— NLA sin oppgave er å gi studentene gode holdninger

Samtale med studenter og det å følge utviklingen deres i studiene, er noe av det Egil Morland setter aller høyest i jobben sin. Han har nylig fått opprykk som professor i teologi på NLA Høgskolen, med fagfeltene homiletikk og kirkerett.

Homiletikk betyr direkte oversatt «kunsten å samordne», men som disiplin innenfor praktisk teologi blir ordet forstått som læren om den kirkelige preken og forkynnelse Kirkerett er en betegnelse på de lover og regler som styrer et kirkesamfunns indre liv.

Den kristne tradisjonen 

– Jeg ønsker å utdanne teologer som har et realistisk bilde av tjenesten de skal inn i. Vi må utruste dem, med teoretisk teologi og god praksis, men også til å delta i et fellesskap der de kan ta opp teologiske utfordringer. 

– I dag ser vi avtrykket av den kristne tradisjonen overalt og mitt ønske er at den blir vekket til live igjen. Jeg oppfordrer unge mennesker til å studere teologi, bli prester, kateketer, menighetspedagoger. Er det noen gang vi trenger dette, er det virkelig nå.  

– Jeg ser det som NLA sin oppgave å gi studentene våre gode holdninger, tilføyer Morland.  

Mangfoldig professor

Den nye professoren har en allsidig bakgrunn. Fra sosiologi og statistikk gikk veien til teologi og presteordinasjon, og studieopphold i Tyskland og USA. Morland har arbeidet som prest, rådgiver, journalist og presteforeningsleder, og har i mange år vært medlem av bispedømmeråd, Kirkemøte og Kirkeråd. 

Guds plan over det som skjer 

Det er i disse dager 17 år siden Morland kom til NLA Høgskolen som vikar for studiesjef Kristian Helland. Fra 2004 til utgangen av 2009 var Morland rektor og det var i denne perioden NLA ble akkreditert som høgskole.  

– Jeg fikk et kall fra rektor om å gå inn i et vikariat på NLA. Jeg hadde ingen tanker om hva jeg gikk til, forteller han. 

En kan enten bli tilhenger av at alt er tilfeldig, eller så blir en klar over at det er Guds plan med det som skjer.  

Tiden fra 2010 til i dag har vært en særdeles inspirerende og givende del av mitt arbeidsliv, og det var også da min akademiske karriere egentlig tok fart, selv om jeg hadde en førstelektorkompetanse fra 2004. Det begynte med ett års studiepermisjon etter endt rektorperiode, som resulterte i en dr.philos.-grad ved Universitetet i Bergen i 2014. Undersøkelsen av forkynnelsen under andre verdenskrig var lystbetont forskning! Den førte til videre internasjonalt samarbeid, hovedsakelig på det kirkerettslige området, men også i et kollegafellesskap i homiletikkfaget, sier Morland. 

Et nytt kapittel 

Når det gjelder opprykket til å bli professor, beskriver Morland dette som et usannsynlig flott løp.   

Jeg vil ikke si jeg har vært spesielt flink, men heldig og arbeidsom. Jeg tror jeg har hatt noen økter hver eneste kveld i en periode på 9-10 år. I tillegg er jeg en lykkelig morfar til 10 barnebarn, smiler Morland. 

– Det er en viktig oppgave å være morfar og dette har virkelig beriket livet mitt, presiserer han. 

Trenger ledere 

– Jeg er også veldig glad for at forskningen har gått hånd i hånd med utviklingen av det praktisk-teologiske fagfeltet ved NLA Høgskolen. 

Jeg fikk i en perioden følge avviklingen av statskirkeordningen på nært hold. Det stimulerte min interesse for kirkerett, men gjorde at jeg også måtte stille meg svært kritisk til premissene for denne prosessen, sier Morland.  

Det er med en viss spenning jeg utdanner unge mennesker. Jeg satt i Kirkerådets arbeidsutvalg frem til 2015 og har nok vært en opposisjonell røst. Jeg var Per Lønnings rådgiver i tre år, da han var biskop i Bjørgvin. Det var ikke minst hans avgang som biskop i Borg i 1975, i protest mot abortloven, som inspirerte meg til å bli prest. Slike ledere trenger vi, tenkte jeg den gangen. Vi trenger det ikke mindre i dag! avslutter den nybakte professoren.