P340 Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer

Alle versjoner:
P340 (2023—2024)
P340 (2022—2023)
P340 (2021—2022)
P340 (2020—2021)
P340 (2019—2020)
P340 (2018—2019)
P340 (2017—2018)

Emnekode: P340

Emnenavn: Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ SPESIALPEDAGOGIKK

For informasjon om opptakskrav, se studieplanen for masterprogrammet.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk, variant PED3C.

Innledning

Studiet gir 15 studiepoeng i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk. Emnet gir utdypende innsikt i spesialpedagogiske grunnlagsproblem.

Læringsutbytte

«Læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et viss utbytte av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

 

Kunnskap

Studenten;

 • Har inngående kunnskap om spesialpedagogiske grunnlagsproblemer relatert til faget spesialpedagogikk og det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.
 • Har bred kunnskap om,-  og innsikt i hvordan det kan oppleves å være funksjonshemmet  i relasjon til menneske- og verdisyn og etnisk mangfold.
 • Har bred kunnskap om teorier om rådgivning, veiledning og tverretatlig samarbeid innenfor spesialpedagogisk arbeid.
 • Har bred kunnskap om innovativt arbeid innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.
 • Har bred kunnskap om etiske aspekter ved arbeidet med mennesker med funksjonsnedsettelser.
 • Har bred kunnskap om forskningsetiske problemstillinger i tilknytning til forskning vedrørende sårbare grupper.

 

Ferdighet

Studenten;

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevant forskning til å belyse aktuelle problemstillinger innenfor det spesialpedagogiske feltet.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og kilder, samt fremstille dette slik at det belyser en problemstilling i tilknytning til det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.
 • Kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet, og fremstille dette skriftlig på en måte som kjennetegner akademisk skriving.
 • Kan reflektere over etiske aspekter ved det spesialpedagogiske arbeidet, samt drøfte utfordringer og dilemma i dette arbeidet.
 • Har kjennskap til VaKe-metoden (Values and Knowledge Education).

 

Generell kompetanse

Studenten;

 • Kan analysere og drøfte relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Kan formidle selvstendig arbeid og behersker spesialpedagogiske uttrykksformer og termer.
 • Kan bidra til nytenkning og innovative prosesser innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.

Innhold

Med dette som fokus vil studiet være bygd opp omkring følgende tema;

 • Etikk, og etiske problemstillinger i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • Disability studies og mangfold
 • Grunnlagstenkning innen faget spesialpedagogikk og det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • Innovasjon
 • Profesjonsrolle
 • Rådgivningsteorier
 • Tverrfaglig samarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

P340 er et samlingsbasert emne. Det vil si at studenter møter på to fysiske samlinger i løpet av semesteret, og ellers følger nettbasert undervisning på Canvas. Hver samling består av to 6-timers dager.

 

Undervisningen organiseres som, blant annet, obligatoriske samlinger med forelesninger, seminarer, individuell og/eller gruppeveiledning, og individuelt og/eller gruppearbeid. Det legges også opp til at studentene kobles sammen i basisgrupper.

Arbeidsomfang

450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være registrert som godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende vurdering:

 • Obligatorisk oppmøte på to fysiske samlinger.
 • Innlevering av problemstillinger for godkjenning til tekster som inngår i mappevurderingen.
 • Tilbakemelding på en medstudent sitt refleksjonsnotat (250-300 ord).
 • En sluttrapport (250-300 ord) der studenten etter en bestemt mal reflekterer over egne læringsmål i lys av emnet og deler egne refleksjoner og utfordringer.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

A) Mappetekster i to deler:

Mappetekst 1: Refleksjon over to tekster fra litteraturlisten for emnet der studenten drøfter disse i et kritisk perspektiv i lys av en problemstilling formulert ut fra de valgte tekstene. Omfang: 1500-2000 ord. Problemstillingen til refleksjonsteksten skal på forhånd godkjennes av emneansvarlig.

 

Mappetekst 2: Temaessay over en selvvalgt problemstilling som reflekterer grunnlagstenkning relatert enten til diskusjoner i faget, eller til praksisfeltet. Omfang: 3500-4000 ord. Problemstillingen til temaessayet skal på forhånd godkjennes av emneansvarlig.

 

Begge tekstene leveres som en mappe innen en angitt frist.

 

B) Muntlig eksamen med samtale og de innleverte tekstene i del A), sett i lys av innholdet i emnet

Karakteren på mappen blir kunngjort på muntlig eksamen.

 

Del A og B teller 50% hver, og må begge vurderes til ståkarakter i samme semester for at emnet skal regnes som bestått. Dersom sammenregningen gjør at kandidaten vil havne midt mellom to karakterer, blir den beste karakteren stående. Dersom en student får karakteren F (ikke bestått) på mappen eller på muntlig eksamen, må studenten levere inn nye mappetekster med nye problemstillinger, og ha ny muntlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A-F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Progresjonskrav

Emnet kan tas samtidig med P341, men må tas først og være bestått hvis en tar P340 og P341 i ulike semestre.

 

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på P3Pro.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.