NOKUTs tilsyn på NLA

Den siste tiden har NLA Høgskolen opplevd noe medieoppmerksomhet knyttet til spørsmål rundt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sitt meldte tilsyn om revidering av høgskolen sin akkreditering.

Hva betyr det at NOKUT skal revidere NLAs akkreditering som høyskole?

Akkreditering som høyskole betyr at en institusjon har fått fullmakt til selv å akkreditere studietilbud på bachelorgradsnivå. For å få slik fullmakt må institusjonen oppfylle gitte krav blant annet til organisering, systematisk kvalitetsarbeid, fagmiljø og forskning. 

Dokumentasjonen fra NLA Høgskolen skal leveres til NOKUT i løpet av inneværende år. Etter det vil en sakkyndig komite gå igjennom dokumentasjonen komme på institusjonsbesøk til høgskolen, før resultatet av revideringen foreligger i april 2021. 

Hva kan resultatet av NOKUT-revideringen bli?

Om NOKUT-revideringen konkluderer med at akkrediteringen som høyskole opprettholdes skjer det ingen endringer for NLA Høgskolen sin del.

Dersom NOKUT finner at ikke alle kravene til institusjonsakkreditering er oppfylt, vil høgskolen få en frist på inntil to år for å iverksette tiltak slik at manglene kan rettes opp. Etter opprettingsfristen blir det gjort en ny sakkyndig vurdering. Dersom styret i NOKUT skulle innstille på å trekke tilbake akkrediteringen som høyskole, vil de sende saken over til Kunnskapsdepartementet som fatter endelig vedtak om å trekke tilbake akkrediteringen som høyskole.

Dette innebærer at NLA Høgskolen må søke NOKUT om å etablere nye studietilbud, også på bachelornivå. Det vil ikke få noen betydning for de studietilbudene som NLA Høgskolen allerede har.  

Hva betyr det at kvalitetsarbeidet til NLA Høgskolen kommer under tilsyn?

NOKUT har løpende tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidetet ved alle norske universiteter, høyskoler og fagskoler. 

NOKUT skulle i utgangspunktet holde ordinært tilsyn ved NLA Høgskolen i 2021/2022. Dette tilsynet vil nå bli fremskyndet og gå parallelt med revideringen av akkrediteringen som høyskole. Godkjent kvalitetsarbeid er et av kravene som skal være oppfylt for at en institusjon kan være akkreditert som høyskole.

Ved tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid leverer studiesteder dokumentasjon på at høyskolen systematisk arbeider for å sikre og videreutvikle studietilbudene. Slike tilsyn gjennomføres for at samfunnet skal ha tillit til kvaliteten på universiteter og høyskoler. 

— Vi ønsker tilsynet velkomment og vil legge til rette for at NOKUT får all relevant informasjon om kvalitetsarbeidet ved institusjonen, sier rektor Erik Waaler ved NLA Høgskolen.