4TEOL110 Bibelen - fortelling, fortolkning og formidling

Alle versjoner:
4TEOL110 (2023—2024)
4TEOL110 (2022—2023)
4TEOL110 (2021—2022)
4TEOL110 (2020—2021)
4TEOL110 (2019—2020)
4TEOL110 (2018—2019)
4TEOL110 (2017—2018)

Emnekode: 4TEOL110

Emnenavn: Bibelen - fortelling, fortolkning og formidling

Undervisningssemester:

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Inngår i praktisk teologi og ledelse, års- og bachelorstudium.
Kan også tas som enkeltemne.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • har kunnskap om hovedtrekkene i Bibelens fortelling(er)
 • kjenner til og kan gjøre rede for sentrale teorier, tradisjoner og problemer i fortolkningen av Bibelen, bibelhermeneutikken
 • kjenner til og kan gjøre rede for sentrale teorier, tradisjoner og problemer knyttet til formidling av bibeltekster i samtiden

Ferdigheter:

Studenten

 • har evne til konstruktiv og kritisk formidling av bibelfortellinger og bibelstoff i ulike praksiskontekster og gjennom ulike formidlingsformer
 • kan reflektere over egen formidling av bibelfortellinger og bibelstoff og har utviklet evne til å videreutvikle denne formidlingen under veiledning
 • har evne til konstruktiv og kritisk fortolking av Bibelen
 • har evne til konstruktiv og kritisk fortolkning av Bibelens kontekster

Generell kompetanse:

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for kirkens rolle i samfunnet
 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være formidler og leder, både i kirkelig kontekst og ellers

Innhold

Dette er et emne for studenter som ønsker å studere deler av eller hele årstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL) på deltid. Emnet gir en grunnleggende innføring i Bibelen, og innføring i problemstillinger knyttet til fortelling, formidling og fortolkning av Bibelen. Emnet gir også en grunnleggende innføring i noen sentrale teorier i forhold til fortolkning av Bibelen – såkalt bibelhermeneutikk. Målet er å oppøve evnen til konstruktiv og kritisk fortolkning og formidling av Bibelen og Bibelens kontekst i møte med ulike samtidige praksiskontekster. Et fundamentalt fokus i emnet som helhet er at den praktisk-teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksisrefleksjon, forelesninger, seminar og gjennom felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Det forutsettes at studentene har kjennskap til følgende bibeltekster:

Fra GT: 1 Mosebok 1-9; 12-22; 28; 2 Mosebok 1-15; 19-24; 5 Mosebok 1-7; 12; 31; 34.; 2 Samuelsbok 5-7; 1 Kongebok 1-8; Salme 1; 2; 8; 22-24; 73; 78; 139; Salomos Ordspråk 8; Job 1-7; 28; 42; Jesaja 1-11; 40; 53. Hosea 1-3.

Totalt GT: 102 sider

Fra NT: Matteusevangeliet, Apostelgjerningene, Romberbrevet, 1. Korinterbrev, 1 Peters brev

Totalt NT: 150 sider

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir undervist i undervisningsuker/blokkundervisning. Studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksisrefleksjon. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser (der mentorering inngår), mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet. I dialog med (evt tidligere) praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for praktisk-teologisk refleksjon og arbeid i ulike kontekster.

Arbeidsomfang

Ca.300 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten få godkjent:

 • En praksisrapport (ca 500-1000 ord) knyttet til erfaringer i praksis (minimum 35-40 timer) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. Praksisrapporten må være vurdert til godkjent.
 • Et refleksjonsnotat (ca 1000-1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisningen og/eller pensum i emnet.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen, deriblant tilhørende kursdager i drama/formidling

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Bibelen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen  vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Minimum 35-40 timer, se studieplan for bachelor i PTL.

Studiepoengreduksjon

Faglig overlapping:

 • 8 stp. overlapp med PLT101 og PTL112.
 • 7 stp. overlapp med KRLE101, KRLE101A, KRLE110, KRLE111 og REL110.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Politiattest

I studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

 • Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det norske bibelselskap, s. 17-31; 51-175; 385-423; 444-470.
 • Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det norske bibelselskap, s. 32-60; 184-193; 211-222; 245-262; 264-279; 292-299; 368-369.
 • McKnight, S. (2008). The Blue Parakeet. Rethinking how you read the Bible. Grand Rapids: Zondervan, s. 9-152.
 • Root, A. (2012). Unpacking Scripture in Youth Ministry. Grand Rapids: Zondervan, s. 9-114