Behandling av mistanke om vitenskapelig uredelighet

Dokumentene på denne siden er under oppdatering.

NLA Høgskolens styre har 16. april 2015 fastsatt følgende retningslinjer med tillegg som skal gjelde for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet ved NLA Høgskolen

Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet[1]

1. Grunnprinsipper for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet

a) Påstander og mistanker om vitenskapelig uredelighet skal undergis en forsvarlig og betryggende behandling.

b) En person som anklages for vitenskapelig uredelighet anses uskyldig inntil eventuell bevisovervekt tilsier en motsatt konklusjon (krav om klar sannsynlighetsovervekt). En nærmere presisering av dette skal foretas med henvisning til gjeldende regelverk fastsatt av Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (Vedtatt av De nasjonale forskningsetiske komiteer).

c) Saksbehandlingen skal gjennomføres slik at den sikrer forsvarlig fremdrift og håndtering av den enkelte sak og beskytter både innklagede og innklager i samsvar med rimelige hensyn til personvern.

d). En person som mistenkes, det innkommer påstander på eller innklages for vitenskapelig uredelighet skal varsles om dette, gis rett til innsyn i grunnlaget for saken, og ha rett til å uttale seg, herunder ved å imøtegå påstander som er fremsatt (prinsippet om kontradiksjon).

e). NLA Høgskolen praktiserer partsoffentlighet i denne type saker. Rektor kan vedta at dokumenter kan åpnes for innsyn, når saken er ferdigbehandlet ved NLA Høgskolen. Ved åpning for innsyn vil dokumentene sladdes etter gjeldende lov i dialog med partene.

f) Saksbehandlingen følger vanlige habilitetsregler (jf. forvaltningsloven § 6).

2. Vurdering av grunnlag for igangsetting av enkeltsak om brudd på forskningsetikk og god vitenskapelig praksis (vitenskapelig uredelighet)

a) Enhver klage/påstand eller mistanke om brudd på forskningsetikk og god forskningspraksis fremsatt mot en av personene nevnt nedenfor, skal meldes skriftlig til prorektor for FOU på følgende meldeskjema.

b) Prorektor for FOU skal uten ugrunnet opphold gi melding til rektor om at det er innkommet en melding i henhold til pkt. 2 a.

c) Vitenskapelig uredelighet omfatter brudd på forskningsetikk og god forskningspraksis som er markerte avvik fra det som er akseptabelt innenfor faget. Det omfatter, men er ikke begrenset til, falsifikasjon eller fabrikasjon av data, plagiat og grov uaktsomhet i søknadsfasen, i gjennomføringen eller i rapporteringen av forskningen.

d) Prorektor for FOU skal, uten ugrunnet opphold og senest to uker etter at skriftlig melding er innkommet, vurdere grunnlaget for meldingen. Prorektor for FOU skal i sin vurdering bistås av to erfarne vitenskapelig tilsatte ved NLA Høgskolen. Hvis habilitetshensyn eller andre forhold tilsier det, kan prorektor for FOU søke faglige råd utenfor NLA Høgskolen. Alle som innvies i saken har taushetsplikt.

f) I ekstraordinære tilfeller, f.eks. ved vedvarende konflikt med prorektor for FOU, ved inhabilitet eller hvor klagen involverer prorektor for FOU, kan klagen, påstanden eller mistanken meldes direkte til rektor. Rektor skal da, uten ugrunnet opphold og senest to uker etter at skriftlig melding er innkommet, vurdere grunnlaget for meldingen. Rektor skal i sin vurdering bistås av to erfarne vitenskapelig tilsatte ved NLA Høgskolen. Hvis habilitetshensyn eller andre forhold tilsier det, kan rektor søke faglige råd utenfor NLA Høgskolen. Alle som innvies i saken har taushetsplikt.

3. Behandling av innklagede saker

a) Innhenting av fakta som grunnlag for avgjørelsen Prorektor for FOU skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før avgjørelse treffes. Fakta skal fremskaffes i skriftlig form ved intervjuer/samtaler med klager, innklaget og andre, ved innhenting av sakkyndiges vurdering innenfor det fagområdet hvor saken har oppstått eller på annen måte. Prorektor for FOU og saksbehandler/beredskapsteam skal gis tilgang til alt materiale som er nødvendig for en forsvarlig vurdering av klagen.

b) Intervjuer/samtaler Klager og innklaget skal gis innsyn i det materialet prorektor for FOU vil legge til grunn for sin vurdering, og gis anledning til å imøtegå eller supplere dette. Prorektor for FOU selv skal gjennomføre samtaler med klager og innklaget. Det skal føres skriftlig referat fra samtalene. Klager og innklaget skal til samtalene kunne ta med seg fullmektig. Samtaler skal likeledes kunne gjennomføres med andre tilsatte og personer utenfor høgskolen med kjennskap til saken, og med personer som besitter spesiell ekspertise på det forskningsfeltet hvor saken har oppstått.

c) Innhenting av annen informasjon Informasjon kan også innhentes på annen måte, eksempelvis ved mottak av skriftlig redegjørelse fra aktuelle informanter. All korrespondanse, referater, opptegnelser og annet skriftlig materiale skal behandles konfidensielt.

d) Skriftlig rapport Sakens fakta, med kopi av originaldokumenter, skal nedfelles i en skriftlig rapport. Dette skal behandles konfidensielt i henhold til gjeldende standard. Formålet med denne rutinen er å sikre at arbeid og utvikling i den enkelte sak blir dokumentert på en hensiktsmessig måte i tråd med gjeldende regelverk.

 

4. Sakens videre behandling

a) Hvis prorektor for FOU, på bakgrunn av sakens fakta nedfelt i den skriftlige rapporten, finner grunnlag for å løse saken på en måte som kan aksepteres av de berørte, fullføres saken i samråd med rektor. En kort rapport om saken utarbeides og sendes via rektor til Styret.

b) Hvis prorektor for FOU, på bakgrunn av sakens fakta nedfelt i den skriftlige rapporten, ikke finner grunnlag for å løse saken på en måte som kan aksepteres av de berørte, forberedes saken for et Forskningsetisk utvalg.

c) Ved oversendelse fra prorektor for FOU til Forskningsetisk utvalg, skal det gis en saksframstilling som gir et oversiktlig bilde av saken. En tidslinje skal være på plass sammen med en dokumentliste, se side 2 og 3 i meldeskjema.

5. Sakens behandling i Forskningsetisk utvalg

a) Rektor oppnevner etter forslag fra Prorektor for FOU et Forskningsetisk utvalg for vurdering av en sak. Forskningsetisk utvalg skal oppnevnes i tråd med gjeldende habilitetsregler, og må ha minst ett medlem med juridisk kompetanse.

b) Forskningsetisk utvalg avgjør selv om en mottatt sak skal realitetsbehandles eller avvises. Hvis den avvises, sendes saken tilbake til prorektor for FOU via rektor med en begrunnelse for avvisningen.

c) Finner Forskningsetisk utvalg at betingelsene for realitetsbehandling er til stede, legges prorektor for FOUs utredning og spørsmål til grunn.

d) Reglene i punkt 3 gjelder også for Forskningsetisk utvalgs behandling av saken.

Dersom nye opplysninger eller anførsler kommer frem etter at Forskningsetisk utvalg har tatt saken til behandling, skal disse som hovedregel henvises til prorektor for FOU for vurdering først.

Ved behov for innhenting av ytterligere materiale som er nødvendig eller påkrevet for en forsvarlig vurdering av saken, skal dette materialet ordinært innhentes av prorektor for FOU og være vurdert av den instansen før oversendelse til utvalget. Utvalget skal selv ved behov kunne gjennomføre samtaler med klager, innklaget og andre. Klager og innklaget skal til samtalene kunne ta med seg fullmektig. Klager og innklaget skal gis innsyn i det materialet utvalget legger til grunn for sin vurdering, og gis anledning til å imøtegå dette.

e) Utvalget skal etter en samvittighetsfull prøving av det foreliggende bevismateriale konkludere med hvorvidt det foreligger brudd på forskningsetikk og god forskningspraksis (vitenskapelig uredelighet).

f) Utvalgets vurdering og konklusjon skal nedfelles i en skriftlig rapport. Rapporten skal inneholde følgende elementer: 

  • En redegjørelse for saken, i form av en beskrivelse av den forskning eller den virksomhet som førte til varselet om mulig vitenskapelig uredelighet, og av grunnene for mistanken.
  • En oversikt over sakens dokumenter.
  • Habilitetsspørsmål behandlet av granskningsgruppen.
  • En redegjørelse om granskningsgruppens behandling av saken, som høring av parter, uttalelser fra sakkyndige o.l.
  • Om det er grunnlag for det, bør utrederne komme med systemkritikk, med påpekning av forbedringsmuligheter og forebyggende tiltak.
  • Det er god praksis at innklagede og andre berørte gis anled­ning til å kommentere rapportens faktabeskrivelse.
  • Konklusjon, inklusive eventuell dissens. Konklusjonen skal omfatte en begrunnet bedømmelse som for hvert punkt angir i hvilken grad kriteriene for uredelighet er oppfylt. Her inngår også vurdering av alvorlig­hets­­grad og subjektiv skyld. Hvis det viser seg at det ikke er hold i mistanken, skal dette kommuniseres tydelig og offentliggjøres dersom den mistenkte ønsker det eller andre forhold taler for dette.
  • Det skal orienteres om klageadgang.

En avgjørelse i Utvalg for forskningsetikk er ikke et enkeltvedtak som kan påklages til høyere organ, men utvalgets begrunnede uttalelse vil kunne inngå dersom rektor eller andre med berettiget interesse ønsker saken brakt videre inn for Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget). Saken kan også sendes til Granskingsutvalget dersom særlige grunner taler for det.

6. Sakens videre behandling etter behandling i Forskningsetisk utvalg

a) Rapport med utvalgets vurdering, konklusjon og nødvendig dokumentasjon, sendes til rektor og prorektor for FOU og partene i saken. Rektor avgjør etter samråd med prorektor for FOU om mottatt sak skal tas til etterretning eller sendes i retur til Forskningsetisk utvalg. Hvis den sendes i retur til utvalget, skal det gis en begrunnelse for dette.

b) Tas utvalgets rapport til etterretning, sendes melding om dette til partene.Partene har tilsvarsrett til rapporten. Tilsvar skal gå til rektor.

c)Såfremt Utvalg for forskningsetikk kommer frem til at det i en konkret sak foreligger uredelighet eller alvorlig brudd på god vitenskapelig praksis, kan arbeidstakeren ilegges sanksjoner. Sanksjoner kan bla. men ikke utelukkende dreie seg om a) tilbaketrekning eller endring av det vitenskapelige arbeid, b) retting av forfatterangivelser, c) endring i arbeidsbetingelser, d) rapportering av saken til den offentlige myndighet som fører tilsyn med saksområdet, e) politianmeldelse av eventuelle straffbare forhold.

Ileggelse av eventuelle sanksjoner er arbeidsgivers ansvar. Rektor avgjør hvorvidt sanksjoner skal ilegges og står fritt til å søke råd. De anklagede i saken skal orienteres om klageadgang.

d) Partene kan påklage rektors vedtak inn for NLA Høgskolens styre. Saksframlegget til styret skal inneholde en oppsummering av saken basert på det Forskningsetiske utvalgets rapport, inkludert en oversikt over sakens dokumenter som skal være vedlagt saken. Styret har taushetsplikt og mottar dokumentene i usladdet form.

e) Redegjørelsen vil skje i et lukket møte. Styrets diskusjon vil skje i et lukket møte. Behandlingen av forslag til vedtak skjer i åpent møte der partene i saken har anledning til å være tilstede under styrets behandling av vedtak i saken.

f) Styrets vedtak/konklusjon i saken sendes partene og evt. andre med berettiget innsynsrett i saken.

g) Saken åpnes for innsyn og Forskningsetisk utvalgs rapport gjøres tilgjengelig i anonymisert (sladdet) form.

h) Granskningsutvalget orienteres om saken og dens utfall.

 

7. Rapportering

Prorektor for FOU rapporterer årlig til styret.

 

 


[1] Bygger på tilsvarende reglement fra HiOA. http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering/Forskningsetisk-utvalg/Regler-for-behandling-av-enkeltsaker-knyttet-til-vitenskapelig-uredelighet.

 Brukt med tillatelse.