Professoropprykk til Økland

Et gjennomgående tema i forskningen er å peke på samfunnsmessige og kulturelle endringer som følge av globalisering og økende kulturelt mangfold. Flere av Øyvind Øklands arbeider beskrives som retningsgivende for ny pedagogisk teoriutvikling og praksis.

Han kler seg gjerne i fargerike klær. Men Øyvind Økland er ikke den som pleier å breie seg mest i større forsamlinger. Engasjementet hans er imidlertid brennende. Og smittende. Han engasjerer seg både lokalt og globalt, og han har en sterk evne til å favne, med tyngden i fagkunnskapen og sin forståelse av hva som skjer i mellommenneskelige relasjoner.

Faglig tyngde

Den faglige bakgrunnen til professor Økland er usedvanlig bred. Det startet med studier i engelsk på Universitetet i Bergen, kristendomskunnskap, sosialantropologi, mediekunnskap, og til slutt hovedfaget i kristendomskunnskap, med pedagogisk seminar en plass innimellom. Og arbeidserfaringen er det få professorer som kan overgå han på. Med både barne- og ungdomsskole, videregående, folkehøgskole, mediebransjen, høgskole og universitet på CVen. I tillegg hadde en akademisk pause i ni år da han trådte inn som daglig leder av Wycliffe som driver med bibeloversettelse. Motivasjonen hans var spørsmålet; hva er kultur og hva er religion, altså kjernen i det kristne budskapet? Visjonen hans ble å jobbe for å oversette Bibelen til nye språk for at lokale skal få førstehåndskjennskap til Bibelen.

Doktorgradsarbeid

På slutten av 1990-tallet startet Økland som lærer på Mediehøgskolen på Gimlekollen i Kristiansand. Etter noe tid reiste han og familien til USA og Chicago hvor Øyvind allerede hadde startet på en doktorgrad tilknyttet Trinity internasjonale universitet. Temaet for avhandlingen knyttet han likevel til Sørlandet, da den handlet om ungdom og mediebruk, og om hvordan Venneslaungdom med mobiltelefoner og internett kommuniserte lokalt og globalt.

Etter avlagt doktorgrad i 2005 har Økland jevnlig publisert vitenskapelige bidrag, fortrinnsvis i antologier og tidsskrifter, men også betraktninger i form av en rekke kronikker i avisene. Tematikken hans speiler det han er opptatt av: ungdom og media, både ungdom med norsk- og innvandrerbakgrunn, interkulturell kommunikasjon, i tillegg til forhold som teknologi, religion og samfunnsutvikling.
– Det er det som har opptatt meg de siste årene, spørsmålene; Hva betyr globaliseringen for lokalkultur og ungdomskultur, sier Økland.

Utenlandsturer

Økland, som har reist over hele verden, var første gang i Ghana i 1991. Da på studietur med en klasse fra Danvik. I oktober var han tilbake da NLAs nye treårige utvekslingsprogram gjennom Erasmus, som han hadde tatt initiativ til, ble sparket i gang. Samarbeidet består av utveksling av lærere og studenter, og førstemann ut var professor Øyvind Økland som underviste en uke ved University of Professional Studies i Accra på både bachelor og masternivå.
– Det var en takknemlig oppgave å undervise så lærevillige studenter, sier han. Til tross for både undervisning sent på kvelden, strømstanser og datatrøbbel.
– Og jeg traff igjen mange gode venner som jeg har blitt kjent med gjennom mange turer til landet.

Lettbent

Økland er tung og bred i faget sitt, men han kan skryte av å ha løpt Chicago maraton på under fire timer. Han har også bidratt til lokalmiljøet i Kristiansand blant annet gjennom styret i Protestfestivalen og som initiativtaker til vellykkede integreringstiltak i Agderregionen. Nasjonalt har han fått en viktig rolle gjennom vervet som nemdsmedlem i Utlendingsnemda (UNE) og som medlem i UNEs stornemd.

Fra januar har Økland tatt permisjon fra NLA Høgskolen etter nesten 20 år, og skal jobbe i en professorstilling i Volda på institutt for sosial og helsefag.