Skolemiljø og ledelse

Skolemiljø og ledelse
  • Bergen (Sandviken)
  • Videreutdanning, samlingsbasert
  • 15 studiepoeng
  • Høst og vår
Opptaket er stengt Søk opptak her
Skolemiljø og ledelse er et nasjonalt videreutdanningstilbud for skoleledere som NLA Høgskolen tilbyr på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Videreutdanningen handler om skolemiljø, mobbing og andre krenkelser, og er et tilbud til rektorer og andre skoleledere som har gjennomført nasjonal rektorutdanning eller tilsvarende utdanning.

I studiet utvikler du kunnskap som støtter deg som leder i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø. Utdanningen har 30 studieplasser og gir 15 studiepoeng på mastergradsnivå.

Ved opptak prioriteres ledere ved skoler knyttet til UDIRs oppfølgingsordning.

Om utdanningen

Skolemiljø og ledelse er en del av utdanningsdirektoratets nasjonale videreutdanningstilbud for skolesektoren, og er en påbyggingsmodul til rektorutdanningen eller tilsvarende utdanning på mastergradsnivå. Studiet er praksisnært og forskningsbasert og skal gi deg som skoleleder kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne møte og stå i utfordringer og problemer ved din skole. Studiet skal føre til konkret forbedring og endring på din skole. Studiet skal gi kompetanse som er sentral for å:

  • skape et trygt og godt skolemiljø
  • forebygge mobbing og andre krenkelser
  • håndtere mobbing og andre krenkelser

Det er 30 studieplasser. Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn det er tilgjengelige studieplasser rangeres søkerne etter regler bestemt av direktoratet. Se Utdanningsdirektoratet sin egen presentasjon av utdanningen.

Faglig ansvar

Disse høgskolelærerne vil være involvert i samlinger og det faglige innholdet: 

Hva lærer du?

Skoleledelse og ledelse av skolemiljø er komplekst og sammensatt, og stiller ledere i skolen overfor krevende utfordringer, ikke minst i møte med mobbing og andre krenkelser. Vi forstår ledelse som en grenseaktivitet, som utøves i et krysspress mellom ulike behov, interesser, forventinger og et gjeldende lovverk. Modulen legger derfor opp til en bredspektret tilnærming, hvor målet er å videreutvikle og forsterke eksiterende innsikt, erfaring og kunnskap. Deltakerne utfordres til å avklare sin egen lederrollen og selvforståelse.

Ledelse for å fremme et trygt skolemiljø blir belyst gjennom pedagogiske, systemiske, kulturelle og etiske perspektiver. Vi vil ha fokus på ulike pedagogiske innganger til fenomenet skolemiljø, målrettet systemarbeid med ulike samarbeidspartnere, kulturelle analyser og utvikling av en etikk for kritikk. Gjennom arbeid med ulike dilemmaer vil deltakerne sammen kunne utvikle sin handlingskompetanse. Et viktig mål er å gi lederen mot og vilje til å ta de vanskelige beslutningene, selv der mulighetene til å feile er til stede.

Se emnebeskrivelsen for konkretisering av forventet læringsutbytte og mer utfyllende beskrivelse av innholdet.

Studiets oppbygging

Videreutdanningen er på 15 studiepoeng, og undervisningen strekker seg over to semester, fra høst til vår. Studiet er samlingsbasert, med fire to-dagerssamlinger, og undervisningsperioden er forsøkt tilpasset deg som skoleleder ved å unngå starten og slutten av skoleåret. Utdanningen er erfaringsbasert, og i løpet av studiet arbeider du med et eget utviklingsprosjekt knyttet til din egen hverdag som skoleleder. Se emnebeskrivelsen for nærmere beskrivelse av arbeidskrav og undervisningsformer.

Oversikt over samlinger

Alle samlingene går over to hverdager og finner sted på et hotell i Bergen sentrum. Se emnebeskrivelsen for tematisk oversikt over innholdet i samlingene.

Samlinger studieåret 2022/2023:

13. og 14. september 2022 (tirsdag og onsdag)
7. og 8. november 2022 (mandag og tirsdag)
7. og 8. februar 2022 (tirsdag og onsdag)
25. og 26. april 2022 (tirsdag og onsdag)

 

Videre studier

Skolemiljø og ledelse er en videreutdanningsmodul som bygger på den nasjonale rektorutdanningen. På samme måte som denne kan skolemiljø og ledelse innpasses som en del av en mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse ved NLA Høgskolen. Mastergradsstudiet har egne opptakskrav og regler.