NLAs kvalitetssystem er blitt godkjent av NOKUT

NLA Høgskolen oppfyller alle krav til systematisk kvalitetsarbeid.

NOKUT påpekte enkelte mangler ved NLA Høgskolens systematiske kvalitetsarbeid under sitt periodiske tilsyn med høgskolen i 2021. Før sommeren sendte høgskolen inn ny dokumentasjon til vurdering etter å ha rettet opp manglene. I styremøte 25. oktober godkjente NOKUTs styre høgskolens kvalitetssystem, i tråd med innstillingen fra en sakkyndig komite som har vurdert dokumentasjonen. 

Komiteens kommentarer til den nye konklusjonen 

Komiteen uttaler at det systematiske kvalitetsarbeidet ved NLA Høgskolen er tilfredsstillende. Alle krav i universitets- og høyskoleloven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften er oppfylt.  De sakkyndige har tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten ved NLA. 

Komiteen uttaler videre at høgskolen på relativt kort tid rettet opp manglene som ble påpekt ved kvalitetsarbeidet. Komiteen berømmer NLA Høgskolen for å ha jobbet godt og systematisk med utvikling av kvalitetsarbeidet, og ikke bare innenfor de områdene der det ble påpekt mangler. 

Rektor Sigbjørn Sødal er godt fornøyd med NOKUTs konklusjon. Kvalitetsarbeidet prioriteres høyt, og slike tilsynsprosesser skjerper oss ytterligere til å forbedre utdanningene våre, sier han.

– Nå er alle kravene i loven og forskriftene oppfylt, og det systematiske kvalitetsarbeidet tilfredsstillende, sier Nokut-direktør Kristin Vinje i en pressemelding.

Forbedringspunkter 

Selv om det er tydelig for komiteen at det systematiske kvalitetsarbeidet ved NLA 
Høgskolen oppfyller alle formelle krav, mener komiteen at kvalitetsarbeidet også har noen forbedringspunkter og et videre utviklingspotensial. Komiteen har derfor gitt høgskolen noen råd til det videre systematiske kvalitetsarbeidet. Disse rådene vil vi ta til oss og følge opp i det videre arbeidet, uttaler rektor Sødal.   

Universiteter og høyskoler har selv ansvar for kvaliteten i studietilbudene de tilbyr, men NOKUTs periodiske tilsyn med kvalitetsarbeidet kontrollerer at institusjonene arbeider systematisk med å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene.