NLA har fått midler fra NFR til et 3-årig forskningsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole.

22. februar meldte Norges Forskningsråd om tildeling av midler innenfor FINNUT-programmet til innovasjonsprosjekter, der kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter leder prosjektene og samarbeider med forskere. 35 millioner kroner ble fordelt på 7 prosjekter, og ett av disse er et samarbeidsprosjekt mellom Randaberg kommune, Bergen kommune, NLA Høgskolen, Universitetet i Stavanger og Statped. Randaberg kommune er prosjekteier, mens NLA Høgskolen vil lede prosjektet og ha det forskningsfaglige ansvaret. NFR har innvilget hele søknadsbeløpet - vel 6,8 millioner kroner - som inkluderer en stipendiatstilling ved NLA Høgskolen.

Prosjektet innebærer en utvidelse og videreføring fram til sommeren 2022 av et samarbeid som ble påbegynt i 2018. Hovedfokuset er på samarbeidet mellom PP-tjenesten og en skole og en barnehage i begge kommunene, der forskerne følger de endringene kommunene selv velger å sette i gang ut fra refleksjonsspørsmål på bakgrunn av en deskriptiv analyse av status foretatt våren 2018. Målet er kvalitetsutvikling av den pedagogiske praksisen i barnehage og skole ved å se allmennpedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer og tiltak i sammenheng.

Det overordnede forskningsspørsmålet i innovasjonsprosjektet er hvordan man kan realisere et inno­vativt samarbeid på kommunalt nivå som gjør det mulig å utvikle kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole.

«Vi søkte om FINNUT-midler til prosjektet også høsten 2016, uten hell. Konkurransen om midlene er stor, og det var derfor en gledelig overraskelse at vi denne gangen nådde fram i konkurranse med 24 andre søkere», sier Marit Mjøs, som er prosjektleder for prosjektet. Både hun og Kristian Øen, som er NLA sine forskerrepresentanter i prosjektet, er glad for at NFR-midler nå åpner for økt forskningsaktivitet. «Dette innebærer en kjærkommen og nødvendig forskningsfaglig styrking av det spesialpedagogiske fagmiljøet vårt, som har ansvar for en svært omfattende del av undervisningstilbudet i pedagogikk ved NLA Høgskolen», sier Mjøs og Øen.