Vellykket samarbeidsprosjekt i Uganda

Fredag 23. november markerte UCU (Uganda Christian University), UKZN (University of KwaZulu-Natal, Sør-Afrika) og NLA Høgskolen avslutningen av NORHED-samarbeidsprojektet i Kampala, Uganda.

KOORDINATORENE: Ruth Thomaselli (UKZN), Monica Chibita (UCU) og Terje Skjerdal (NLA)

Feiringen markerte også UCUs nyetablering av «Faculty of Journalism, Media and Communication». NORHED-midlene har vært avgjørende i arbeidet med å etablere fakultetet.

Feiring av et vellykket samarbeidsprosjekt.

I 2013 fikk UCU og NLA tildelt 13 millioner kroner til et NORHED-prosjekt (NORADs seksjon for forsking, innovasjon og høgre utdanning) med formål å heve UCUs kompetanse innen journalistikk, medier og kommunikasjon. 46 prosjekter fikk tildelt NORHED-midler og UCU og NLA Høgskolen var de eneste private institusjonene som fikk tildelt midler.

Etter fem år er nesten alle prosjektmålene oppnådd, bl.a. etableringen av et masterprogram i journalistikk og mediestudier, fem UCU-ansatte har fullført ph.d., åtte masterstudenter tilknyttet UCU har fått studiestipend, flere forskningskonferanser er gjennomført og artikler publisert, ni masterstudenter har vært på et utvekslingssemester på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, ca. 550 bøker er kjøpt til UCU-biblioteket og teknisk utstyr til journaliststudiets praksis er kjøpt inn (ca. 845 000 kr). En stor del av NLAs bidrag har vært å undervise i det nye masterprogrammet. Hele ti NLA-ansatte har reist til UCU på undervisningsoppdrag; Terje Skjerdal, Bjørn Hinderaker, Liv Iren Hognestad, Carol Azungi Dralega, Chris Wales, Oddgeir Tveiten, Kåre Melhus, Roy Emanuelsen, Lars Dahle og Solveig Omland. I tillegg har Ottar Helland bidratt som teknisk koordinator og har installert øvingsstudio og annet medieutstyr ved UCU.

Prosjektet fremheves av NORAD som et «modellprosjekt». De fleste prosjektmålene er oppnådd, prosjektet avsluttes innen tidsfristen og prosjektet har holdt budsjettrammen. På fredagens markering var den norske ambassadøren i Uganda, Susan Eckey, til stede. I sin tale fremhevet hun viktigheten av høyere utdanning og kompetanseheving. Hun skrøt av UCUs arbeid med implementeringen av prosjektmålene og fremhevet samarbeidspartnerne. 

– NLA Høgskolen og University of KwaZulu-Natal har vært med på å sikre at UCU har implementert NORHED-prosjektet på en effektiv og produktiv måte, sier Eckey.

DEN NORSKE AMBASSADØREN: Susan Eckey

Koordinatorenes samarbeid avgjørende for suksess

De tre koordinatorene for NORHED-prosjektet, Monica Chibita (UCU), Ruth Teer-Tomaselli (UKZN) og Terje Skjerdal (NLA Høgskolen) mener det er mange faktorer som har gjort prosjektet til en suksess.  

– En avgjørende faktor er nok at vi tre som er koordinatorer har kjent hverandre i over tjue år og vet hvor vi har hverandre. Dette har gjort at vi har greid å etablere et godt samarbeidsklima der ulike syn har blitt diskutert på en åpen og god måte, sier Skjerdal.

Chibita sier seg enig og mener relasjonen mellom de tre samarbeidsuniversitetene har vært et av de største utbyttene av prosjektet.
– Jeg opplever at jeg er kollega med de ansatte på UKZN og NLA, sier Chibita. 

I tillegg trekker Chibita frem hvordan NORHED-prosjektet har bidratt til at studieprogrammene er bedre. 

– Kompetansehevingen er et enormt bidrag. Fra å ha en ph.d.-ansatt på avdelingen, har vi nå seks personer. Dette gjør at kvaliteten på studieprogrammene våre er på et helt annet nivå. I tillegg er vi nå en avdeling hvor det foregår en helt annen faglig dialog og utvikling, forteller Monica. 

– I tillegg har det tekniske utstyret vi har fått gjennom prosjektet bidratt til at journaliststudentene får en helt annen praksistrening i løpet av studiet enn tidligere. Jeg har allerede registrert at personer i mediebransjen har lagt merke til at uteksaminerte UCU-studenter virkelig kan og mestrer den praktiske utøvelsen av faget, fortsetter Chibita.

For NLA har NORHED-prosjektet vært med på å styrke relasjonen til Øst-Afrika. 

– Det blir lagt merke til nasjonalt og internasjonalt at NLA Høgskolen er engasjert i utvikling av medieutdanninger i Øst-Afrika. I tillegg er NORHED-prosjektet en mulighet til å være med å forvalte norske bistandsmidler på en god måte til det beste for lokalsamfunnet, forteller Skjerdal.

UKZNs bidrag i samarbeidet er at de fem UCU-ansatte har fått fullføre ph.d.-grader ved Centre for Communication, Culture and Media i Durban i Sør-Afrika. 

– Kompetanseheving i afrikanske land og å fremme forskning om afrikanske forhold er viktig. De eneste som kan overbevise verden om at afrikanske forhold er viktige, er afrikanere selv. Dette prosjektet har vært med på å få frem flere perspektiv fra afrikansk kontekst, hevder Tomaselli. 

Tomaselli takker for muligheten til å være med i prosjektet og retter en spesiell takk til den norske stat. 

– Pengene er godt brukt og investert vel. Dere kan sove godt om natten, sa hun i talen sin fredag 23. november, og så bort på den norske ambassadøren.

Fellesprosjekt i fremtiden

I etterkant av markeringen var ni NLA-ansatte med på et «Future Planning Workshop» med UCU- og UKZN-ansatte. Formålet var å diskutere mulige ideer til framtidige prosjekt. I 2019 utlyser NORHED  prosjektmidler for nye femårlig prosjekt. UCU og NLA diskuterer hvilke kompetansehevingsprosjekt som kan være aktuelt for en ny søknad.