Mange nye opprykk ved NLA Høgskolen

Egil Morland har fått opprykk til professor i teologi, med en kompetanse ingen andre professorer har. Mange andre ansatte har også fått opprykk i januar.

–  Jeg er veldig glad og takknemlig, sier professor Egil Morland. 

Styret ved NLA Høgskolen vedtok, på bakgrunn av bedømmelse foretatt av internasjonal sakkyndig komité, at Egil Morland er kvalifisert for opprykket til professor i teologi, med fagfeltene homiletikk og kirkerett. 

Bedømmelseskomitéen besto av Lisbet Christoffersen, professor i Law and Religion, Roskilde Universitet, og i kirke- og religionsrett, København Universitet; Bernice Sundquist, professor i praktisk teologi, Åbo Akademi; og Bernt T. Oftestad, professor em. i europeisk kulturhistorie, MF vitenskapelig høyskole.

Den nye professoren har en mangslungen bakgrunn. Fra sosiologi og statistikk gikk vegen til teologi og presteordinasjon, og studieopphold i Tyskland og USA. Morland har arbeidet som prest, rådgiver, journalist og presteforeningsleder, og har i mange år vært medlem av bispedømmeråd, Kirkemøte og Kirkeråd. 

I det samme styremøtet fikk også flere andre NLA-ansatte vedtak om opprykk:

  • Astrid Øien Halsnes – førstelektor i pedagogikk
  • Kjersti Sandnes Haukedal – førstelektor i pedagogikk
  • Gunnvi Sæle Jokstad – førstelektor i pedagogikk
  • Per Ivar Kjærgård – førstelektor i pedagogikk
  • Vegard Kvam – professor II i pedagogikk

17 år på NLA

Det er i disse dager 17 år siden Morland kom til NLA som vikar for studiesjef Kristian Helland. Fra 2004 til utgangen av 2009 var Morland rektor. Det var i denne perioden NLA ble akkreditert som høgskole.

– Tiden fra 2010 til i dag har vært en særdeles inspirerende og givende del av mitt arbeidsliv. Det begynte med ett års studiepermisjon etter endt rektorperiode, som resulterte i en dr.philos.-grad ved Universitetet i Bergen i 2014. Undersøkelsen av forkynnelsen under andre verdenskrig var lystbetont forskning! Den førte til videre internasjonalt samarbeid, hovedsakelig på det kirkerettslige området, men også i et kollegafellesskap i homiletikkfaget, sier Morland.

– Jeg er også veldig glad for at forskningen har gått hånd i hånd med utviklingen av det praktisk-teologiske fagfeltet ved NLA Høgskolen. Over tid har vi sendt mange motiverte og kompetente unge ut som menighetspedagoger, kateketer og prester, fortsetter han. 

– Jeg fikk i denne perioden følge avviklingen av statskirkeordningen på nært hold. Det stimulerte min interesse for kirkerett, men gjorde at jeg også må stille meg svært kritisk til premissene for denne prosessen, sier Egil Morland.

Unik kompetanse

Prorektor for FoU, Helene Lund, påpeker at det er flott at NLA nå har fått en professor som har toppkompetanse på fagområdene homiletikk og kirkerett. Særlig det sistnevnte fagområdet på norsk kirkerett er kjærkommen kompetanse. Det er ingen professorer med slik kompetanse ved konkurrerende institusjoner i Norge.

Gratulasjoner til alle som har fått opprykk!