IKF120 Innføring i kvalitative forskningsmetoder

Alle versjoner:
IKF120 (2018—2019)
IKF120 (2017—2018)

Emnekode: IKF120

Emnenavn: Innføring i kvalitative forskningsmetoder

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Opptak årsstudium i IKF.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell forståelse
 • Obligatorisk emne i Bachelor i interkulturell forståelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om deltagende observasjon, kvalitative intervju og gjeldende forskningsetiske retningslinjer
 • har kjennskap til forskningsetiske utfordringer ved feltarbeid og skriftlig akademisk framstilling
 • kjenner til hvordan en kvalitativ vitenskapelig undersøkelse gjennomføres

Ferdigheter

Studenten

 • har praktisk øvelse i deltagende observasjon og kvalitative intervju i henhold til gjeldende forskningsetiske retningslinjer
 • har praktisk øvelse i akademisk skriving

Generell kompetanse

Studenten

 • har teoretisk og praktisk kunnskap om gjennomføring av en kvalitativ vitenskapelig undersøkelse som del av en gruppe og under veiledning
 • har teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan en vitenskapelig undersøkelse framstilles skriftlig som del av en gruppe og under veiledning

Innhold

Emnet vil gi en kortfattet, men bred teoretisk innføring i kvalitative forskningsmetoder og emnet gir videre innføring i hvordan en prosjektoppgave basert på eget etnografisk feltarbeid skal skrives. Innføringen relateres til studiet av kulturteori på IKF110. Et mindre feltarbeid i grupper vil gi studenten anledning til å utforme og gjennomføre  et begrenset kvalitativt forskningsopplegg.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer med øvelser. En ukes obligatorisk kurs i forskningsmetode og en ukes feltarbeid eller tilsvarende.

Arbeidsomfang

Ca. 150 timer

Arbeidskrav

 • Obligatoriske kurs i forskningsmetode.
 • Obligatorisk feltarbeid i gruppe

Med mer enn 20 % fravær i metodeuken må det leveres en erstatningsoppgave knyttet til pensum i emnet. Til sammen må svarene utgjøre 2000 ord.

Erstatningsoppgaven bedømmes til godkjent – ikke-godkjent, det kreves tilsvarende D eller bedre for å få bestått. Alle deler må være godkjent før studenten kan framstille seg til avsluttende vurdering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke-godkjent.

Avsluttende vurdering

Prosjektoppgave som løses av grupper på 4-5 studenter. Omfang ca. 4000 ord.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjektoppgaven vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

En ukes feltarbeid i gruppe.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Pensum ca. 350 sider.

NB! Litteratur merket med * foreligger som elektronisk kompendium Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora, del A, B, C, D og E, s. 5-29 og 32-35 (28s). Se It–s learning.

*Dysthe, O., Hertzberg, F. og Løkensberg Hoel, T. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag, kap. 1, 2, 6 (32s).

*Tafjord, B. O. (2006) "Refleksjonar kring refleksivitet" i Natvig. R. og Kraft, S. E. Metode i religionsvitenskapen. Oslo: Pax forlag. (16s)

Wadel, Cato (2014) Feltarbeid i egen kultur. Revidert av Carl Cato Wadel og Otto Laurits Fuglestad. Oslo: Cappelen Damm AS. Kap. 1-9, 11 (200 s.)

*Øyen, S. A. (2013). "Den gode oppgaven - kva må med i en oppgåve?" i Akademisk skriving. En skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm AS, kap. 5 (30s.)

Aase, T. H. og Fossåskaret E. (2007): Skapte virkeligheter. Om produksjon og tolkning av kvalitative data. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 3 (39s)