TEOL120 Bibelen og tidlig kristendom

Alle versjoner:
TEOL120 (2017—2018)

Emnekode: TEOL120

Emnenavn: Bibelen og tidlig kristendom

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

REL110, TEOL110 eller tilsvarende

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i teologi. Valgemne i flere bachelorgrader.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

 • kjennskap til de viktigste metodene i gammel- og nytestamentlig bibelforskning
 • detaljert kunnskap om de tekstene som skal studeres eksegetisk (se listen nedenfor)
 • kunnskap om sentrale bibelteologiske temaer
 • kunnskap om kristendommens tidlige utvikling
 • kjennskap den nikenske og apostoliske trosbekjennelsens innhold og historiske bakgrunn.
 • kjennskap til spørsmål knyttet til bibelsyn og bibeltolkning, historisk og aktuelt

Ferdigheter 

Studenten kan:

 • bruke bibelvitenskapelige metoder i tolkningen av bibelske tekster
 • gjøre rede for sentrale bibelteologiske begreper knyttet til de tekstene som studeres eksegetisk og formulere den bredere tematikken som disse inngår i.
 • gjøre rede for viktige historiske forutsetninger for kirkens utvikling gjennom de tre første århundrenes formative periode
 • formulere og drøfte viktige historiske og teologiske aspekter ved forholdet mellom de to testamentene, mellom den kristne og den jødiske bibelen, og kristendommens tidlige utvikling.
 • gjøre rede for og formidle innsikt i forholdet mellom bibelske teksters historiske mening (–den gang da–) og deres betydning i dag (–her og nå–).

Generell kompetanse

 Studenten:

 • har grunnleggende innsikt i historisk analyse og forståelse av historiske prosesser.
 • kan arbeide metodisk-vitenskapelig med bibelske og historiske tekster.
 • kan diskutere Bibelens betydning og relevans for aktuell teologisk vitenskap

Innhold

Dette emnet omfatter tre av teologifagets klassiske disipliner, Det gamle testamentet (GT), Det nye testamentet (NT) og kirkehistorie (KH). REL110 gir en fordypende innføring i bibelvitenskapene (GT og NT) og fortolkning av bibelske tekster. Samtidig gir emnet en innføring i den tidlige kristendommens utvikling. Dette gir en bredere forståelse av den kristne kanon- og bekjennelsesdannelsen, og en innføring i sammenhengen mellom bibelvitenskapene og kirkehistorien.

Emnet bygger videre på RLE110, TEOl110 eller tilsvarende, og forutsetteren oversiktsmessig kjennskap til Bibelen som helhet, innholdet i de bibelske skriftene som det eksegetiske pensumet er hentet fra, og hovedtrekkene i GTs og NTs tekst- og kanonhistorie.

I den bibelfaglige delen av emnet fokuseres det på eksegese av utvalgte tekster (se nedenfor). Tekstene studeres ut fra moderne norsk(e) oversettelse(r) og ved hjelp av vitenskapelig kommentarlitteratur. Studieemnet gir kjennskap til ulike historiske og aktuelle tolkningsmetoder og -modeller.

I den kirkehistoriske delen av emnet gis det en innførende oversikt over kristendommens fremvekst. Det fokuseres særlig på hovedtrekk i kampen om ortodoksi og identitet gjennom kanon- og bekjennelsesdannelse.

Tekster som skal studeres eksegetisk:

Fra GT:

1 Mos 1-3; 12,1-9; 22,1-19; 2 Mos 3,1-4,17, 20,1-17; Jes 6; 7,1-17; 9,2-7; 40,1-11; 52,13-53,12.

Fra NT:

Matt 3,13-4,11; 5,1-12.21-48; 6,7-15; 8,1-4.23-27; 16,13-28; 18,21-35; 26,17-29.57-68; Rom 1,1-3,31; 6,1-11; 12,1-5; 13,8-10; 1 Pet 1,1-2,10.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Ingen.

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering er en individuell hjemmeoppgave og en breddetest.

 • Hjemmeoppgaven skal ha et omfang på ca. 2500 ord. Det benyttes gradert karakterskala fra A til F, der F er stryk.
 • Breddetesten har en tidstramme på 3 timer og vurderes til bestått / ikke bestått.

Den graderte karakteren for hjemmeoppgaven blir stående som karakter for emnet, men for å få ståkarakter må studentene ha bestått breddetesten.

Tillatte hjelpemidler

Hjemmeoppgave: Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeoppgave vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Breddeoppgave vurderes til bestått / ikke bestått.

Den graderte karakteren for hjemmeoppgaven blir stående som karakter for emnet, men for å få ståkarakter må studentene ha bestått breddetesten.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Faglig overlapping:

 • 7 stp. overlapp med KRLE102
 • 7 stp. overlapp med KRLE110
 • 7 stp. overlapp med KRLE121
 • 4 stp. med REL112

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

NB! Vi tar forbehold om at det kan bli foretatt noen endringer i pensumlitteratur før studiestart 2018

Til GT (ca. 255 s.):

 • Kartveit, M. (red.). (3. utg. 2003). Det gamle testamentet. Analyse av tekstar i utval. Oslo: Samlaget.

Til NT (ca. 300 s.):

Litteratur merket med *) foreligger som kompendium og kan kjøpes på NLA.

 • Eriksson, L. (1994). Filipperbrevet. (Kommentar till Nya Testamentet 11.) Stockholm: EFS-förlaget.
 • Johnstad, G. (2008). Evangeliesynopse. Oslo: Det Norske Bibelselskap.
 • Kvalbein, H. (1989/90 eller senere). Fortolkning til Matteusevangeliet. Bd. I og II. Oslo: Nye Luther forlag og Lunde forlag.
 • Moo, D.J. (2.utg. 2014). Encountering the Book of Romans. Grand Rapids: Baker Academic.
 • *)Olsson, B. (2012). Första Petrusbrevet. (Kommentar till Nya Testamentet 17.) Stockholm: EFS-förlaget.
 • *)Alternativ litteratur til Peters første brev: Kompendium.

Til KH (ca. 200 s.):

 • De apostoliske fedre i norsk oversettelse med innledninger og noter (1984 eller senere utg.). Baasland, E. & Hvalvik, R. (utg.). Oslo: Luther, s. 17-44; 54-57; 97-116.
 • Justin Martyr (2004). Første apologi. Skarsaune, O. (utg.). Oslo: Solum, s. 7-15; 45-93.
 • Skarsaune, O. (1997). Troens ord. De tre oldkirkelige bekjennelsene. Oslo: Luther, s. 25-70; 135-177.