KMA301 Det gamle testamente, Det nye testamente og teologihistorie

Alle versjoner:
KMA301 (2018—2019)
KMA301 (2017—2018)

Emnekode: KMA301

Emnenavn: Det gamle testamente, Det nye testamente og teologihistorie

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i teologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Det forventes at studenten ved fullført emne skal ha tilegne seg godt kjennskap til

 • Gammeltestamentlig bibelteologi med hermeneutikk
 • Nytestamentlig eksegese og bibelteologi med hermeneutikk
 • Teologihistorien fra oldkirken til det 20. århundre i hovedtrekk

Dette er nærmere beskrevet under innhold.

Ferdigheter og kompetanse:

 • Det forventes at studenten selv skal kunne gjøre rede for innholdet i det beskrevne kunnskapsområdet, formulere dette skriftlig og utdype det muntlig på masternivå.

Innhold

A.  Gammeltestamentlig bibelteologi med hermeneutikk.
B.  Nytestamentlig eksegese og bibelteologi med hermeneutikk.
C.  Teologiens historie.

A. Gammeltestamentlig bibelteologi med hermeneutikk

Det gammeltestamentlige studiet konsentrerer seg om bibelteologi med hermeneutikk.

Kunnskap

Studenten

 • har godt kjennskap til hovedtemaer i gammeltestamentlig bibelteologi
 • har kjennskap til noen av de hermeneutiske problemstillingene som er knyttet til valg av bibelteologiske grunnmodeller, herunder forståelsen av GT som del av den kristne kirkes hellige skrift

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskapen i relativt inngående, akademisk diskusjon om de teologiske hovedtemaer i Det gamle testamente, samt om problemstillinger knyttet til ulike bibelteologiske grunnmodeller
 • kan delta i relevant, akademisk diskusjon om gammeltestamentlig bibelteologis bidrag til aktuelle kirkelige spørsmål og temaer i den moderne samfunnsdebatten

Pensumomfang: ca.400 s.

B. Nytestamentlig eksegese og bibelteologi med hermeneutikk

Dette hovedemnet omfatter underemnene nytestamentlig eksegese, basert på moderne norske oversettelser, nytestamentlige innledningsspørsmål, nytestamentlig bibelteologi og nytestamentlig hermeneutikk. Siktemålet med studiet av dette emnet er at studentene skal

 • tilegne seg de viktigste metoder for nytestamentlig tekstarbeid
 • detaljeksegetisk kunne tolke følgende tekster, studert ut fra moderne norske oversettelser: 
  Mark 2,23-3,6; 3,20-21.31-35
  Joh 4; 11,1-44
  Rom 1,16-32; kap. 5
  1 Pet, 1,1-2,10
  I arbeidet med evangelietekstene vil det bli lagt særlig vekt på bruk av narrativ metode.
 • ha godt kjennskap til innledningsspørsmålene til de fire skriftene som de nevnte tekstene er hentet fra
 • ha godt kjennskap til et hovedområde eller emne innenfor nytestamentlig bibelteologi. 
  Studentene kan i samråd med faglærer velge å arbeide
       enten
  med synoptisk, johanneisk eller paulinsk teologi som helhet
       eller
  med et emne fra hele NT.
 • ha kjennskap til grunnleggende hermeneutiske problemstillinger knyttet til studiet av de nytestamentlige tekstene. Slik skal NT-studiet være med på å gjøre studentene i stand til å anvende og aktualisere Bibelens budskap i vår tid.

Samlet pensumomfang: ca. 600 s.

C. Teologiens historie

Det teologihistoriske studiet fokuserer på viktige utviklingslinjer i forståelsen av den kristne tros innhold gjennom tidene. Dette hovedemnet omfatter både studiet av kirkens læreutvikling i snever forstand (dogmehistorien) og studiet av teologiske konsepsjoner og tradisjoner i videre mening (teologihistorien).
Siktemålet med studiet av dette hovedemnet er at studentene skal

 • ha godt kjennskap til teologiens historie fra oldkirken til det 20. århundre
 • kunne gjøre nærmere rede for et mindre tekstutvalg

Samlet pensumomfang: ca. 400 s.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminararbeid.

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer.

Arbeidskrav

Ingen.

Avsluttende vurdering

 • 6 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis én eller flere oppgaver fra ett av hovedemnene. 
 • Under forutsetning av at besvarelsen blir vurdert til ståkarakter, skal studenten i samme semester framstille seg til en muntlig prøve i de hovedemner som ikke er prøvd ved skriftlig eksamen.

Karakteren fastsettes etter den muntlige prøvingen.

Tillatte hjelpemidler

Se https://www.nla.no/nor/studentside-bergen/eksamen/hjelpemidler-til-eksamen-kristendom

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Til A:

Et pensum på ca. 400 s. lagt opp i samråd med faglærer fra en eller flere av følgende bøker:

 • Feldmeier, R. & Spieckermann, H. (2011). God of the Living: A Biblical Theology. Translated by Mark. E. Biddle. Waco, TX: Baylor. Utvalgte sider (ca. 400 sider av 550).

Det vil bli undervist med utgangspunkt i denne boken, men man kan også velge en av bøkene under.

 • Gerstenberger, E. (2002). Theologies in the Old Testament. London: Clark.
 • Brueggemann,  W. (1997). Theology of the Old Testament. Minneapolis: Fortress.
 • Barr, J. (1999). The Concept of Biblical Theology. Minneapolis: Fortress/London: SCM.
 • Preuss, H.D. (1995-96). Old Testament Theology. Vol. 1&2. Louisville: Westminster John Knox/Edinburgh: Clark.
 • Childs, B.S. (1992/1993). Biblical Theology of the Old and New Testament. London: SCM/Minneapolis: Fortress.
 • Anderson B. W. (1999). Contours of Old Testament Theology. Minneapolis: Fortress.

Eller tilsvarende.

Til B:

Nytestamentlig eksegese og nytestamentlige  innledningsspørsmål:

 • Hartman, L. (2004-05). Markusevangeliet. (Kommentar till Nya Testamentet 2a og 2b.) Stockholm: EFS-Förlaget.
 • Kieffer, R. (1987). Johannesevangeliet. (Kommentar till Nya Testamentet 4a.). Stockholm: EFS-Förlaget.
 • Moo, D. J. (1996). The Epistle to the Romans. (The New international commentary on the New Testament.) Grand Rapids: Eerdmans.     
 • Olsson, B. (1982). Första Petrusbrevet. (Kommentar till Nya Testamentet 17.) Stockholm: EFS-Förlaget.
 • Synnes, M: Hvordan arbeide med nytestamentlige tekster? Innføring i bibelfaglig metode. Rev. og utvidet utg. Oslo 2008, s. 99-121.

Nytestamentlig bibelteologi:

 • Litteratur velges i samråd med faglærer (omfang: ca. 200 s.)

Nytestamentlig hermeneutikk:

 • Thiselton,  A. C. (1992). New Horizons in Hermeneutics. The Theory and Practice of Transforming Biblical Reading. Grand Rapids: Zondervan/London: Harper Collins, s. 55-79; 237-271.

 Til C:

 • McGrath, A. E. (2013). Historical Theology. An Introduction to the History of Christian Thought. Oxford:Blackwell, eller tilsvarende pensum godkjent av faglærer.

og

enten

 • Martin Luther. Om den kristne frihet (1520), i: Rasmussen, T. & Lønning, I. (red.), Martin Luther. Verker utvalg. Bd. II. Oslo: Gyldendal, 1979, s. 192-234. Og: Om de gode gjerninger (1520), i: Nøjgaard, N. m.fl. (red.), Luthers      skrifter i udvalg. Bd. I: De reformatoriske hovedskrifter.      København: Gad, 1962, s. 151-185.

eller

 • Spener, P. J. Pia desideria, i: Fra pietismens tid. Hovedverker av den kristne litteratur.Bd.VIII. Oslo: Lutherstiftelsen, 1969, s. 11-84.

eller

tilsvarende pensum godkjent av faglærer.