4HSM201 Finansregnskap og regnskapsanalyse

Alle versjoner:
4HSM201 (2021—2022)
4HSM201 (2020—2021)
4HSM201 (2019—2020)
4HSM201 (2018—2019)
4HSM201 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM201

Emnenavn: Finansregnskap og regnskapsanalyse

Undervisningssemester:

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i Økonomi og administrasjon eller bachelor i Innovasjon og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i Økonomi og administrasjon samt bachelor i Innovasjon og ledelse.

Innledning

Alle aksjeselskaper og en god del andre virksomheter må hvert år utarbeide et årsregnskap, og årsregnskapet blir til og hvordan det kan brukes. Dette emnet gir kunnskap om hvordan årsregnskap blir til og hvordan det kan brukes.

Første delen av emnet er viet teknikker og metoder som brukes for at en virksomhet skal få registrert alle transaksjoner den foretar i løpet av et år. Den andre delen tar for seg hva årsregnskapet skal inneholde av informasjon og reglene som skal brukes når eiendeler og gjeld skal verdsettes og overskuddet måles. Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig, og den viktigste informasjonen om hvert selskap er bare er et tastetrykk unna siden hovedtallene ligger fritt tilgengelig på internett. Emnets tredje del tar for seg hvordan årsregnskapet kan brukes.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

KunnskapStudenten kan

– Bokføre vanlige transaksjoner og innarbeide ofte forkommende årsavslutningsmomenter (herunder beregning av årets skattekostnad og disponering av årsresultatet) i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp

– Sette opp endelig resultatregnskap og balanse

– Redegjøre for de viktigste bokførings- og regnskapsreglene samt regnskapslovens oppbygning

 

FerdigheterStudenten kan

– Analysere og kommentere et selskaps økonomiske utvikling over tid og relativt til andre selskaper

– Verdivurdere eiendeler og gjeld samt periodisere inntekter og kostnader til regnskapslovens  hovedregler

– Sette opp en kontantstrømoppstilling når forholdene er enkle og oversiktlige

Generell kompetanseStudenten kan

– Lese et årsregnskap med sunn skepsis og kunne reflektere over de muligheter regnskapsprodusentene har for å gi god eller dårlig informasjon til regnskapsbrukere

Innhold

– Hva er regnskap og bokføring?

– Transaksjoner og balanselikninger

– Transaksjoner og regnskapssystemet (det dobbelte bokholderis prinsipp)

– Avslutning av regnskapet: fra saldobalansen til resultatregnskapet og balansen

– Grunnleggende regnskapsprinsipper

– Måling av eierdeler og gjeld

– Kontantstrømoppstillingen

– Sammenhengen mellom regnskap og skatt

– Tidsserieanalyser og tverrsnittsanalyser av lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeider og diskusjoner

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

  • En individuell skriftlig oppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer

Tillatte hjelpemidler

Kalkulator

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk

Eksamensspråk

Norsk

Praksis

Ingen.

Emnesperre

4ØKADM206

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Sending, Aage (2014): Grunnleggende regnskap, 4. utgave. Fagbokforlaget

Anbefalt litteratur:

Kristoffersen, Trond (2014): Årsregnskapet: en grunnleggende innføring. Fagbokforlaget