Lærerutdanning bygget på verdibasert forskning

For NLA er det viktig at studenter som skal bli barnehagelærere og lærere får kompetanse til å møte barn og unge med omsorg, toleranse og evnen til å se hver enkelt.

Dette er bakgrunnen for den nye antologien som nettopp samler artikler med verdibasert forskning.

Linnéa K. Jermstad og Ursula G. Småland Goth er redaktører for antologien «Fra barnehage til voksenliv. Utdanning, didaktikk og verdi». Antologien består av 13 artikler om tematikk knyttet til barnehage, skole og livslang læring. Artiklene er skrevet av forskere ved NLA Høgskolen og eksterne bidragsytere fra andre institusjoner, høgskoler og universiteter i Norge.

Mangel på verdibasert forskning

Det var det manglende fokuset på verdier i lærebøker for lærerutdanningene som gjorde at Jermstad, leder for pedagogikkseksjonen og førstelektor i pedagogikk, og Goth, professor i pedagogikk og folkehelse, ønsket å få til denne boken. Og for NLA høgskolen er nettopp verdier i undervisning og forskning viktig.
-Vi har mange forskere på NLA som driver med veldig viktig forskning og vi trenger oppdatert forskning som er verdibasert. Vi trenger det også i undervisningen av morgendagens lærere i både skole og barnehage. Forskerne som har bidratt, er en større gruppe av både erfarne forskere og forskere som er i startfasen – det ble et hyggelig team, forteller Goth.

Med fokus på enkeltindividet

NLA Høgskolen har en utdanning som setter fokus på enkeltindividet, som for eksempel betyr at NLA skal utdanne lærere som mestrer å se den enkelte elev i klasserommet og hvert enkelt barn i barnehagen. Redaktørene sier dette er en verdi NLA ønsker å fremme for norske lærerutdanninger.

Et fokus på det relasjonelle i undervisningen på høgskolen

For å bygge oppunder et riktig fokus på verdier i barnehage og skole er det viktig med nok forskning på feltet og her er antologien et viktig bidrag. Men det handler ikke bare om hvilket fokus studentene skal gå ut med når de blir lærere, det handler også om den undervisningen de får på NLA mens de er studenter.

-Vi har stadig diskusjoner om hvordan vi kan tilrettelegge for dette annerledes fokuset i undervisningen. Og da tenker vi særlig på det relasjonelle. Vi ønsker for eksempel tettere kontakt med studentene i mindre grupper, vi har profesjonsveiledning med hver eneste student og besøker de ute i praksis. Slik kan vi ivareta den enkelte student på en bedre måte, forklarer Jermstad.

Studentene reflekterer over egen rolle

Å reflektere over egne holdninger og verdier er viktig både i yrket og mens man er student. I første kapittel i boken skriver Ingunn Reigstad, førstelektor i pedagogikk ved NLA på Breistein om «Pedagogisk Credo».

-Dette er jo i hjertet av NLA og handler om at en i løpet av studiet skal skrive et dokument som formidler noe om hvem du er som pedagog og hva du står for, kalt pedagogisk credo. Ingunn Reigstad har funnet ut at det å jobbe med dette er en verdibasert tilnærming som ikke alle andre høgskoler har, men som gjør at de som går på NLA blir bedre rustet til å møte barnet og reflektere rundt egne holdninger i yrkesutførelsen, forteller Jermstad.

Mange ulike bidrag i antologien

Jermstad og Goth trekker også frem Astrid Øien Halsnes og Anne Karin Rudjord Unnelands artikler som eksempler på hva antologien handler om.

-Astrid Halsnes har skrevet artikkelen Fra gjest til medarbeider, som handler om internasjonalt samarbeid i barnehagelærerutdanningen, om å lytte til den andres perspektiv og respekt for forskjellighet. Det er et aktuelt tema og Astrid skriver om; at det er viktig å se sin egen utdanning fra et utenfra-perspektiv, sier Jermstad.

Anne Karin Unneland er en av de andre forfatterne og har skrevet om kvalitet i arbeidet med grunnleggende ferdigheter i skolen.

-I tillegg til øving på grunnleggende ferdigheter, argumenterer hun for verdien av å etablere et skapende rom i klasserommet der elever kan lære av hverandre og at det er rom for at elever er forskjellige, ja kanskje til og med et gode, i tillegg til å terpe på grunnleggende ferdigheter. Dette synet fremmer verdier som selvstendighet og omsorg, samt toleranse for ulikheter, forteller Jermstad som kunne trukket frem enda flere av de 18 forfatterne.


På bildet: Linnéa Jermstad, underviser på lærerutdaninngen ved NLA Oslo.

Et politisk spørsmål

Ønsket for de to redaktørene er et større fokus på verdier i lærerutdanningen.

-For det første er det et politisk spørsmål. Gjennom historien finner vi ulike syn på barnet og barnets egenverdi, hva formålet med utdanningen skal være, på hva elevene skal lære og på hva som skal være pedagogens oppgaver. Dette er spørsmål som alltid er aktuelle og som ansatte både i høyere utdanning og i profesjonene reflekterer over, sier Jermstad.

-Og når det gjelder utdanning som er det vi står i til hverdags, fortsetter Jermstad, trenger vi god litteratur på pensumlistene, vi som forelesere må være til stede for studentene og studentene må få trene seg i praksis. Jeg håper våre tekster kan bidra til å inspirere til mer fokus på verdisperspektivet, sier hun.

-Jeg tror denne boken er et viktig bidrag inn i utdanningen og fagfeltet, sier Goth som ser for seg at flere av NLAs forskere vil ta dette videre til nye forskningsprosjekter.

Antologien er nå tilgjengelig her via open access og kan bestilles fra bokhandler i januar.