4PTL112 Bibelen - fortelling, fortolkning, formidling

Alle versjoner:
4PTL112 (2017—2018)

Emnekode: 4PTL112

Emnenavn: Bibelen - fortelling, fortolkning, formidling

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har kunnskap om hovedtrekkene i Bibelens fortelling(er)
 • kjenner til og kan gjøre rede for sentrale teorier, tradisjoner og problemer i fortolkningen av Bibelen, bibelhermeneutikken
 • kjenner til og kan gjøre rede for sentrale teorier, tradisjoner og problemer knyttet til formidling av bibeltekster i samtiden

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • har evne til konstruktiv og kritisk formidling av bibelfortellinger og bibelstoff i ulike praksiskontekster og gjennom ulike formidlingsformer
 • kan reflektere over egen formidling av bibelfortellinger og bibelstoff og har utviklet evne til å videreutvikle denne formidlingen under veiledning
 • har evne til konstruktiv og kritisk fortolking av Bibelen
 • har evne til konstruktiv og kritisk fortolkning av Bibelens kontekster

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har grunnleggende forståelse for kirkens rolle i samfunnet
 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder, både i kirkelig kontekst og ellers
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis
 • kjenner til og har deltatt i prosesser som fremmer nytenking og innovasjon

Innhold

Dette er et emne for studenter som ønsker å studere deler av eller hele årstudiet i praktisk teologi og ledelse(PTL) på deltid. –Bibelen i praksis – fortelling, fortolkning, formidling– er et emne som gir en grunnleggende innføring i Bibelen, og innføring i problemstillinger knyttet til fortelling, formidling og fortolkning av Bibelen.  Emnet gir også en grunnleggende innføring i noen sentrale teorier i forhold til fortolkning av Bibelen – såkalt bibelhermeneutikk. Målet er å oppøve evnen til konstruktiv og kritisk fortolkning og formidling av Bibelen og Bibelens kontekst i møte med ulike samtidige praksiskontekster. Et fundamentalt fokus i emnet som helhet er at den praktisk-teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksisrefleksjon, forelesninger, seminar og gjennom felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir undervist i undervisningsuker/blokkundervisning.
Studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksisrefleksjon. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser (der mentorering inngår), mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.  I dialog med (evt tidligere) praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for praktisk-teologisk refleksjon og arbeid i ulike kontekster.

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten levere inn og få godkjent

 • En praksisrapport (ca 1500-2000 ord) med utgangspunkt i relevant praksiserfaring som av emneansvarlig blir vurdert som ekvivalerende med tilsvarende praksis for  fulltidsstudenter på årstudiet i praktisk teologi og ledelse.
 • Et refleksjonsnotat (ca 1000-1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet  til undervisningen og/eller pensum i emnet.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering, som bedømmes med gradert karakter, er

 • En 4 timers skriftlig prøve under eksamensvilkår til oppgitt  tema/problemstilling.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A-F. der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Se informasjon i studieplan,

Andre bestemmelser

I studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

 • Yancey, Philip D.: The Bible Jesus Read, Zondervan 1999 el senere
 • Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det norske bibelselskap, s.385-423
 • McKnight, S.: The Blue Parakeet: Rethinking how you read the Bible, 2008, s. 9-152.
 • Root, A. (2012). Unpacking Scripture in Youth Ministry. Grand Rapids: Zondervan, s. 9-114.
 • Stott,  J.: Ny vri på gammel tro, 1995. (Online Nasjonalbiblioteket)

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla