4PTL101 Innføring i praktisk teologi og ledelse

Alle versjoner:
4PTL101 (2017—2018)

Emnekode: 4PTL101

Emnenavn: Innføring i praktisk teologi og ledelse

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Inngår som obligatorisk emne i

 • Praktisk teologi og ledelse, årsstudium
 • Praktisk teologi og ledelse, bachelor

Læringsutbytte

DEL A: INNFØRING I PRAKTISK TEOLOGI

Kunnskaper:

Studenten:

 • har kunnskap om praktisk teologi som teologisk fag – dets historie og bakgrunn som teologisk disiplin
 • kjenner til og kan gjøre rede for ulike metodiske tilnærminger innen praktisk teologi
 • har grunnleggende innsikt i ekklesiologiske problemstillinger
 • har grunnleggende innsikt i problemstillinger knyttet til kontekstuell teologi

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan reflektere praktisk-teologisk i møte med aktuelle problemstillinger i kirke og samfunn og i tilknytning til egne erfaringer og praksis
 • kan vurdere kritisk sammenhengen mellom teori og praksis og reflektere over hvordan teori former praksis og hvordan praksis former teori
 • kan reflektere over egen lederpraksis i rammen av emnet og justere denne under veiledning
 • kan anvende praktisk-teologiske verktøy og uttrykksformer som for eksempel ledelse av gruppeprosesser, planlegging av arrangement, ulike formidlingsformer og evalueringsformer etc.

DEL B: BIBELEN– FORTELLING, FORTOLKNING, FORMIDLING

Kunnskaper:

Studenten:

 • har kunnskap om hovedtrekkene i Bibelens fortelling(er)
 • kjenner til og kan gjøre rede for sentrale teorier, tradisjoner og problemer i fortolkningen av Bibelen, bibelhermeneutikken
 • kjenner til og kan gjøre rede for sentrale teorier, tradisjoner og problemer knyttet til formidling av bibeltekster i samtiden

Ferdigheter:

Studenten:

 • har evne til konstruktiv og kritisk formidling av bibelfortellinger og bibelstoff i ulike praksiskontekster og gjennom ulike formidlingsformer
 • kan reflektere over egen formidling av bibelfortellinger og bibelstoff og har utviklet evne til å videreutvikle denne formidlingen under veiledning
 • har evne til konstruktiv og kritisk fortolking av Bibelen
 • har evne til konstruktiv og kritisk fortolkning av Bibelens kontekster

DEL C: RELASJONSLEDELSE

Kunnskaper:

Studenten:

 • kan gjøre rede for konkrete og aktuelle teologiske lederutfordringer i kirke og menighet
 • kjenner bibelske fortellinger som aktualiserer sentrale ledelsesspørsmål
 • kan relatere ulike menneskesyn til ulike ledelsesformer og ledelsesforståelser
 • kan forstå forholdet mellom selvledelse og teamledelse

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan reflektere over egne verdier, samt viktige og formende selvbiografiske erfaringer
 • kan reflektere omkring egne forventinger til fremtidig tjeneste i kirke og samfunn
 • kan vurdere sammenhengen mellom egne ferdigheter, muligheter og kunnskaper og relevante lederutfordringer i fremtiden
 • kan reflektere over egen lederrolle og praksis som leder med utgangspunkt i personlige egenskaper og faglige forutsetninger og utvikle dette under veiledning med sikte på utøvelse av klokt lederskap

Generell kompetanse felles for både a, b og c:

Studenten:

 • har grunnleggende forståelse for kirkens rolle i samfunnet
 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder, både i kirkelig kontekst og ellers
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis
 • kjenner til og har deltatt i prosesser som fremmer nytenking og innovasjon

Innhold

Dette er et emne som består av tre deler som undervises sammen og vurderes sammen. For deltidsstudenter er det mulig å ta hver av delene som enkeltemner.

Del A - Innføring i praktisk teologi- gir en grunnleggende innføring i og oversikt over praktisk teologi, både som metode og som helhetlig tilnærming til teologisk arbeid. Emnet gir også en grunnleggende innføring i ekklesiologi, både hvordan kirken fremtrer som sosiologisk størrelse og læren om kirken. Selv om hovedvekten er på kirken som kontekst, vektlegges også betydningen av praktisk-teologisk refleksjon i en videre samfunnskontekst.

Del B - Bibelen- fortelling, fortolkning og formidling- er et emne som gir en grunnleggende innføring i Bibelen, og innføring i problemstillinger knyttet til fortelling, formidling og fortolkning av Bibelen.  Emnet gir også en grunnleggende innføring i noen sentrale teorierom fortolkning av Bibelen - såkalt bibelhermeneutikk. Målet er å oppøve evnen til konstruktiv og kritisk fortolkning og formidling av Bibelen og Bibelens kontekst i møte med ulike samtidige praksiskontekster.

Del C -Relasjonsledelse- gir en grunnleggende innføring i det å lede i relasjon til seg selv og andre på en slik måte at studenten settes i stand til å reflektere over egne verdier, samt viktige og formende selvbiografiske erfaringer. Gjennom undervisning og praksisrefleksjon arbeider en i dette emnet mot å bevisstgjøre betydningen av personlige egenskaper og faglige forutsetninger for utøvelse av klokt lederskap i relasjon til den eller de en leder og blir ledet av. Særlig fokuseres sammenhengen mellom ulike menneskesyn, former for lederskap og utfordringer i den aktuelle situasjon.

Et fundamentalt fokus i emnet som helhet er at den praktisk-teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksisreflksjon, forelesninger, seminar og gjennom felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet. Som det andre emnet på årstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL) kommer denne kontinuerlige, dialogiske refleksjonen både til uttrykk i samtaler og øvelser i undervisningen, men også gjennom innlevering av en halvårlig praksisrapport (godkjent/ikke godkjent) og tre refleksjonsnotat (godkjent/ikke godkjent). 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet, som det andre emnet i årsstudiet i årstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL), blir undervist i undervisningsuker, der studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksis (se studieplan for bachelor i PTL). Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser (der mentorering inngår), mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.  Det er knyttet praksis til begge emnene i årsstudiet i PTL, og praksiserfaringen reflekteres kontinuerlig gjennom samtaler med praksisveileder og gjenom arbeidet i undervisningsukene, men også mer spesifikt gjennom arbeidet med en praksisrapport (godkjent/ikke godkjent). Studentene velger praksis fra de praksistilbud som NLA Høgskolen tilbyr knyttet til årsstudiet i PTL. Unntaksvis kan studenten selv søke om å få godkjent en praksisplass. Det forutsetter at studenten får oppnevnt (praksis-)veileder godkjent av NLA Høgskolen.

Arbeidsomfang

900 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

 • En praksisrapport (ca 1500-2000 ord) knyttet til erfaringer i praksis (minimum 100-120 timer) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. Praksisrapporten må være vurdert til godkjent.
 • Tre refleksjonsnotat (ca 500-1000 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til tema som er sentrale i undervisning, praksis og pensum i emnet og som leveres inn etter hver studieuke til starten av påfølgende undervisningsuke blir vurdert til godkjent/ikke godkjent
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

 Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering er en hjemmeeksamen på to uker (fjorten dager, inkl. helg).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

https://www.nla.no/nor/studentside-bergen/eksamen/hjelpemidler-til-eksamen-kristendom

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Det er knyttet praksis til begge emnene i årsstudiet i PTL, og praksiserfaringen reflekteres kontinuerlig gjennom samtaler med praksisveileder og i forhold til arbeidet i undervisningsukene, men også mer spesifikt gjennom arbeidet med en praksisrapport (godkjent/ikke godkjent). Studentene velger praksis fra de praksistilbud som NLA Høgskolen tilbyr knyttet til årsstudiet i PTL. Unntaksvis kan studenten selv søke om å få godkjent en praksisplass. Det forutsetter at studenten får oppnevnt (praksis-)veileder godkjent av NLA Høgskolen.

Studiepoengreduksjon

Faglig overlapping:

 • 10 stp. overlapp med PTL111, PTL112, PTL113 og TEOL130
 •   8 stp. overlapp med TEOL110
 •   6 stp. overlapp med KRLE110
 • 10 stp. overlapp med RELPED110

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Politiattest

I studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest. Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Litteratur merket med *) foreligger som elektronisk kompendium.

DEL A: INNFØRING I PRAKTISK TEOLOGI

 • Root, A. & Dean, K.C. (2011). The Theological Turn in Youth Ministry. Downers Grove: IVP Books, s. 27-62; 79-118; 218-236.
 • Bevans, S.B. (2001). Models of Contextual Theology. Maryknoll: Orbis.
 • Dulles, A.C. (2002). Models of the Church. New York: Image Books/Doubleday.
 • *)Hegstad, H. (2002). «Ekklesiologi mellom teori og praksis», i: Henriksen, J.-O., Heiene, G. & Thorbjørnsen, S.O. (red.), Teologi for kirken. Oslo: Verbum, s. 171-180.
 • McGrath, A.E. (5. utg. 2011). Christian Theology. An Introduction. Chichester: Wiley-Blackwell, s. 3-97.
 • *)Norheim, B.E.H. (2008). «Youth Ministry som fag». Tidsskrift for Teologi og Kirke, 79/3-4, s. 301-316.
 • Samset, H. (2009). Håndbok for tekstlesere. Oslo: Verbum, s. 9-61.

DEL B: BIBELEN- FORTELLING, FORTOLKNING OG FORMIDLING

 • Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det norske bibelselskap, s. 17-31; 51-175; 385-423; 444-470.
 • Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det norske bibelselskap, s. 32-60; 184-193; 211-222; 245-262; 264-279; 292-299; 368-369.
 • McKnight, S. (2008). The Blue Parakeet. Rethinking how you read the Bible.      Grand      Rapids: Zondervan, s. 9-152.
 • Root, A. (2012). Unpacking Scripture in Youth Ministry. Grand Rapids: Zondervan, s. 9-114.

DEL C: RELASJONSLEDELSE

 • Adair, J. (2001). The leadership of Jesus and its legacy today. Norwich: Canterbury Press.
 • Arnulf, J.K. (2012). Hva er ledelse? Oslo: Universitetsforlaget.
 • *)Brunstad, P.O. (2005). «Behovet for anerkjennelse», i: Brunstad, P.O. & Evenshaug T. (red.), Å være voksen – i et kulturelt, sosialt og pedagogisk perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 150-170.
 • *)Brunstad, P.O. (2007). «Faglig klokskap – mer enn kunnskap og ferdigheter». Pacem 10/2, s. 59-70.
 • Sjøvold, E. (2006). Teamet. Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Oslo: Universitetsforlaget.