VUDESIGN1 Design og redesign

Alle versjoner:
VUDESIGN1 (2017—2018)

Emnekode: VUDESIGN1

Emnenavn: Design og redesign

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Videreutdanning.

Innledning

Design og redesign har utgangspunkt i ungdomsskolevalgfaget med samme navn. Studiet er primært tenkt som et videreutdanningsfag for lærere i grunnskolen, men bør også være relevant for andre. Emnet har basis i kunst og håndverksfaget, og en viss erfaring med formgivning er ønskelig uten å være et formelt krav. Målet er at den enkelte skal få utvikle seg ut fra eget ståsted og egne forkunnskaper.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om designprosesser og innovasjon
 • har kunnskap om redskaper, teknikker og estetiske virkemidler som er hensiktsmessige i møte med ulike materialer
 • har kunnskap om ulike motiver som ligger til grunn for design og redesign og kan sette denne kunnskapen inn i en kulturell og historisk kontekst.
 • har kunnskaper om produktanalyse i forhold til funksjon, estetisk uttrykk og påvirkning av samfunn og miljø
 • har kunnskap om forbrukskultur og utfordringer knyttet til denne
 • har kunnskap om stilretninger og noen hovedtendenser innen design
 • har kunnskaper om formlek og materialutprøving og hvordan dette kan utnyttes i arbeid med barn og unge

FERDIGHETER

Studenten

 • kan utvikle en idé til ferdig form, dokumentere, kommunisere og vurdere egen skapende prosess
 • kan vise praktisk håndlag og være en god rollemodell for elevene
 • ser muligheter for innsamling og organisering av egnede materialer til bruk i arbeid med barn og unge
 • kan formulere oppgaver som fremmer grunnleggende ferdigheter og forståelse for design og redesign
 • kan vurdere egnet verktøy til bruk i ulike elevgrupper i grunnskolen og vet hvordan dette kan vedlikeholdes og sikres
 • kan bruke skisser, modeller og utprøvninger i arbeid med design
 • kan vurdere en gjenstands funksjonalitet og estetiske uttrykk ut fra gitte kriterier
 • kan vurdere en gjenstands betydning i et samfunnsperspektiv
 • kan i eget arbeid og sammen med elever, bruke nærmiljøet som en ressurs for materialer, kunnskap og inspirasjon
 • kan organisere enkle utstillinger og variere disse i forhold til materiale og omfang

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • utvikler egen fantasi og oppfinnsomhet og danner seg selv gjennom egen formgivning og gjennom møter med andres arbeider
 • har forståelse for kompleksiteten som ligger i utviklingen av nye produkter
 • kan utnytte fagets muligheter til å fremme bærekraftig utvikling
 • er kritisk vurderende til hvilke materialer som kan brukes i grunnskolen med tanke på elevenes helse og sikkerhet
 • har forståelse for at ny design alltid bygger på eksisterende gjenstander og en rekke mennesker innsats og anstrengelser
 • kan bruke digitale læringsarenaer til formidling av fagstoff og egen faglig oppdatering
 • kan bruke kunnskaper om design og redesign i tverrfaglig arbeid

Innhold

Design og redesign er forankret i skolefaget kunst og håndverk men har et bredt nedslagsfelt og mange forgreninger.  Sentralt i faget står eget praktisk skapende arbeid, hvor en jobber i ulike materialer fra ide til ferdig produkt. Egen formgivning knyttes sammen med grunnskolens praksis, teori, formkultur og øvrige referanser. Sammenhengen og overføringsverdien mellom de ulike kunnskapsbasene er vesentlig.  

Faget fokuserer på forståelsen av motiver som ligger til grunn for design av ulik karakter og at utvikling av nye produkter må settes inn i større sammenhenger som bærekraftig utvikling og rettferdig fordeling.

Design og redesign er delt i områdene designprosess og produkt. I arbeid med designprosesser vil en fokusere på strategier for å utvikle ideer, materialutprøving og behovsanalyser. I forhold til produkt vil det fokuseres mer på analyse og forståelse av ferdige produkter og formkultur. Det er imidlertid et viktig poeng at de to hovedområdene ikke kan betraktes fullstendig adskilt da en designprosess i utgangspunktet vil ha et produkt som sluttmål og et produkt alltid vil være et resultat av en designprosess.

Arbeidet relateres til gjeldende læreplan i grunnskolen. Først og fremst fagplanene for kunst og håndverk og valgfaget design og redesign.

Arbeids- og undervisningsformer

Opplæringen vil skje med utgangspunkt i

 • forelesninger
 • praktisk arbeid individuelt og i grupper
 • muntlige presentasjoner
 • skriftlig innlevering
 • dokumentasjon av arbeidsprosess
 • veiledning individuelt og i grupper

Arbeidsomfang

375-400 timer.

Arbeidskrav

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen, må følgende arbeidskrav være gjennomført og godkjent:

 • Praktiske oppgaver med skriftlig og visuell dokumentasjon av prosessen.
 • Muntlig framlegging av fagdidaktisk opplegg
 • Individuell skriftlig oppgave.
 • Undervisningen på skolen er konsentrert rundt fire samlinger. Det kreves at man har deltatt på minst tre av disse.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for faget ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Fire praktiske arbeider fra ulike materialområder legges fram i en eksamensutstilling. Utstillingen skal ledsages av en arbeidsbok. Arbeidene vurderes og teller 100% av karakteren.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Forbehold om endringer.

Kjernepensum 750 sider

* =  finnes i kompendium

Bråten, I. og Kvalbein Å. (2014). Ting på nytt. En gjenbruksdidaktikk. Oslo: Fagbokforlaget. (250 sider)

Hauffe, T. (1996). Design. Oslo: Cappelen. (170 sider) 

Tilgjengelig som e-bok: http://www.nb.no/nbsok/nb/ede830ad47e2ec73247b08da6ac8f035?index=0#0

Lerdahl, E. (2007). Slagkraft: Håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk . (250 sider)

*Michl, J. (2003). Å se design som redesign: formgivningsdidaktiske betraktninger. I E.Dokk-Holm (Red.) Utforskning: Årbok 2003 (s. 248-267). Oslo: AHO. (15 sider)

*Papanek, V. (1995). The Green Imperative: Ecology and Ethics in Design and Architecture. London: Thames and Hudson (s. 7- 14, 17-28 og 236-246). (32 sider)

*Permanenten Vestlandske kunstindustrimuseum (2011). Brukbart: Gjenbruk og redesign. Utstillingsbrosjyre. Bergen: PVK. (1 side)

Rodrigues, M. (2005). Give me more. Upublisert materiale. Hentet fra http://www.maria-rodrigues.no/boker.html(36 sider)

*Seriff, S. (1996). Folk Art from the Global Scrap Heap: The Place of Irony in the Politics of Poverty. I C. Cerny, & S. Seriff (Eds.), Reecycled Re-Seen: Folk Art from the Global Scrap Heap (s. 8-29). Santa Fe: Abrams Museum of New Mexico. (22 sider)

Referanselitteratur:

Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplan for kunst og håndverk. Oslo: Direktoratet. (7 sider)

Kan lastes ned fra: http://data.udir.no/kl06/KHV1-01.pdf?lang=nob

Utdanningsdirektoratet (2012). Veiledning til valgfaget design og redesign. Oslo: Direktoratet. (15 sider)

Kan lastes ned fra: http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Valgfag/Valgfag---veiledninger/Veiledning-til-valgfaget-design-og-redesign/#