Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon

Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon
  • Kristiansand
  • Årsstudium, heltid
  • 60 studiepoeng
  • Fire uker studietur for campus-studenter (gjennomføres ikke høsten 2022)
  • Start: høst
Søknadsfrist 2022: 20. april kl. 14 Søk opptak
Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon i Kristiansand gir deg teoretisk tyngde og praktisk erfaring innen interkulturell kommunikasjon. En ideell utdanning for deg som vil jobbe med mennesker med ulik kulturell, religiøs eller annen bakgrunn.

Om utdanningen 

Studiet fokuserer på interkulturell kommunikasjon og samhandling, det flerkulturelle Norge, etnografisk metode, og interkulturell formidling. Studiet har et teoretisk og praktisk fokus. Den teoretiske kunnskapen aktiveres i refleksjon og analyse av interkulturell praksis, et etnografisk prosjekt og casepresentasjoner. Slik får du muligheten til å bruke teorien i praksis og får god innsikt i kulturforståelse og interkulturell kommunikasjon.

Hva lærer du

Interkulturell kommunikasjon defineres som studiet av hva som skjer i interkulturelle møter, forstått som møtet mellom mennesker og aktører som opplever seg som kulturelt forskjellige. Det dreier seg med andre ord om studier av interkulturell kommunikasjon, interaksjon og samhandling, og av sentrale faktorer som påvirker interkulturelle relasjoner, hvordan aktører mestrer og forhandler mellom kulturelle forskjeller, og hvordan premissene defineres. Interkulturelle studier på NLA Høgskolen har kulturforståelse, religion, interkulturell kommunikasjon og nord/sør-problematikk som sine primære faglige pilarer, med vekt på interkulturelle relasjoner. På studiet har vi et fokus på å utvikle refleksjonsnivå, analytisk evne og formidlingskompetanse.

Hvor kan du få jobb

I vårt flerkulturelle samfunn og i en verden som stadig blir mer globalisert er det viktig med kunnskap om interkulturell kommunikasjon. Denne kompetansen er relevant i mange yrker i både privat, offentlig og frivillig sektor. Et årsstudium i interkulturell kommunikasjon er nyttig for alle som ønsker å jobbe med mennesker. Det er særlig relevant i flyktning- og integreringsarbeid, i helsevesenet, som journalist, og i ulike karrierer knyttet til internasjonale spørsmål og utvikling i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og næringsliv.

Om IK årsstudium - campusbasert studium

For årsstudentene som er på Gimlekollen campus er studiet er bygget opp med forelesninger, kollokviegrupper, ekskursjoner, studietur til Øst-Afrika og feltarbeid i Norge. Det er et heltidsstudie, og den fire uker lange studieturen er vanligvis lagt til høstsemesteret. På grunn av Covid 19-situasjonen blir det ikke gjennomført studietur til Øst-Afrika høsten 2021. I studieplanen fokuseres det i større grad på det flerkulturelle Norge kommende studieår.

Studietur til Kenya

Kenya er et ledende land i Øst-Afrika og som byr på store kontraster. Den fire uker lange studieturen dit handler om å komme i nærkontakt med det flerfoldige kontinentet.

Les mer om studieturen her

Om nettstudiet - IK nett årsstudium

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon nett er et studium der all undervisnings, vurdering og kommunikasjon foregår på nett. Undervisningen varierer mellom nettforelesninger (opptak), deltakelse på seminarer (på nett) som krever fremmøte, etnografisk feltarbeid og veiledningssamtaler (på nett) som krever fremmøte. Som student på årsstudiet i interkulturell kommunikasjon nett må du ha et god og stabil internettilkobling fordi studiet krever at du er deltakende på seminarer og veiledning på nett.

For deg som har erfaring fra utlandet (gjennom jobb, studier eller annen relevant praksis), eller har vært eller er engasjert i en flerkulturell sammenheng i Norden, kan du få mulighet til å jobbe tematisk med dine erfaringer. Denne erfaringen må dokumenteres og godkjennes etter noen kriterier. Om du ikke har denne type erfaring, kan du jobbe tematisk med en annen regional og tematisk spesialisering, etter egen interesse.

Videre studier

NLA Høgskolen tilbyr bachelor i interkulturell forståelse i Bergen og Kristiansand. Med fullført bachelor kan du søke opptak til mastergraden i Intercultural Studies på NLA i Bergen. Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon kan inngå i mange ulike bachelorgrader som frie studiepoeng, eller kombineres med yrkesutdanninger som for eksempel lærer, sosionom, politi, journalist og sykepleier.