Skolemiljø og ledelse

Skolemiljø og ledelse
 • Bergen
 • Videreutdanning, samlingsbasert
 • 15 studiepoeng
 • Høst og vår
Søk innen 15. mai Søk opptak her
Skolemiljø og ledelse er et nytt, nasjonalt modulbasert videreutdanningstilbud for skoleledere om skolemiljø, mobbing og andre krenkelser. Utdanningen har 30 studieplasser, og NLA Høgskolen tilbyr denne videreutdanningen på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Tilbudet er for rektorer og andre skoleledere som har gjennomført nasjonal rektorutdanningen eller tilsvarende, og gir 15 studiepoeng på mastergradsnivå. I studiet utvikler du kunnskap som støtter deg som leder i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø.

Om utdanningen

Skolemiljø og ledelse er den første av de nye modulbaserte videreutdanningene på masternivå. Studiet skal gi deg som er skoleleder kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne møte og stå i utfordringer og problemer ved din skole, og føre til konkret forbedring og endring i skolen. Studiet er praksisnært og forskningsbasert.

Studiet skal gi kompetanse som er sentral for å:

 • skape et trygt og godt skolemiljø
 • forebygge mobbing og andre krenkelser
 • håndtere mobbing og andre krenkelser

Dette studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratet sitt nasjonale videreutdanningstilbud, og er en videreføring av rektorutdanningen. Det er 30 studieplasser og hvis det er flere kvalifiserte søkere enn det er tilgjengelige studieplasser, anvendes rangeringsreglene bestemt av direktoratet. Se Utdanningsdirektoratet sin egen presentasjon av utdanningen

Når du søker opptak skal du, etter innlogging, velge opptakstype «studietilbud i tillegg til ordinært studietilbud».

Faglig ansvar

Følgende fagpersoner vil være involvert i samlinger og det faglige innholdet: 

Hva lærer du?

Skolemiljø og ledelse er komplekst og sammensatt, og stiller ledere i skolen overfor krevende utfordringer, ikke minst i møte med mobbing og andre krenkelser. Vi forstår ledelse som en grenseaktivitet, som utøves i et krysspress mellom ulike behov, interesser, forventinger og et gjeldende lovverk. Modulen legger derfor opp til en bredspektret tilnærming, hvor målet er å videreutvikle og forsterke eksisterende innsikt, erfaring og kunnskap. Deltakerne utfordres til å avklare sin egen lederrolle og selvforståelse.

Ledelse for å fremme et trygt skolemiljø blir belyst gjennom systemiske, kulturelle og etiske perspektiver. Vi vil ha fokus på målrettet systemarbeid med ulike samarbeidspartnere, kulturelle analyser og utvikling av en etikk for kritikk. Gjennom arbeid med ulike dilemmaer vil deltakerne sammen kunne utvikle sin handlingskompetanse.  Et viktig mål er å gi lederen mot og vilje til å ta de vanskelige beslutningene, selv der mulighetene til å feile er til stede.

Se emneplanen for konkretisering av forventet læringsutbytte og mer utfyllende beskrivelse av innholdet.

Studiets oppbygging

Videreutdanningen er på 15 studiepoeng, og undervisningen strekker seg over to semester, fra høst til vår. Studiet er samlingsbasert, med fire todagerssamlinger per semester, og undervisningsperioden er forsøkt tilpasset deg som skoleleder ved å unngå starten og slutten av skoleåret. Utdanningen er erfaringsbasert, og i løpet av studiet arbeider du med et eget utviklingsprosjekt knyttet til din egen hverdag som skoleleder. Se emneplanen for nærmere beskrivelse av arbeidskrav og undervisningsformer.

Forbehold om at det kan bli gjort mindre i emneplanen endringer innen 27. april.

Oversikt over samlinger

Alle samlingene går over to hverdager og finner sted på NLA Høgskolen sitt studiested i Sandviken bydel i Bergen. Sandviken ligger like nord for sentrum, og om det skulle regne stopper bussen rett utenfor inngangen vår. Vi har avtaler med noen hoteller i Bergen sentrum om rimeligere overnatting for videreutdanningsstudentene våre. Se emneplanen for tematisk oversikt over innholdet i samlingene.

 • Første samling: 11.-12. september 2018              
 • Andre samling: 19.-20. november 2018
 • Tredje samling: 14.-15. februar 2019                      
 • Fjerde samling: 9.-10. april 2019

 

Videre studier

Skolemiljø og ledelse er en videreutdanningsmodul som bygger på den nasjonale rektorutdanningen. På samme måte som denne kan skolemiljø og ledelse innpasses som en del av en mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse ved NLA Høgskolen. Denne muligheten er også tilgjengelig for kandidater som har gjennomfører den tilsvarende videreutdanningsmodulen i skolemiljø og ledelse ved Universitetet i Stavanger. Mastergradsstudiet har egne opptakskrav og regler.