Ikke brudd på akademisk frihet

Torsdag 16. desember konkluderte NOKUTs styre med at de ikke finner grunn til å konkludere med brudd på den akademiske friheten for NLA Høgskolen.

Rektor Sigbjørn Sødal er tilfreds med at NOKUTs styre konkluderer med at det ikke er påvist brudd på NLA Høgskolens plikt til å fremme og verne akademisk frihet. 

— Dette er ekstra gledelig fordi tilsynssaken kom i stand etter at NOKUT hadde mottatt bekymringsmeldinger om NLAs praktisering av prinsippet om akademisk frihet, uttaler han. Med den omfattende dokumentasjonen som vedtaket bygger på, representerer det en svært viktig avklaring ikke bare for NLA Høgskolen, men jeg vil tro også for andre kristne høgskoler. Vi kommer uansett til å arbeide videre med spørsmål knyttet til akademisk frihet, som jo også er et høyaktuelt tema i resten av universitets- og høyskolesektoren, sier Sødal. 

«Vi betrakter påleggene som en stimulans til
videre arbeid»
Sigbjørn Sødal, rektor


TILFREDS MED STYRETS KONKLUSJON: Sigbjørn Sødal, rektor.

Ikke påvist brudd på akademisk frihet

NOKUT finner ikke grunn til å konkludere med at NLA Høgskolens plikt til å fremme og verne akademisk frihet er brutt. I sin endelige innstilling konkluderte den sakkyndige komiteen med at NLA Høgskolen i praktiseringen av sitt verdigrunnlag ikke tar tilstrekkelig hensyn til plikten til å fremme og verne akademisk frihet, og at høyskolens praksis dermed ikke er i tråd med universitets- og høyskolelovens bestemmelser. NOKUT har vurdert dette punktet annerledes enn den sakkyndige komiteen, skriver NOKUT på sine egne nettsider.

– Ut fra den juridiske tolkningen vi har lagt til grunn, og dokumentasjonen fra NLA Høgskolen har vi konkludert med at det ikke er påvist brudd på NLA Høgskolens plikt til å fremme og verne akademisk frihet. NOKUT mener imidlertid at den sakkyndige komiteen kommer med mange gode råd og anbefalinger som høyskolen bør lytte til og ta med seg videre i arbeidet med å fremme og verne akademisk frihet, skriver Vinje på NOKUTs sider. 

Enkelte krav ikke oppfylt 

Enkelte av kravene til akkreditering som høyskole er fortsatt ikke oppfylt ifølge NOKUTs vedtak. Høgskolen må: 

  • styrke fagmiljøet innen fagområdet økonomi og administrasjon. 
  • øke førstestillings- og toppkompetansen slik at den samlede kompetansen er på nivå med akkrediterte høyskoler. 
  • dokumentere økt og stabil forskningsvirksomhet innen fagområdene økonomi og administrasjon og lærerutdanning. 

Rektor Sigbjørn Sødal uttaler at styrking av forskningen og den vitenskapelige kompetansen er hovedsatsingsområder i NLAs strategi:

— Vi betrakter påleggene som en stimulans til videre arbeid, legger han til.

Må rette opp manglene innen to år 

– NLA Høgskolen har fått en frist på to år for å dokumentere at de mangelfulle forholdene er utbedret. Etter opprettingsfristen vil det bli gjort en ny sakkyndig vurdering, skriver NOKUT-direktøren.

Les tilsynsrapport med vedtak her. 

I oktober i år vedtok styret i NOKUT at det systematiske kvalitetsarbeidet ved NLA Høgskolen har enkelte mangler. Dette ble vurdert i et tilsyn med kvalitetsarbeidet som gikk parallelt med revideringen av høyskoleakkrediteringen.