe
 • Lede en dramaøvelse alene eller sammen med andre, og samtale om dette i veiledningen.

Arbeidskrav 2/6 (GLU1): Gjennomføring av motiverende introduksjon i 2. praksisperiode

Arbeidskrav 3/6 (GLU1): Tilstedeværelse og aktiv deltakelse i undervisning

Arbeidskrav 4/6 (GLU2): Praksisoppgave i 4.praksisperiode

Planlegge, gjennomføre og evaluere et eget dramaforløp med 4-6 dramateknikker. Tema skal avklares med praksislærer. Studentene leverer individuelt en fagtekst (ca 1200 ord) knyttet til planleggingen av dramaforløpet. Leveres til emneansvarlig.

Arbeidskrav 5/6 (GLU2): Tilstedeværelse og aktiv deltakelse i undervisning

Arbeidskrav 6/6 (GLU3): Praksisoppgave i 5. eller 6.praksisperiode

Studenten skal planlegge og gjennomføre en fortellerstund i praksisperioden. Tema velges av studenten, eller knyttes til undervisningstema ved praksisstedet. Studenten kan velge en selvlaget fortelling, en fortelling laget av en fagtekst, eller en annen fortelling (eventyr, sang, fabel e.l.). Studenten leverer et kort refleksjonsnotat til emneansvarlig, knyttet til gjennomføringen (1/2 til 1 side).

Arbeidskrav 7/6 (GLU3): Tilstedeværelse og aktiv deltakelse i undervisning

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

a. Etter tredje år blir kurset vurdert til bestått/ikke bestått

b. Hvert år må være godkjent før studenten kan få bestått faget

c. Bestått dramakurs påføres vitnemålet ved endt utdanning

d. Drama i praksis er ett av flere krav som må være vurdert til Bestått for at den samlede vurderingen av praksisopplæringen skal kunne vurderes til Bestått.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / Ikke Bestått

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Litteratur DIP 1

Lærerrollen

Stemmebruk, kroppsspråk, bruk av rom + motiverende introduksjon

I kompendium:

Barratt-Due, Else (2011). På scenen i ditt eget liv. Hvordan formidle et budskap og trives foran publikum, Oslo: Cappelen Damm (s 55 - 80: 25 sider)

Dalland, Cecilie Pedersen og Haakon Thaule-Hatt (2017) Kreativitet i skolen, Bergen: Fagbokforlaget (31-42 og 73 -78: 18 sider) Moltubak, Jørgen (2015) Gnistrende undervisning. Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign, Oslo: Gyldendal Akademisk (s 76 - 111: 35 sider)

Skaalvik, Einar M. og Sidsel Skaalvik (2015) Motivasjon for læring. Teori og praksis, Oslo: universitetsforlaget (s 56 - 73: 15 sider)

Sæbø, Aud Berggraf (2016) Drama som læringsform, Oslo: Universitetsforlaget (s 15-45: 30 sider)

Sælebakke, Anne (2018) Livsmestring i skolen - et relasjonelt perspektiv, Oslo: Gyldendal Akademisk (side 72 -84, 200 - 216 og 221 - 230: 38 sider)

Til sammen: 161 sider

Tillegg:

101 Drama games and activities ++

https://utdanningsforskning.no/artikler/stemmestress-og-konsekvenser-for-larerstudenten/

https://www.utdanningsnytt.no/magasin/2016/august/-mange-elever-far-ikke-et-eneste-blikk-fra-lareren/

Litteratur DIP GLU 2

Dramaforløp

I kompendium:

Allern, Hor-Helge (2017) «Flukten fra Syria. Et prosessdrama med rolle- og perspektivbytte i matematikk». I: Sæbø, Aud B., Eriksson og Allern (red.) Drama, teater og demokrati. Antologi 1, Bergen: Fagbokforlaget (s 141 - 155: 15 sider)

Braanaas, Nils (2008) Dramapedagogisk historie og teori, Trondheim: Tapir akademisk forlag (s 255 - 277: 23 sider)

Fossbråten, Liv Anne og G.B. Bjørnstad (2019) «En utforskning av læring i et skjæringspunkt mellom fiksjon og virkelighet». I: Høeg Karlsen, Kristine OG G.B. Bjørnstad (red.) Skaperglede, engasjement og utforskertrang, Oslo: Universitetsforlaget (s 91 - 102: 12 sider)

Heggstad, Kari Mjaaland (2012) 7 veier til drama. Grunnbok i dramapedagogikk for lærere i barnehage og skole, Bergen: Fagbokforlaget (3.utg) (s 66 - 90: 25 sider)

Neelands, Jonothan (2000) Drama i praksis - Teori, ideer og metoder, Gråsten: Forlaget Drama (utvalg: ca 15 sider)

Sæbø, Aud B. (2012) Drama og ledelse av undervisnings- og læringsprosesser. I: Aamodtsbakken (red.) Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole, Oslo: Universitetsforlaget (109-119: 10 sider)

Sæbø, Aud B. (2016) Drama som læringsform, Oslo: Universitetsforlaget (s 87 - 120: 34 sider)

Tetlie, Odette (2017) «Dramaforløp og samskaping - demokratisk deltakelse i museal formidling». I: Sæbø, Aud B., Eriksson og Allern (red.) Drama, teater og demokrati. Antologi 1, Bergen: Fagbokforlaget (s 225 - 238: 14 sider)

Til sammen: 148 sider

Litteratur DIP GLU 3

Fortellerrollen

Bjerkestrand; Karin m.fl (2016) Narrativ Identitet ca 25 sider (Sidetall, forlag og trykkested blir oppdatert)

Breidlid, Halldis og Tove Nicolaisen (2011) I begynnelsen var fortellingen, Oslo: Universitetsforlaget (s 39 - 56: 17 sider)

Dahlsveen, Heidi (2016) Fortellerboken: deg selv og andre fortalt ca 25 sider (Sidetall, forlag og trykkested blir oppdatert)

Danielsen, Ruth (2004) Kulturbærende fortellinger, barn og skole, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (s 39 -51: 13 sider)

Engelstad, Arne (2012) De undertryktes teater - Når tilskueren blir deltaker. Augusto Boals metoder og praksis, Oslo: Cappelens Akademisk Forlag (s 44 - 59 og 70 - 71: 22 sider)

Handagard, Ingvild (2005) God i muntlig, Kristiansand: Høyskoleforlaget (s 94 - 110: 16 sider)

Karsrud, Fridunn Tørå (2010) Muntlig fortelling i norskfaget. En vei til tekst- og tolkningskompetanse, Latvia: Cappelen Akademisk Forlag (s 67 - 71: 5 sider)

Ulvund, Marit (2017) «Livsfortellingen som demokratisk prosjekt». I: Sæbø, Aud B., Eriksson og Allern (red.) Drama, teater og demokrati. Antologi 1, Bergen: Fagbokforlaget (s 209-223: 15 sider)

Til sammen: 138 sider

Tillegg:

https://forskning.no/sosiale-relasjoner-partner-kunst-og-litteratur/teater-mot-undertrykking/1036581

https://www.dagsavisen.no/helg-nye-inntrykk/reportasjer/generalprove-pa-virkeligheten-1.425390

https://forskning.no/universitetet-i-stavanger-partner-pedagogiske-fag/vil-bruke-teater-for-a-forebygge-undertrykking/359432