IKF121KE Interkulturell forståelse med fokus på Kenya

Alle versjoner:
IKF121KE (2017—2018)

Emnekode: IKF121KE

Emnenavn: Interkulturell forståelse med fokus på Kenya

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

IKF110 Innføring i interkulturell kommunikasjon og IKF120 Innføring i kvalitative metoder

Relevans i studieprogrammet

For årsstudium, bachelor i interkulturell forståelse og bachelor i religion og kultur må studentene velge mellom dette emnet og IKF115LA, 116NO, 118MA, 119K.

Innledning

Generell og aktuell innføring i Øst Afrikansk -og spesielt kenyansk kultur, samfunn og religion.  Det forutsettes kulturteoretisk innsikt og interkulturell kommunikasjon fra IKF110 og 120

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten

  • har kunnskap om noen hovedtrekk i Øst Afrika sin historie, med særlig fokus på etniske, religiøse og sosiokulturelle relasjoner
  • har kunnskap om noen hovedlinjer i Kenyas historie, samt hovedtrekk og sentrale tema i kenyansk  kultur, samfunnsforhold, styresett og religioner
  • har kunnskap om bærekraftig utvikling og miljø i Kenya.
  • har kjennskap til misjon og bistand, og til hvordan globale faktorer påvirker lokale og nasjonale forhold i historie og nåtid.
  • kjenner til menneskerettighetssituasjonen i Kenya.

Ferdigheter:

Studenten

  • kan anvende faglig kunnskap på noen sentrale problemstillinger knyttet til Kenyas historie, kultur, religion og samfunn inkludert misjon og migrasjon
  • kan reflektere på en faglig måte om noen sentrale utfordringer knyttet til intrakulturelle og interkulturelle relasjoner i Kenya, Øst Afrika og omverden i historie og nåtid

Generell kompetanse: Studenten har

  • et faglig grunnlag for å kunne forstå, kommunisere og tilegne seg ny kunnskap om Kenya på en kildekritisk måte

Innhold

Emnet har som hovedformål å gi studentene en generell og aktuell innføring i regionen med spesifikk vekt på hovedlinjer i Kenyas nære historie og nåtid, samt sider ved øst Afrikansk  kultur, religion, og det politiske system. Emnet vil gi et faglig grunnlag for å forstå, kommunisere og tilegne seg lokalkunnskap på den påfølgende ca. 5 ukers studieturen til Kenya. Emnet bidrar også med relevant forkunnskap til feltarbeid på studieturen.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer

Studentene anbefales å begynne å lese litteratur om regionen og landet så tidlig som mulig i studieåret.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

  • 4 timers skriftlig eksamen (Breddetest)

Gjennomføres før studieturen til Kenya.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Breddetesten vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

10 sp i overlapping med 3IK102 Studieopphold

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

ca715 sider 

Alvin Emmanuel (2016) Kenya Artr, Culture and History: Customs and Tradition, Sports, History, Government, Politics Economy.  CreateSpace Independent Publishing Platform. 184 s.)

Draper, Jonathan A. and Mtata, Kenneth. (2012). Orality, Literature, and African Religions.Kap. 5 i Bongmba and Olupona (eds.) The Wiley-Blackwell Companion to African Religions. Blackwell Publishing Limited. (14 s.)

Gifford, Paul (2009) Christianity, Politics and Public Life in Kenya. C. Hurst and Co, kap. 1 The Context (s. 6-32), deler av kap. 9 A Domesticated Christianity (s. 224-241 og s. 26 17= 41 s.)

 Lonsdale, John (2002) –Kikuyu Christianities: A History of Intimate Diversity.– In David Maxwell with Ingrid Lawrie (eds.): Christianity & the African Imagination. Essays in Honour of Andrian Hastings. Brill, s. 157-197. (40 s.)

Maxon, Robert: East Africa: An Introductory History. (Morgantown: West Virginia University Press, 3. utg., 2009) Kap. 11. (36 s.)

Moyo, Ambrose: –Religion in Africa–. I Gordon, April A. og Donald L. Gordon (red.): Understanding Contemporary Africa. (Boulder: Lynne Rienner Publishing, 4. utg. 2007) (33 s.)

Muriaas, Ragnhild. Afrikanske utfordringer (Kristiansand: Høyskoleforlaget. 2011) 136 s. Mutuku Sesi, Stephen: –Ethnic Conflicts in Africa: Underlying Paradigms–. I Mutuku Sesi, Stephen (red.): African Missiology. Contribution of Contemporary Thought. (Nairobi: Uzima Publishing, 2009) (24 s.)

Ogot, B. A. (2003). Mau Mau & Nationhood: The Untold Story. In Odhiambo, A. and Lonsdale, J. (eds): Mau Mau & Nationhood: Arms, Authority & Nationalism. Oxford: James Currey. s. 8-36. (28 s.)

Osano, Philip M. et al.  –Why keep lions instead of livestock? Assessing wildlife tourism-based payment for ecosystem services involving herders In Maasai Mara, Kenya–.  I Natural Resources Forum, A United Nations Sustainable Development Journal. (14 s.)

Phiri, Isabel Apawo. (2012). The Church and Women in Africa. Bongmba and Olupona (eds.) The Wiley-Blackwell Companion to African Religions. Blackwell Publishing Limited. (13s.)

*Prince, Ruth. (2009). Christian Salvation and Luo Tradition: Arguments of Faith in a Time of Death in Western Kenya. I Becker og Geissler (eds.) Aids and Religious Practice in Africa. Leiden: Brill. (s. 49-84= 35 s.)

Ruud, Arild Engelsen: Langvekkistan: grunnlagsproblemer for studiet av asiatiske og afrikanske samfunn (Oslo: Unipub, 2009) (151 s.)

Sifuna. D.N. (1990). Nationalism and Decolonisation. In Ochieng, W.R (ed): Themes in Kenyan History. Nairobi: East African Educational Publishers/ James Currey Publishers Ohio University Press. Chapter 15. (14 s.)

O–Toole, Thomas: –The Historical Context–. I Gordon, April A. og Donald L. Gordon (red.): Understanding Contemporary Africa. (Boulder: Lynne Rienner Publishing, 4. utg. 2007) (33 s.)

Seesemann, Rüdiger: –Kenyan Muslims, the Aftermath of 9/11 and the –War on Terror– i Soares and Otayek (eds.), Islam and Muslim Politics in Africa. Palgrave Macmillan 2007, s. 157-176. (19 s.)

Simonsen, Jan Ketil og Aud Talle: –Øst-Afrika og det sørlige Sentral-Afrika– i Howell, Signe og Marit Melhuus (red.): Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer (Oslo: Ad Notam, 1994), s. 155-179 (25 s.)

Talle, Aud: – –But it is mutilation– Antropologi og vanskelige temaer–. Norsk antropologisk tidsskrift nr. 1-2, 2001, s. 25-33 (9 s.) Talle, Aud: –Kvinner og utvikling – tjue år seinere–. Norsk antropologisk tidsskrift nr. 1-2, 2002, s. 47-61 (14 s)

Westerlund, David. (2012). Religion, Illness and Healing. Kap. 31 i Bongmba and Olupona (eds.) The Wiley-Blackwell Companion to African Religions. Blackwell Publishing Limited. (13 s.)