Samarbeider om ny doktorgrad i pedagogikk

NLA Høgskolen og VID vitenskapelige høgskole vil i løpet av 2020 utvikle en ny felles ph.d.-grad innen pedagogikk og utdanningsvitenskap. Graden vil ha stor samfunnsrelevans gjennom å fokusere på verdispørsmål og mangfold.

En ny, felles ph.d.-grad har som mål å styrke utdanningsvirksomheten, praksisfeltene høgskolene utdanner til og fagområdene den er knyttet til. Ph.d.-programmene er i tillegg sentrale i forbindelse med kompetanseutvikling og rekruttering av medarbeidere til høgskolenes utdanningsvirksomhet og faglige og forskningsmessige kjerneområder.  

Om NLA og VID

NLA Høgskolen og VID vitenskapelige høgskole er i dag de største kristne og kirkelig forankrede institusjonene i UH-sektoren med henholdsvis 2500 og 4500 studenter. Begge tilbyr utdanning og driver forskning og kunnskapsutvikling til både kirkelige tjenester og kristne organisasjoner, velferdsstatens yrker og tjenester, og til samfunnet forøvrig. Begge er store aktører innenfor sine fagområder, der NLA har sitt tyngdepunkt innenfor lærerutdanning, utdanningsvitenskap og pedagogikk. Begge institusjonene har de senere årene fulgt opp politiske signaler med tanke på å skape robuste fag- og læringsmiljø og framtidig bærekraftige institusjoner med tydelige profiler.

Mangfold som relevant kompetanse

Ph.d-programmet som det nå er enighet om å utvikle sammen, vil fokusere på dannelse, eksistens og mangfold. Dette passer til utdanningene som NLA og VID tilbyr og deres særpreg som verdibaserte høgskoler. Denne profilen vil også i lys av norsk og europeisk politikk og verditradisjoner være etterspurt for å møte samfunnsmessige utfordringer. 

— Doktorgradsprogrammet Education, existence and diversity vil være et viktig tilskudd til det pedagogiske og utdanningsfaglige feltet i Norge og internasjonalt. Jeg mener vi har utviklet en idé til et program som treffer en nerve og et behov for forskning med fokus på utdanning med mening. I dagens samfunn er det nødvendig å vurdere hvilke menneskesyn vi har og hvordan det påvirker pedagogiske grunnlagspørsmål i ulike profesjoner, sier prorektor for FoU, Helene Lund.

Den faglige arbeidsgruppen som har arbeidet frem idéen til det nye programmet har foruten Helene Lund bestått av professor Tone Sævi, NLA, professor Herdis Alvsvåg, VID, professor Lars Gaute Jøssang, NLA, dekan Tomas Sundnes Drønen, VID, og prorektor for forskning ved VID, professor Bård Mæland.

Et viktig samarbeid

Et nytt program innen pedagogikk og utdanning er ønskelig for begge høgskolene. For NLA vil dette kunne bli høgskolens første doktorgradsområde, noe som på sikt kan gi mulighet for å søke om akkreditering som vitenskapelig høgskole, med de faglige fullmakter dette gir til for eksempel å opprette egne masterstudier på det samme fagområdet. 

— I et endret universitets- og høyskolelandskap der nesten alle høyere utdanningsinstitusjoner har ph.d.-program, er det av avgjørende betydning for NLA Høgskolen å kunne tilby mastergradstudentene mulighet for videre utdanning og de ansatte mulighet for ph.d.-veiledning. Dette samarbeidet er derfor strategisk svært viktig for oss, sier rektor Erik Waaler.

Både NLA og VID er allerede aktive i den regionale forskerskolen Western Norwegian Graduate School of Educational Research, som ledes av Universitetet i Bergen. 

Styrene for begge høgskolene har i mai gitt sin tilslutning til å gå videre med å utvikle et komplett program og søknad om godkjenning hos NOKUT i 2020. Begge høgskolene ønsker med dette å utvikle et langsiktig samarbeid om selve doktorgradsprogrammet, med mulighet for å utvikle samarbeid på også andre fagområder.