Fagressurser

Litteratur om Hans Nielsen Hauge.

Aarflot, Andreas. 1969. Tro og lydighet. Hans Nielsen Hauges kristendomsforståelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Alnæs, Karsten. 2013. 1814: Miraklenes år. Oslo: Schibsted Forlag.

Breistein, Dagfinn 1955. Hans Nielsen Hauge, Kjøbmand i Bergen. Bergen, Norway: John Griegs forlag.

Dalgaard, Bruce and Magne Supphellen 2011. «Entrepreneurship in Norway’s economic and religious nineteenth-century transformation». Scandinavian Economic History Review 59, 48–66.

Dørum, Knut. 2016. «Haugiansk kapitalisme i Norge på 1800-tallet». Knut Dørum og Helje Kringlebotn Sødal (red.). Mellom gammelt og nytt. Kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet: 141–157. Bergen: Fagbokforlaget.

Dørum, Knut 2014. «Kallsarbeideren og the self-made man. Handelskapitalisme og etikk i Norge på 1800-tallet». Bjørg Seland (red.). Gud og mammon. Religion og næringsliv: 68–88. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Flatø, Lars. 1963. «Hans Nielsen Hauge om ervervslivet». Tidsskrift for Teologi og Kirke.

Furre, Berge. 1996. «Hans Nielsen Hauge og det nye Noreg». Svein Aage Christoffersen (red.). Hans Nielsen Hauge og det moderne Norge. KULTs skriftserie: 15–28. Oslo: Norges forskningsråd.

Gilje, Nils. 1994. Hans Nielsen Hauge og kapitalismens ånd. Norsk senter for forskning om ledelse, organisasjon og styring og Universitet i Bergen, Senter for europeiske kulturstudier. Bergen, Norway 6. februar 1994. Norway: Bergen.

Grytten, Ola H. 2014. «Haugianere som næringslivsaktører». Bjørg Seland (red.). Gud og mammon. Religion og næringsliv: 47–67. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Grytten, Ola H. 2013. «The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism: Entrepreneurship of the Norwegian Puritan Leader Hans Nielsen Hauge». Review of European Studies 5 (1).

Grytten, Ola H. 2010. «Protestantisk etikk og entreprenørskapens ånd». Minerva. 

Hagemann, Gro. 1998. Det moderne gjennombrudd: 1870–1905 (Vol. 9). Oslo: Aschehoug.

Hauge, Hans Nielsen 1804. Indledning til virksomme Udøvelser af Patriotiske Betænkninger, i Ording 1953, s. 290.

Hauge, Hans Nielsen. 1910. Udvalgte Skrifter. Bergen.

Haukland, Linda. 2014. «Hans Nielsen Hauge: A Catalyst of Literacy in Norway». Scandinavian Journal of History 39:5, 539–559.

Hodne, Fritz 1981. Norsk økonomisk historie 1815–1970. Oslo: Cappelen.

Hodne, Fritz og Ola H. Grytten 2000. Norsk økonomi i det 19. århundre. Bergen: Fagbokforlaget.

Ims K., Liland, T., and Supphellen M. 2019. The Importance of Calling in Realization of Life Projects: The Case of Maverick and Serial-entrepreneur Hans Nielsen Hauge with Implications for Business Education. In: Bouckaert L., van den Heuvel S. (eds). Servant Leadership, Social Entrepreneurship and the Will to Serve. Palgrave Macmillan, Cham.

Kullerud, Dag. 1996. Hans Nielsen Hauge – Mannen som vekket Norge. Oslo: Forlaget Forum

Kvammen, Ingolf 1974. Brev frå Hans Nielsen Hauge. Bind 1–3. Oslo: Luther Forlag.

Liland, Truls. 2020. Den gode husholder som modell for bedrifters samfunnsansvar: Haugiansk samfunnsengasjement for vår tid. I Hagesæther, G., Innerdal, G. & Kvam,(Red.), NLA Høgskolen. Fagutvikling og sjølvforståing på kristen grunn (s. 326–351).Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.102

Molland, Einar. 1979. Norsk kirkehistorie i det 19. århundre. Bind 1. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Norborg, Sverre. 1966. Hans Nielsen Hauge – Biografi. Bind I og II. Oslo: J.W. Cappelens Forlag.

Ording, Hans N. H. (1947–53). Hans Nielsen Hauges Skrifter. Oslo: H. Aschehoug. Bind I–VIII.

Ravnåsen, Sigbjørn. 2015. Ånd og hånd, Hans Nielsen Hauges etikk for ledelse og næringsliv. Oslo: Luther forlag.

Rødal, Vegard Tafjord og Andreas Kiplesund. 2009. Hans Nielsen Hauge: Entrepreneur, Banker and Industrialist. Masteroppgave, NHH, Bergen.

Sejersted, Francis. 1993. Demokratisk kapitalisme. Oslo: Universitetsforlaget.

Supphellen, Magne og Truls Liland. 2017. «Kallsorientert seriegründer. Hans Nielsen Hauge i møte med dagens næringsliv». Nils Ivar Agøy, Knut Edvard Larsen og Chr. Anton Smedshaug (red.). Trådene i samfunnsveven. Hva har reformasjonen betydd for Norge?: 125–140 Oslo, Norway: Verbum.

Supphellen, Magne. 2013. «Økonomiske effekter av religiøse holdninger til arbeid og næringsvirksomhet: Et overblikk og et rammeverk for videre forskning». Theofilos 6, 48-62.

Sødal, Helje Kringlebotn og Knut Dørum (red.). 2017. Hans Nielsen Hauge: Fra samfunnsfiende til ikon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.