NLA skal være anerkjent for kvalitet

– Vi må fortsette arbeidet med å utvikle attraktive studier med høy kvalitet som tiltrekker seg studenter, sier NLAs nye rektor, Sigbjørn Sødal.

1. august tok Sigbjørn Sødal over rektorstolen ved NLA Høgskolen. Sørlendingen avløste Egil Morland, som hadde sittet som konstituert rektor siden februar i år. Ny rektor har brukt den første tiden på å bli godt kjent med organisasjonen og de ansatte. 

– En ny strategiplan som NLA Høgskolen har arbeidet lenge med, og som nå er i ferd med å vedtas, legger opp til at høgskolen skal styrkes som en vitenskapelig, verdibasert høyskole. Jeg mener vi er godt posisjonert for å bli faglig tyngre og en enda viktigere institusjon fremover, uttrykker rektor. Han mener NLA bidrar til et viktig mangfold innenfor høyere utdanning og forskning. 

– Vi trenger mangfold ikke bare på individnivå, men også på institusjonsnivå, utdyper han. Sødal mener at noe av hensikten med private skoler, som NLA Høgskolen, er at de skal være annerledes på noen områder. 

– Men det innebærer ikke å være introvert, understreker den sindige sørlendingen. Den nye rektoren mener NLA er tjent med å bli noe mer utadrettet og få impulser for å bli sterkere, og nevner eksempelvis at et sterkere internasjonalt samarbeid kan bidra til dette. Den nye rektoren ønsker også å styrke samarbeidet med eierorganisasjonene og annen samfunnskontakt, eksempelvis gjennom økt satsing på formidling og deltagelse i samfunnsdebatten om verdispørsmål i nasjonale medier.

Bred bakgrunn

58-åringen har en bred utdanningsbakgrunn med mer enn 30 års yrkeserfaring fra statlig forskning og utdanning – først ved Forsvarets forsknings-institutt og deretter ved Universitetet i Agder, som professor i samfunnsøkonomi. Sødal ble opprinnelig utdannet i matematikk og fysikk, men har også studert samfunnsøkonomi, musikk og kristendomskunnskap og tatt praktisk-pedagogisk utdanning. 

Et naturlig verdigrunnlag

— Hva motiverte deg til å starte ved NLA?
– Det var kombinasjonen av verdigrunnlag og fagsammensetning som særlig tiltrakk meg ved NLA. Våre studenter går ut i viktige posisjoner i samfunnet, og det kristne verdigrunnlaget bør i det hele tatt prege oss på en naturlig måte i alt som skjer ved NLA, enten det handler om selve studiene eller måten vi omgås på, mener Sødal. ­
– Jeg ønsker at studenter ved NLA skal få et godt møte med kristen tro og kristent liv, enten man selv tror eller ikke, legger han til.

Anerkjent for kvalitet

– Hva kan studentene forvente av deg?
– Jeg ønsker et godt samarbeid med studentene om alt som berører dem og der jeg har en rolle, sier Sødal. Rektor forklarer at dette mer grunnleggende betyr at studentene kan forvente to ting fra ham: For det første vil han arbeide for at studiene skal bli best mulig. Det handler om å tilrettelegge for at studentene blir møtt med solid undervisning og et godt studiemiljø slik at de kan ta med seg relevante kunnskaper og andre verdier når de drar herfra.

– For det andre vil jeg arbeide for at NLA skal bli mest mulig anerkjent i samfunnet for kvalitet både i studier, forskning og formidlingsarbeid. For studentene handler dette ikke minst om verdien av vitnemålene deres. Alle vi vet jo at NLA er verdens beste høyskole, men det hjelper lite hvis ikke studentenes fremtidige arbeidsgivere er enige med oss, sier han med et smil.