IKF115LA Interkulturell forståelse med fokus på Latin-Amerika

Alle versjoner:
IKF115LA (2017—2018)

Emnekode: IKF115LA

Emnenavn: Interkulturell forståelse med fokus på Latin-Amerika

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Studenten skal ha fulgt IKF110 og IKF120.

Relevans i studieprogrammet

  • Valgemne (ett av fire alternativ) i årsstudium i interkulturell forståelse
  • Valgemne (ett av fire alternativ) i bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Generell og aktuell innføring i Latin-Amerika med spesifikk vekt på Bolivia. Det forutsettes kulturteoretisk innsikt og interkulturell kommunikasjon fra IKF110 og 120.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

  • har kunnskap om regionens historie, kultur og religion med særlig fokus på etniske, religiøse og sosiokulturelle relasjoner
  • har kunnskap om hovedlinjer i Latin-Amerikas historie, samfunnsforhold, styresett og religion, med vekt på Bolivia
  • kjenner til situasjonen for menneskerettigheter i Bolivia

Ferdighet:

Studenten

  • kan anvende faglig kunnskap på noen sentrale problemstillinger knyttet til latin-amerikansk historie, kultur og religion
  • kan reflektere på en faglig måte om menneskerettighetsproblematikk og sentrale utfordringer i Bolivia knyttet til relasjoner mellom etniske og religiøse grupper i historisk perspektiv

Generell kompetanse:

Studenten

  • har innsikt i hovedlinjer i latin-amerikansk historie og samfunn med utgangspunkt i kultur, religion, etnisitet og menneskerettigheter i Bolivia
  • har gode forutsetninger for å forstå, kommunisere og tilegne seg kunnskap om Latin-Amerika

Innhold

Emnet har som hovedformål å gi studentene en generell og aktuell innføring i regionen med spesifikk vekt på Bolivia. Emnet tar for seg hovedlinjer i Bolivias nære historie, kultur, religion og politiske system, og setter det i en Latin-amerikansk kontekst. Emnet vil gi gode forutsetninger for å forstå, kommunisere og tilegne seg lokalkunnskap på den påfølgende ca. 5 ukers studieturen til Bolivia.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer

Studentene anbefales å begynne å lese litteratur om regionen og landet så tidlig som mulig i studieåret.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav i emnet.

Avsluttende vurdering

  • En 4 timers  skriftlig eksamen.

Vurderingen er en breddetest.

Gjennomføres før studieturen til Bolivia.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Breddetesten vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Pensum

Ca. 750 siderLitteratur som må kjøpes/lånes på biblioteket er uten stjerne.Litteratur merket med * foreligger som elektronisk kompendium. Litteratur merket med ** er tilgjengelig via NLAs bibliotektjeneste med klikkbare lenker. NB! Må åpnes og lastes ned på NLA Høgskolen.

Oversikt, kart, statistiske data og annen aktuell informasjon kan hentes fra UT-LANIC, databasen ved Institute for Latin American Studies, University of Texas, Austin: http://lanic.utexas.edu/ Adresser gjøres kjent på Its learning.

**Albó, X. (2008) "The 'long Memory' of Ethnicity in Bolivia and Some Temporary Oscilliations" I Crabtree, J. and Whitehead, L. Unresolved tensions: Bolivia, past and present. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, Part 1,1. (21s) http://www.upress.pitt.edu/htmlSourceFiles/pdfs/9780822960065exr.pdf

 **Brugger, F. and Lizárraga Zamora, K. (2014). Why Commodity Booms Have Not (Yet?) Boosted Human Capital: Bolivia's Struggle to Create a Skilled Workforce. I: Education, Learning, Training: Critical Issues for Development, International Development Policy series No.5, Geneva: Graduate Institute Publications, Boston: Brill-Nijhoff, s. 81–101 (20 s.) http://poldev.revues.org/1779

Bull, B. (2015). Latinamerikanske utfordringer. Kristiansand: Cappelen Damm Akademisk (180s).

**Canessa, A. (2000). Fear and loathing on the Kharisiri trail: Alterity and identity in the Andes, i The Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. 6.no 4; s.705-72 (11s). http://opendepot.org/461/1/Fear_and_Loathing_on_the_Kharisiri_Trail.pdf

**Canessa, A. (2001). Evangelical Protestantism in the Northern Highlands of Bolivia. I Studies in World Christianity, Vol. 4, part 1, s. 21-40 (19s.). http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0000917921&site=ehost-live

**Coon, M. (2016). Remittances and child labor in Bolivia.  I: IZA Journal of Migration 5:1, s. 1-5 & s. 22-26. (9 s.)  http://izajom.springeropen.com/articles/10.1186/s40176-016-0050-6

**Crandon-Malamud, L. (1991). From the fat of our souls. Social change, political process and medical pluralism in Bolivia.  Berkerley, Los Angeles and London: University of California Press, Introduksjon, kap. 1-8 s. 1-166 (166 s.). http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=eecabf2a-9b2b-4844-bce8-50bc3a270414@sessionmgr4009&vid=0&hid=4209&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ==#AN=9603042282&db=aph

**Drange, L. D. (2008) Urbefolkningsmobilisering og revitalisering av andinsk religiøsitet i et misjonsvitenskapelig perspektiv i Norsk tidsskrift for misjon 3/2008, s. 135-156 (20 s). http://www.egede.no/sites/default/files/dokumenter/pdf/NTM_2008_3_Drange.pdf

**Fontana, L.B. (2015). Fratricide identities: The land conflict between indigenous Leco and peasant unions in Apolo, Bolivia. I: Social Identities. Vol. 21 Issue 3, s. 273-293. (21 s.). http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=cba3052f-fc8e-404e-b4d0-8d2532ecdf8d@sessionmgr4006&vid=0&hid=4207&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ==#AN=109017108&db=aph

*Gustafson, B. (2002). Paradoxes of Liberal Indigenism: Indigenous Movements, State Processes, and Intercultural Reform in Bolivia. In The Politics of Ethnicity: Indigenous Peoples in Latin American States, Maybury-Lewis, D. (ed.) Cambridge, Mass. : Harvard University Press (39s).

*Howard, R. (2009). Educational Reform, indigenous politics, and decolonization in the Bolivia of Evo Morales. International Journal of Educational Development. Doi:10.1016/j.ijedudev.2008.11.003 (11s).

*Howard-Malverde, R. and Canessa, A. (1995) The School in the Quechua and Aymara communities of highland Bolivia i Int. J. Educational Development, Vol.15, No.3 pp. 231-243 (12s.).

*Jøssang, A. (1998). –Mødre lytter best: om guder og gudinner– i Andes. I Sjaastad, E. og Valen, K (red.). Én sann Gud: monteismen og det første bud i missiologisk perspektiv. Oslo: Fjellhaug Misjonshøgskole, s. 304-312 (8s).

**Kerssen, T.M. (2015). Food sovereignty and the quinoa boom: Challenges to sustainable re-peasantisation in the southern Altiplano of Bolivia. Third World Quarterly, Vol. 36, No. 3, s. 489-507 (8 s.).       http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=6f608852-70ea-46bd-b0ac-d050388f167d@sessionmgr4008&vid=1&hid=4212

*Klein, H. S. (2011) A Concise History of Bolivia. Second Edition. New York: Cambridge University Press Kap. 10 (32s).

**The Human Right to food in Bolivia. Report of an international fact-finding mission (2011). Rights & Democracy (International Centre for Human Rights and Democratic Development), s. 21-35 (ca. 20s). http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_2659.pdf

*Smith, C & Prokopy, J. (1999). Introduction. I: Latin American Religion in motion, ed. C. Smith & J. Prokopy, New York: Routledge, s. 1-17 (17 s.)

**Strõbele-Gregor, J. (2011). "Black Day in the White City: Racism and Violence in Sucre" I: Kaltmeier, O. Selling Ethnicity: Urban Cultural Politics in the Americas Surrey: Ashgate. 2011 Kap. 4 (16s) http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=42e14789-140d-4d24-bf23-570f5b05b8e1@sessionmgr4005&vid=1&hid=4209&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ==#AN=398136&db=nlebk

Van Vleet, K. E. (2008). Performing Kinship. Narrative, Gender, and the Intimacies of Power in the Andes. Austin, University of Texas Press. Introduction, kap. 1- 3 og kap.6. (85 s.)

**Weber, K. (2013). "Chiquitano and the Multiple Meanings of Being Indigenous in Bolivia" I Bulletin of Latin American Research Vol.32,No.2, pp. 194-209 (15).http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=85861877&site=ehost-live

*Ytrehus, L.A. (2013). Identity, intersectionality and capabilities. Indigenous identity mobilisation and the conceptualisations of gender equity in Bolivian Andes i Ethnologia Scandinavica Vol 43;1-22 (20s).

*Ødegaard, C. V. (2010). Mobility, Markets and Indigenous Socialities. Contemporary Migration in the Peruvian Andes. Farnham: Ashgate, kap. 7 (25s).