Seminar: En livsnær kirke

Sjømannskirken og NLA Høgskolen inviterer til seminar med temaet "En livsnær kirke. Hvordan våge å være nær livet?"
17. november
Sandviken
Tid: 17. november, kl. 10 - 15
Sted: Sandviken
Pris: 150
Påmeldingsfrist: 1. november

Kallsetikk i luthersk tradisjon bidrar til å knytte tro og hverdag sammen. Som borgere i et samfunn lever vi med en bevissthet om å forvalte våre ressurser til beste for hverandre. Det krever nærhet og deltakelse. Vi trekker oss ikke tilbake til en kirkelig sfære, men bringer hverdagen inn i kirken og verdier i troen ut i samfunnet.

En luthersk kallsetikk stimulerer og underbygger frivillighet. Kallsetikken handler ikke om spesielle tjenester som prest, diakon, kateket, misjonær, men om at hvert menneske har gaver og evner som skal brukes til beste for andre mennesker, for fellesskapet, for samfunnet.

Da må vi våge og tåle å være tett på livet, både som kirke og som enkeltmennesker. Eller snakker vi om å være tett på livet uten at vi greier å være det? Hvilken hjelp gir troen? Sjømannskirken er «kirke i verdens hverdag». Den har helt fra sin opprinnelse vært en arbeidslivskirke med oppdrag å møte mennesker der de er. Hva betyr det både i glede og i sorg?


Innledere

Oddvar Johan Jensen er professor i kirke- og teologihistorie ved NLA Høgskolen Bergen. Han er Luther-forsker og disputerte for den teologiske doktorgrad i 1988 på en avhandling om Luthers teologi. Han har publisert flere bøker og en rekke artikler om Luther. I jubileumsåret 2017 har han holdt foredrag om en rekke emner i tilknytning til Luther og hans teologi.


May Bente Stuart Matre er høgskolelektor i praktisk teologi ved NLA Høgskolen i Bergen. Hun er utdannet klinisk sosionom med mange års erfaring som terapeut, bl.a. fra Modum Bad, 7-års videreutdanning i veiledning, master i teologi med fordypning i religionspsykologi.


Hilde Sirnes er sjømannsprest for studenter Europa Øst. Hun har tidligere bl.a. jobbet i nesten 10 år som familieterapeut, sjømannsprest i Bangkok/Pattaya og New Orleans, sykehusprest, prost i Lister prosti i 7 år og vært veileder.


Jan Arild Holbek er journalist og forfatter. Har i 40 år drevet med journalistikk i Vårt Land om tro og kirke.