Theofilos lansert som open access tidsskrift

Etter mer enn ett års forberedelser, ble etableringen av Theofilos som digitalt tidsskrift fullført nå i desember.

Theofilos.no er tidsskriftets nye digitale plattform, med aktuelle utgivelser og et fullstendig historisk arkiv. Etableringen ble markert med utgivelse av et fyldig engelskspråklig temanummer om naturvitenskap og kristen tro. 

— Vi gleder oss til denne nye og spennende fasen for tidsskriftet! sier ansvarlig redaktør for Theofilos, Lars Dahle. Fra og med det aktuelle temanummeret (2020/1), publiseres tidsskiftet digitalt med «åpen tilgang» og er dermed gratis tilgjengelig for alle. Neste nummer (2020/2-3) kommer allerede i februar.

Theofilos er et nordisk akademisk tidsskrift innenfor teologi, filosofi og kultur. Tidsskriftets overordnede hensikt er å presentere, analysere og drøfte den kristne troens sannhet og relevans. Det utgis av NLA Høgskolen i samarbeid med Johannelunds teologiska högskola i Sverige.

Bredere nedslagsfelt

— Tidsskriftet kan nå få en mye bredere spredning, og har potensiale til å nå mange flere lesere. Hvert nummer inneholder en bredde av artikler som vil være av interesse for flere enn de som leser Theofilos i dag, sier Lars Dahle.


STYRKET FORSKNINGSFORMIDLING: Førsteamanuensis Lars Dahle, ansvarlig redaktør for Theofilos.

Redaksjonen har i denne etableringsfasen oppgradert nettsiden, publiseringsformatet og rutiner i samsvar med internasjonale retningslinjer for open access-tidsskrifter. Hensikten er ikke minst å forbedre den digitale søkbarheten på artiklene i tidsskriftet. Et komplett historisk arkiv med alle tidligere nummer tilbake til 2009 er nå tilgjengelig på nettsiden.

Hver utgave av Theofilos består av fagfellevurderte artikler, ulike populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser, samt lederartikler og aktuelle orienteringer om apologetiske initiativ og ressurser i Norden. Det nye temanummeret om «Science, Natural Theology, and Christian Apologetics» illustrerer denne bredden i innhold og sjangrer, med syv fagfellevurderte artikler og åtte andre bidrag.

Særpreg og profil

— Theofilos er det eneste teologiske tidsskriftet i Europa som har fokus på apologetiske temaer og spørsmål. I tillegg preges tidsskriftets profil av at redaksjonen arbeider ut fra den apostoliske trosbekjennelsen og Lausannepakten som teologisk basis. Samtidig er selvsagt hver enkelt forfatter selvstendig ansvarlig for sitt bidrag både i forhold til faglig innhold og teologisk profil, fremholder Lars Dahle.

Etablering og drift av nettsiden er satt ut til NLAs randsonevirksomhet Damaris Norge, noe som også innebærer en høy profilering av fagstoffet fremover via podkaster, sosiale medier og andre digitale plattformer. Det var Damaris Norge som i 2009 etablerte Theofilos som et populærvitenskapelig tidsskrift. I 2012 ble tidsskriftet overtatt av (NLA) Mediehøgskolen Gimlekollen og reetablert som et akademisk tidsskrift.

Theofilos får årlig trykke- og produksjonsstøtte fra den svenske stiftelsen Samfundet Pro Fide et Christianismo.

— Sett fra NLAs perspektiv, kan omleggingen av Theofilos til open access også sees på som et ledd i institusjonens aktuelle styrking av forskning og formidling, avslutter Lars Dahle.

Vil du vite mer om Theofilos?