Hvordan har koronalivet vært for deg som student?

I dag publiseres studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som er Norges største studentundersøkelse.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger studentenes helse og trivsel det siste året i bred forstand. SHoT gjennomføres hvert fjerde år, sist i 2018. Styringsgruppen for SHoT besluttet desember 2020 å gjennomføre en tilleggsundersøkelse, grunnet Covid-19 pandemien og alle smitteverntiltak som også har omfattet studentgruppen. Tilleggsundersøkelsen ble gjennomført 1. mars – 5. april, et år før neste hovedundersøkelse SHoT 2022.

Her er hovedrapporten. Alle institusjoner får en egen delrapport i tillegg. 

Over 62 000 studentsvar

181 828 norske heltidsstudenter ble invitert til å svare på undersøkelsen, og 62 498 studenter både i Norge og i utlandet svarte. Det gir en svarprosent på 34,4. Ved NLA var det 30,2 prosents oppslutning. Med over 62 000 svar blir dette et unikt kunnskapsgrunnlag og Norges største studenthelse-undersøkelse. I denne hovedrapporten presenteres dataene for gruppen 18-35 år, for å sikre riktig sammenlikning med de tidligere SHoT undersøkelsene. Undersøkelsen er nasjonal og den gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadenen SiO, Sammen og Sit. 

Nasjonale hovedfunn:

  • 7 av 10 studenter vurderer den digitale undervisningen som dårligere eller mye dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning.
  • 8 av 10 studenter oppgir manglende kontakt med medstudenter og mindre engasjerende forelesninger som de viktigste utfordringene.
  • Fire av ti studenter har søvnproblem.
  • 54,4 prosent av studentene sier de er ensomme. I 2018 var det samme tallet 23,6 og i 2014 var det 16,5.
  • Det er flere kvinner (57,4 prosent) enn menn (48,6 prosent) som er ensomme. 

Hovedfunn ved NLA

Over halvparten av NLAs studenter sier at digital undervisning er mindre engasjerende enn tradisjonell undervisning og like mange sier de ikke har en god arbeidsplass hjemme. 83 prosent savner kontakt med sine medstudenter, men 90 prosent mener likevel de vil få en ordinær studieprogresjon. NLAs studenter har litt mindre strykprosent etter digital undervisning enn det som landsgjennomsnittet har, men samtidig bruker studentene mindre tid på studiet enn snittet.