Undervisning i høst

Her finner du retningslinjer for høstens undervisning.

For høsten planlegges det å gjennomføre så mye fysisk undervisning som tjenlig, selv om avstandsregler og smittevernhensyn setter grenser for hvor mange som kan samles. Det vil bli noe digital undervisning dersom smittesituasjonen lokalt krever det.

Kunnskapsdepartementet (KD) har formidlet at utdanningsinstitusjonene bør planlegge for fysisk undervisning i høst, og de forventer at institusjonene tilbyr studentene mest mulig fysisk tilstedeværelse og faglige tilbud på studiestedene. Samtidig må institusjonene ha beredskap for at regler og anbefalinger kan endre seg.

Retningslinjer for høstsemesteret 2021 

Student som får påvist covid-19 melder dette på eget skjema.

Obligatorisk undervisning  

Prorektor for utdanningvedtarat fraværsgrense for obligatorisk undervisning kan avvikes for høstsemesteret 2021. Det er emneansvarlig som etter faglig vurdering fastsetter kompensatoriske krav ved fravær ut over ordinær fraværsgrense. Dette gjelder ikke emner som styres av nasjonale føringer, for eksempel praksis på LU.  

Studenter med for høyt fravær grunnet covid-19 og som ikke deltar på det kompenserende tilbudet, vil ikke få fremmøte godkjent. 

Melding om fravær  

Fravær på grunn av covid-19 meldes på tilsvarende måte som sykdom meldes, og vurdering av søknad om tilrettelegging avgjøres på samme måte/av samme instans som ved sykdom, det vil si til emneansvarlig på Canvas. Det må ikke oppgis sensitive personopplysninger (for eksempel om helsetilstand) i denne henvendelsen. Ta heller kontakt med emneansvarlig på telefon dersom du må orientere om slike forhold. 

Studenter som ikke har mulighet til å delta på undervisning grunnet covid-19, knyttet til egne dokumentere helseutfordringer, kan melde ifra om dette på eget skjema. Studieadministrasjonen vil behandle henvendelsen og melde videre til aktuell emneansvarlig.