Fagseminar SUKIP og Kompetanseløftet

I forbindelse med avslutningen av SUKIP-prosjektet arrangerte NLA Høgskolen et større fagseminar der erfaringer fra dette 3-årige innovasjonsprosjektet ble presentert for både forskere og praktikere.

Samtidig ble en open-access-antologi etter prosjektet lansert, kalt Kompetanse for inkluderende praksis. Et innovasjonsprosjekt om samarbeid mellom barnehage/skole og PP-tjeneste.

Se film fra fagdagen hvor det 3-årige innovasjonsprosjektet ble presentert for forskere og praktikere.

Fagseminaret og antologien tar utgangspunkt i sammenhengen mellom SUKIP-prosjektet og det samarbeidet som nå er innledet mellom kommunene og universitets- og høgskolesektoren i forbindelse med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Både prosjektet og denne koplingen er presentert i en liten film med Marit Mjøs, prosjektleder for SUKIP-prosjektet, og Kristian Øen, PhD-stipendiat i SUKIP-prosjektet og NLA-veileder i Kompetanseløftet.

Se filmen her.

Det var stor interesse for fagseminaret blant både praktikere og forskere, og til sammen deltok 200 denne dagen, enten rent fysisk i Bergen eller digitalt. Deltakerevalueringen i etterkant var svært positiv, både blant de som kjente SUKIP-prosjektet fra før og de som deltar i Kompetanseløftet på en eller annen måte. Tilbakemeldingene tyder på at deltakere både fra praksisfeltet og fra UH-sektoren fant innholdet på seminaret nyttig og relevant for videre arbeid og samarbeid knyttet til Kompetanseløftet.

Her finner du programmet for dagen:

Terminus hotell, Bergen 12. april kl. 10.00 - 16.00

9.00 – 10.00: Ankomst og registrering, kaffe/te.
10.00 Velkommen v/avdelingsleder Kristin Belt Skutlaberg - som leder dagen
Åpning ved NLAs prorektor for forskning og formidling, Torgeir Landro
10.10 Kort om SUKIP-prosjektet og antologien v/ prosjektleder Marit Mjøs, NLA Høgskolen
10.30 SUKIP-prosjektet sett fra kommunens side v/ Petter Hagen, oppvekstsjef Randaberg og prosjekteier 
10.45 Pause 
11.00 SUKIP-prosjektet og inkluderende praksis v/ professor Stein Erik Ohna, Universitetet i Stavanger
11.30 Samarbeid PPT/barnehage om inkluderende praksis v/ seniorrådgiver Siv Hillesøy, Statped
11.45 Samarbeid PPT/skole om inkluderende praksis v/ førsteamanuensis Vegard Moen, Universitetet i Stavanger
12.00 Pause
12.15 SUKIP i lys av nasjonal utdanningspolitikk om inkludering og inkluderande praksis
v/ Peder Haug, Professor emeritus Høgskulen i Volda  
13.00 Lunsj
13.45 SUKIP from an implicitly comparative and international educational perspective 
v/ Florian Kiuppis, Professor Freiburg (CUAS) og NLA Høgskolen
14.30 Pause
14.45 SUKIP og Kompetanseløftet; partnerskap mellom forskere og praksisfelt v/ stipendiat Kristian Øen, NLA Høgskolen
15.15 SUKIP og kompetanseløftet; panelsamtale mellom forskere og praktikere. 

Samtaleleder: Marianne Sandvik Tveitnes, førsteamanuensis UiS og medlem av styringsgruppen for nasjonalt UH-nett for Kompetanseløftet, i samarbeid med Kristian Øen, som spiller inn spørsmål som er kommet inn digitalt fra deltakerne i løpet av dagen. 

Deltakere: Jogeir Sognnæs, etatsleder spesialpedagogiske tjenester Bergen
Bente Lauvås, PPS-leder Bergen Vest
Ewa Walde Lund, tidligere rektor Goa skole Randaberg
Anne Sofie Kjeka, sektorleiar oppvekst og Rikard Røros, prosjektleiar for Kompetanseløftet Kvinnhe
Marit Mjøs, prosjektleder SUKIP

15.55 Avrunding av dagen v/ NLAs prorektorer for utdanning Amund Langøy
16.00 Vel hjem 😊