Musikk 1, 1-7, samlings- og nettbasert

Musikk 1, 1-7, samlings- og nettbasert
  • Oslo
  • Videreutdanning
  • 30 studiepoeng
  • Høst
Søk innen 15. april Søk opptak

Om utdanningen

Musikk 1 er et 30 stp fag rettet mot musikkundervisning på grunnskolens 1. – 7. trinn. Musikkfaget i grunnskolen har som mål å gi elever musikkopplæring slik at de kan ta aktivt del i musikk gjennom musisering, komponering og lytting. I musikkstudiet i lærerutdanningene for grunnskolen er det derfor lagt vekt på å skape en god sammenheng mellom lærerstudentenes egen musikalske utvikling og deres fagdidaktiske kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisning.

Emnet vil være egnet som videre- eller etterutdanning i musikk, og kan også være et frittstående kurs for deg som ønsker å lære mer om musikkfaget i grunnskolen og utvikle egne ferdigheter i musikk.

Hvor kan du få jobb?

Dette 30 stp emnet gir deg undervisningskompetanse i musikkfaget i grunnskolen sammen med annen godkjent pedagogisk utdanning.

Studiet passer også for deg som vil jobbe med musikk innenfor andre områder, så som kultur- eller fritidstilbud for barn og unge.

Organisering og oppbygning

Faget er samlings- og nettbasert og fordelt over et helt år, slik at det er mulig å kombinere med deltidsjobb eller et annet fag. Det legges opp til totalt seks samlinger i Oslo, tre om høsten og tre om våren. I tillegg legges det opp til fire nettsamlinger (på 2-3 timer) hvert semester.