Styrkede støttefunksjoner til forskning ved NLA

Nytilsatt forskningsrådgiver med god erfaring med forsknings- og innovasjonsprosjekt, både nasjonalt og internasjonalt.

Anna Maria Urbaniak-Brekke er tilsatt som ny forskningsrådgiver ved NLA Høgskolen. Prorektor for forskning og formidling, Torgeir Landro, forteller at det primære formålet med denne stillingen er å gi faglig-administrativ støtte i forbindelse med søknadsskriving om eksterne forskningsmidler.

— I tillegg vil Urbaniak-Brekke ta sin del av FoU-sekretariatets forefallende oppgaver, og skal blant annet sørge for at vi får fremdrift i arbeidet med å videreutvikle NLAs retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse i forbindelse med ansettelser og opprykk, fortsetter han. Forskning er hovedsatsingsområdet i den nye strategien vår, og det er derfor svært viktig at disse støttefunksjonene fungerer. 


ET STYRKET FOU-SEKRETARIAT, forteller prorektor FoU, Torgeir Landro.

Urbaniak-Brekke har master i internasjonale relasjoner ved Adam Mickiewicz University og master i internasjonalt reiseliv ved University School of Physical Education (begge i Poznan, Polen). Hun har en doktorgrad i fysisk aktivitet/friluftsliv ved University School of Physical Education. Hun kom til Norge fra Polen i 2015, og har arbeidet ved Vestlandsforsking som forsker siden 2018. Tidligere har Urbaniak-Brekke arbeidet innen reiseliv.

Erfaring med forsknings- og innovasjonsprosjekt

Urbaniak-Brekke har erfaring i arbeidet med regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekt, både som senior forsker, EU-prosjektrådgiver og økonomirådgiver, og som støtte i prosjektorganisering, koordinering, gjennomføring og formidling. Hun har arbeidet med kontrakter i både nasjonale og internasjonale prosjekt, og har kunnskap om personvern og forskningsetikk, og har blant annet har hatt ansvar for registrering hos NSD). EU-nettverk Sogn og Fjordane, som hun ledet i 2019, hadde spesielt oppmerksomhet på nettverksbygging og mobilisering til samarbeid mellom FoU-miljø, offentlig sektor og næringslivet.

— Denne rollen ga Urbaniak-Brekke nyttig erfaring i å bygge og vedlikeholde nettverk, forteller Landro. Han legger til at han er svært fornøyd med å ha fått Urbaniak-Brekke på plass i FOU-sekretariatet.