Forskningssatsing på NLA

Forskning og formidling er en av kjerneoppgavene til NLA, og satsingsfelt nummer én i overordnet strategi.

—  Forskning og forskningsformidling er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt. Når vi gjør viktige funn må vi rope det ut fra hustakene, sier Torgeir Landro, prorektor for forskning og utvikling på NLA Høgskolen.

Oppfrisking av nettsider

For å løfte frem forskningen og gjøre den mer tilgjengelig også eksternt, er det valgt å oppgradere og legge om strukturen på forskningsnettsidene. Nå har forskergruppene fått en fremhevet plass og publikasjonene skal gjøres lett tilgjengelige. Stipendiatene og deres forskningsprosjekter blir også løftet frem.

Forskning som gjør en forskjell

— I Ivar Aasen sin ordtaksamling finner man et ordtak som sier: «Der ein finn det vesle, kan ein leita etter det store». Og det er egentlig en viktig sannhet innenfor all forskning. Man kan gjøre et lite funn som snur opp ned på etablerte forestillinger, sier Landro.

Han mener dette også er en treffende beskrivelse av NLA som forskningsinstitusjon.
— Vi er en relativt liten forskningsinstitusjon, men her kan vi finne det store. For vi t ar tak i de store spørsmålene, og reiser problemstillinger der vi stiller oss undrende til enkeltmenneskets livssituasjon, og legger an eksistensielle perspektiv på menneskets livsverden. Dessuten analyserer og tolker vi vår egen tid i lys av den kristne og humanistiske tradisjonen vi er en del av.

En viktig del av institusjonslandskapet

I forarbeidet til ny UH-lov konstaterer Aune-utvalget at norske universiteter og høyskoler på grunn av de mange fusjoner i sektoren har blitt nokså like, og peker på de private livssynsbaserte høyskolene som en positiv motvekt til denne tendensen. Utvalget nevner også utfordringen med et polarisert debattklima som gjør det krevende for alternative røster å opptre med frimodighet.

— Vår egenart trengs mer enn noen gang. Vi tilbyr forskerne våre en alternativ plattform for sitt virke. Nå skal vi få opp volumet på forskningen, og sørge for å gjøre den godt kjent for allmenheten, avslutter Landro.