Resultater fra studiebarometeret 2020

Musikkstudentene, teologistudentene og studenter på interkulturelle studier er de NLA-studentene som er mest fornøyde med studieprogrammene sine.

Studiebarometeret er den nasjonale spørreundersøkelse som årlig blir sendt ut til over 60 000 studenter. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Det er studenter på 2. og 5. år på bachelor- og mastergradsstudier på de respektive undervisningsinstitusjonene som får svare på undersøkelsen, og på NLA var det høsten 2020 592 mulige respondenter. NLA Høgskolen oppnådde en forholdsvis høy svarprosent i år på 54 prosent mot et landsgjennomsnitt på 44 prosent.

På alle spørsmålene er studentene blitt bedt om å gi en tilbakemelding på en skala fra 1 til 5, der 5 er mest positiv. NLA skårer ikke under 3 poeng i gjennomsnitt på noen av hovedområdene i undersøkelsen på institusjonsnivå.

Her kan du lese mer om studiebarometeret og se resultat for NLA Høgskolen.

Overordnet tilfredshet

Musikkstudentene, med teologistudentene og interkulturelle studier hakk i hæl, er de NLA-studentene som skårer best på overordnet tilfredshet og er mest fornøyd med studieprogrammene sine. Disse tre studieprogrammene fikk i gjennomsnitt 4 poeng eller mer på skala fra 1-5. Gjennomsnittet på NLA Høgskolen er 3,7 poeng mot et landsgjennomsnitt på 4. Overordnet tilfredshet på institusjonen som helhet går ned med 0,2 poeng fra 2019.

Prorektor for utdanning ved NLA Høgskolen, Amund Langøy, sier at høgskolen i sin strategi har som mål å iverksette tiltak som gjør at studentene vurderer indikatorer for studentengasjement, involvering og arbeidslivsrelevans enda høyere fremover.

– Studiebarometeret gir oss et godt utgangspunkt for å arbeide med disse tiltakene. Vi vil bruke resultatene i våre vitenskapelige avdelinger til å arbeide med å utvikle studiemiljøet og studiene våre, understreker han.


GODT UTGANGSPUNKT FOR Å ARBEIDE MED TILTAK: Prorektor for utdanning, Amund Langøy.

Koronakonsekvenser

Langøy sier også at det er viktig å se på resultatene som i år berører den spesielle situasjonen med koronapandemien, og at flere av NLAs campuser var helt eller delvis stengt ned i store deler av både vår- og høstsemesteret i 2020. Det vises igjen i undersøkelsen. 73 prosent av studentene ved NLA svarer at de opplevde at det faglige utbyttet i vårsemesteret ble dårligere eller mye dårligere sammenlignet med vanlig undervisning før 12. mars. Dette er imidlertid på nivå med det nasjonale snittet. 76 prosent av NLA-studentene sier også i undersøkelsen at de savnet det sosiale studiemiljøet i perioden etter nedstengningen i fjor.