Pedagogikk mastergrad

Pedagogikk mastergrad
  • Bergen (Sandviken)
  • Master
  • 120 studiepoeng
  • Mulighet for utveksling
  • Høst
Søknadsfrist 20. april Søk opptak
Pedagogikk handler dypest sett, både i teori og praksis, om eldre generasjoners holdninger til yngre generasjoner. Utfordringene er å vurdere hva vi som voksne ønsker for neste generasjon, hvilken sammenheng det er mellom det vi ønsker og det vi faktisk praktiserer og hvor vidt det vi ønsker og praktiserer virkelig er godt for barn og unge. Som grunnlag for slike vurderinger trengs det nærhet til pedagogisk praksis, åpenhet for å gjøre erfaringer og mulighet for kritisk drøfting av verdispørsmål. Studiet gir en innføring i pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid, og det er praksis- og verdiorientert.

Om studiet

Formålet med studiet er å fremme danning hos den enkelte student og i studentgruppen, dyktiggjøre til oppgaver i hjem, pedagogiske institusjoner, arbeid og fritid, og bidra kritisk og konstruktivt til å møte lokale, nasjonale og globale utfordringer. Gjennom studiet vil det bli lagt vekt på klargjøring og drøfting av pedagogiske verdivalg som oppdragelse og undervisning fører med seg, og på å se valgene i sammenheng. En vil særlig være oppmerksom på pedagogiske konsekvenser av de verdier som barnehage og skole bygger på: respekt for skaperverket og menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Det er videre sentralt i studiet å drøfte forholdet mellom de ulike utdannings- og oppdragelsesinstitusjonene og hvilke formål, oppgaver og mandatområder disse har.

Masterstudiet bygger på bachelorgrad eller tilsvarende utdanning, er toårig, og fører fram til en mastergrad i pedagogikk. Studiet er en faglig videreføring av studier innenfor sentrale deler av pedagogikken. Masterstudiet i pedagogikk gir studentene mulighet for å lære og erfare hva det innebærer å drive pedagogisk forskning og de får et grunnlag for selv å forske. Arbeidet sluttføres gjennom en masteroppgave

Hva lærer du?

Masterstudiet ved NLA Høgskolen orienterer seg mot grunnleggende pedagogiske spørsmål som gjelder alle barn og unge uavhengig av de forhold de er født inn i kulturelt, sosialt, politisk, personlig, psykologisk, historisk, økonomisk eller når det gjelder religion og livssyn. Grunnlagsspørsmål i pedagogikk er gjerne eksistensielle og har fokus på pedagogisk virksomhet som sentral for barn og unges liv og handling. Eksistensielle og samfunnspolitiske spørsmål som blir drøftet i studiet er blant annet relatert til ansvar, makt, ledelse, relasjon, verdighet, autoritet, frihet, inklusjon, og pedagogisk relevans av disse.

Vi har som mål at undervisningen på masternivå i pedagogisk tenkning, praksis og forskning har rom for refleksjon og diskusjon mellom studenter og lærere, og fokus på pedagogisk praksis og konkret anvendelse av kunnskap og innsikt.

Hvor kan du få jobb?

Pedagogikkstudiet fungerer både som allmenndanning, forberedelse til en rekke ulike yrker, og som kvalifisering for pedagogisk forskning og utviklingsarbeid. Utdanningen kan gi grunnlag for å få stilling i høgskole- eller universitetssektoren. Faget er aktuelt for personale innen barnehage, skoleadministrasjon og pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner, fylkeskommuner og i statlige organ. Innen sosial- og helsesektoren, i ulike typer massemedia, i organisasjoner og virksomheter kan et pedagogisk perspektiv være til hjelp for alle med ansvar for familiespørsmål, utdanningsspørsmål, formidling, kommunikasjon, veiledning og omsorg.

Mastergrad med vekt på pedagogisk ledelse gir jobbmuligheter som ledere innen skoleadministrasjon og for pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner, fylkeskommuner og i statlige organ. Innen sosial- og helsesektoren, privat næringsliv, i ulike typer massemedia, i organisasjoner og virksomheter, vil et pedagogisk ledelsesperspektiv være nyttig.

Mastergrad med vekt på spesialpedagogikk gir jobbmuligheter innenfor spesialpedagogisk arbeidsfelt i kommuner, i skoler og barnehager.

Studiets oppbygning

Masterstudiet ved NLA Høgskolen har tre mastervarianter: Pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål / Pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse / Pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk.

Master grad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogisk spørsmål orienterer seg særlig mot læring og organisering av pedagogisk virksomhet i pedagogisk psykologisk og pedagogisk sosiologisk perspektiv og Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i læreplanteoretisk perspektiv.

Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse orienterer seg særlig mot verdibasert ledelse og ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring.

Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk orienterer seg særlig mot spesialpedagogiske grunnlagsproblemer og spesialpedagogisk praksis.

Alle tre mastervariantene bygger på de to fellesemnene «Pedagogiske grunnlagsproblem og pedagogisk forskning 1 og 2» som videreføres i variantspesifikke emner. Emnene i masterstudiet ses i sammenheng.

Arbeidsformer på masterstudiet er forelesninger, seminar, gruppearbeid, prosjekt og kollokviegrupper. Noen emner har obligatoriske arbeidskrav. Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisning og seminar, og at de forbereder skriftlige produkt til grupper og plenum.

Videre studier

Masterstudiet er grunnlag for å søke opptak på PhD. NLA har ikke egen PhDgrad, men våre masterstudenter kan søke opptak ved andre doktorgradsgivende institusjoner i Norge og utlandet.

Utveksling

Noen av emnene på masternivå har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet. Det arbeides med utveksling på flere emner.