Endring i Lånekassens avbruddsregler

Fra og med studieåret 2022-2023 kommer det nye regler for når elever/studenter blir syke og avbryter utdanningen, og når elever/studenter avbryter utdanningen av andre grunner.

Fram til studieåret 2022-2023 har eleven/studenten mistet retten til lån og stipend fra det tidspunktet utdanningen avbrytes. Det samme gjelder når eleven/studenten blir syk. Hvis de avbryter utdanningen før lån og stipend er utbetalt, har de fått lån og stipend fram til avbruddet hvis de har vært i utdanning i minst tre måneder. Nå faller tremånederskravet bort når avbruddet skyldes sykdom. 

Når avbruddet skyldes sykdom
Elever/studenter som avbryter utdanningen på grunn av sykdom, får beholde, eller får utbetalt lån og stipend frem til avbruddstidspunktet. Regelendringen gjelder uavhengig av hvor lenge utdanningen har vart.

Elever/studenter som avbryter utdanningen av andre grunner etter at lån og stipend er utbetalt, kan få beholde det lånet og stipendet som er gitt inntil det tidspunktet utdanningen avbrytes. Elever/studenter som avbryter før lån og stipend er utbetalt, får utbetalt lån og stipend frem til avbruddstidspunktet hvis utdanningen har vart i minst tre måneder.

Vilkår som må være oppfylt
Det stilles krav om at sykdomsperioden må ha oppstått etter at søknad om lån og stipend kom inn til Lånekassen. Elever og studenter som blir syke kan ha rett på sykestipend, se forskrift om utdanningsstøtte § 38. 

Meld fra til Lånekassen
Lærestedene må melde fra til oss når elever og lærlinger i videregående opplæring, grunnskoleopplæring, folkehøgskole og bibel- og kunstskoler avbryter utdanningen. Dere melder inn avbruddet i Arbeidsflaten for lærestedene. Under fanen "Rapportering" på arbeidsflaten kan dere lese mer om hvordan dere rapporterer avbrudd.

Studenter ved universitet, høgskoler og fagskoler skal fremdeles gi beskjed til Lånekassen hvis de blir syke, eller avbryter utdanningen sin av andre grunner.  Studentene logger seg på Dine sider for å melde avbrudd.

--

Utenlandske statsborgere med permanent oppholdstillatelse kan ha rett til lån og stipend 

Fra og med studieåret 2022-2023 kan alle utenlandske statsborgere med permanent oppholdstillatelse i Norge ha rett til lån og stipend fra Lånekassen. Tidligere har ikke permanent opphold alene gitt grunnlag for lån og stipend. 

Dokumentasjon  
Elever/studenter som har gyldig, permanent oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet, trenger ikke å sende dokumentasjon til oss. Lånekassen innhenter oppholdsstatus og oppholdsgrunnlag fra UDI.  

Elever/studenter uten permanent oppholdstillatelse 
Elever/studenter som ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, kan fortsatt få lån og stipend fra Lånekassen når deres oppholdstillatelse er gitt på grunnlag av at de oppfyller ett av følgende vilkår:  

  • Beskyttelse, sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge 
  • Gift, eller samboer med felles barn, med norsk statsborger 
  • Familiemedlem til EØS-borger som bor i Norge 
  • Familieinnvandring  
  • Fulltidsarbeid 
  • Utdanning 

Les mer om lån og stipend for utenlandske statsborgere her 

Vennlig hilsen
Lånekassen