Norsk 1 og norsk 2, 5.-10- trinn

Norsk 1 og norsk 2, 5.-10- trinn
 • Bergen (Breistein)
 • Årsstudium, videreutdanning
 • 60/ 30 + 30 studiepoeng
 • Høst
Løpende opptak Søk opptak
Som norsklærer får du en unik mulighet til å bety noe helt spesielt for barn og unge. Kompetansen elevene utvikler gjennom norskfaget, er avgjørende for at de skal kunne delta i et samfunns- og arbeidsliv der de møter et mangfold av tekster, både muntlige, skriftlige og multimodale. I tillegg er norskfaget sentralt i elevenes utvikling som mennesker. Danning og sosialisering, utvikling av fantasi og kreativitet, identitetsutvikling og forberedelse til demokratisk deltakelse – alt dette skal norskfaget romme.

Som student på NLA Høgskolens videreutdanning i norsk, får du muligheten til å utforske det mangfoldige norskfaget sammen med medstudenter og engasjerte, erfarne lærere fra NLA. Utdanningen gir deg de verktøyene du trenger for å drive god, forskningsbasert undervisning i norskfaget på mellom- og ungdomstrinnet.

Om utdanningen

Norsk 1 5.-10. (30 studiepoeng) og Norsk 2 5.-10. (30 studiepoeng), består hver av to moduler på 15 studiepoeng, med avsluttende vurdering for hver modul. Hver for seg er Norsk 1 og Norsk 2 to selvstendige videreutdanningstilbud, men kan også kombineres til et årstudium i norsk. Norsk 1 og Norsk 2 går parallelt gjennom året, og består hver av seks samlinger på to dager på NLA Høgskolens studiested på Breistein i Bergen, altså tolv samlinger totalt dersom du velger å ta hele årsstudiet. Samlingene består av forelesninger, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver. Mellom samlingene legges det opp til både individuelt arbeid, samarbeid med andre studenter via nett og oppfølging fra faglærere.

Hva lærer du?

Norsk 1, modul 1 fokuserer på litteraturdidaktikk og litteraturteori, med vekt på barne- og ungdomslitteratur. I Norsk 1, modul 2 står språket som system og språklig mangfold sentralt. I tillegg gir emnet en innføring i de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, muntlighet og digital kompetanse, med vekt på tilpasset opplæring. Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) vektlegges også særlig i denne modulen.

Norsk 2, modul 1 gir en dypere innsikt i de grunnleggende ferdighetene, med et særlig fokus på kritisk literacy og retorikk. I tillegg tematiseres norskfagets plass i skolen i et tverrfaglig perspektiv. Dybdelæring og bruk av digitale verktøy i undervisningen (PfDK) spiller også en sentral rolle i denne modulen. Norsk 2, modul 2 tar for seg språklig og litterært mangfold i et historisk perspektiv. Sentrale tema her er litteraturhistorie og litteraturteori, språkhistorie, dialektologi, sosiolingvistikk og språklig mangfold i Norden.

Hvor kan du få jobb?

Behovet for lærere i norsk blir ikke mindre. Et årstudium i norsk (60 sp), vil sammen med godkjent pedagogisk utdanning gi undervisningskompetanse på 5.-10. trinn. For undervisning på 5.-7.trinn er kravet 30 sp.

Studiets oppbygning

Norsk 1 og Norsk 2 består begge av to moduler med avsluttende vurdering ved 15stp. I hver modul er det 3 obligatoriske samlinger á 2 dager, altså totalt 12 samlinger dersom en velger å ta hele årsstudiet.  Studiet består av forelesninger, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver, i tillegg skal studenten delta på faglige nettsamtaler.

Datoer for samlinger studieåret 2022/2023


Med forbehold om endringer.

Norsk 1, modul 1:

 • 25. og 26. august
 • 29. og 30. september
 • 27. og 28. oktober

Norsk 1, modul 2:

 • og 13. januar
 • og 17. februar
 • og 14. april

Norsk 2, modul 1:

 • 29. og 30. august
 • 3. og 4. oktober
 • 31. oktober og 1. november

Norsk 2, modul 2:

 • og 17. januar
 • og 21. februar
 • 17. og 18. april

Emneplaner