PTL220 Internasjonal praksis med praktisk-teologisk essay

Alle versjoner:
PTL220 (2017—2018)

Emnekode: PTL220

Emnenavn: Internasjonal praksis med praktisk-teologisk essay

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Årsstudium praktisk teologi og ledelse, PTL

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse, utenlandsvariant.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • har kunnskap om menighetsledelse og de ulike lederfunksjonene i en menighet og særlig kjennskap om forkynnelse og gudstjenesteledelse som del av dette
 • har grunnleggende forståelse for kirkens sjelesorg og betydningen av denne både i kirken og i samfunnet
 • har kunnskap om de økonomiske, kulturelle og språklige forholdene i det aktuelle landet der praksisen foregår
 • har kunnskap om praktisk-teologiske problemstillinger av særlig betydning for den aktuelle praksiskonteksten

Ferdigheter:

Studenten

 • har evne til å reflektere over sin egen utøvelse av kirkens formidlingspraksis
 • har evne til å reflektere over sin egen framferd i møte med enkeltmennesker
 • har ferdighet i å forberede, utforme og framføre en kort preken eller annet forkynnelsesoppdrag
 • kan reflektere over hvordan prest/pastor i samarbeid med andre kirkelige ansatte planlegger og gjennomfører en gudstjeneste
 • har evne til å tilpasse seg kravene fra arbeidsmarkedet, med særlig tanke på internasjonal praksis
 • har evne til å reflektere praktisk-teologisk knyttet til forhold av særlig betydning for den aktuelle praksiskonteksten
 • har evne til å søke innsikt og forståelse i dialog med stedegne praksisutfordringer
 • har evne til å reflektere over praksiserfaringene i lys av relevante teorier fra fagfeltet praktisk teologi og ledelse

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt i noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder og veileder i kirkelig kontekst
 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder og medarbeider, særlig i en internasjonal og interkulturell kontekst
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av praksis i en internasjonal kontekst

Innhold

Gjennom et praksisopphold i utlandet kan studentene lære å tilpasse seg kravene fra arbeidsmarkedet, og få i innsikt i de økonomiske, kulturelle og språklige forholdene i det aktuelle landet. Det er mulig å gjennomføre denne praksisen ved praksis-steder i utlandet med praksis veileder godkjent av NLA Høgskolen, f.eks. i rammen av såkalt Erasmus-praksis i Europa. Vertsinstitusjonene for praksisopphold kan være knyttet til en av NLAs eierorganisasjoners virksomhet i utlandet. NLA Høgskolen skal uansett godkjenne en lokal praksisveileder. På lik linje med et studieopphold i utlandet, skal studentens hjemmeinstitusjon godkjenne et Erasmus praksisopphold som en del av studieløpet. Under Erasmus-praksis (se http://www.siu.no/nor/Hoeyere-utdanning-og-forskning/Erasmus/Praksisopphold) har studentene muligheten til å utforme fordypnings- eller spesialiseringsemner ut fra egne interesser, først og fremst med utgangspunkt i problemstillinger i den konteksten en har praksis i. Valg av pensum skal skje i samråd med emneansvarlig/faglærer(e) og godkjennes av emneansvarlig. Selvvalgt pensum meldes i it–s learning innen frister satt av studieadministrasjonen.

Under en slik internasjonal praksis vil det også i noen tilfeller være mulig å følge undervisning ved relevante utdanningsinstitusjoner i utlandet.

Arbeids- og undervisningsformer

Det er ingen fast undervisning knyttet til dette emnet, men NLA Høgskolen kan, der det er mulig, være behjelpelig med å knytte studenter som tar dette emnet opp mot relevante undervisningstilbud på utdanningsinstitusjoner i nærområdet til praksisstedet. Målet med emnet er å gi studentene tilbud om en langstrakt praksis i en internasjonal kontekst, og med påfølgende fordypning i faglige problemstillinger knyttet til denne praksisen. Praksisoppholdet skal tjene til å gi studentene faglig relevant arbeidserfaring.

Arbeidsomfang

ca. 900 timer

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten få godkjent:

 • En praksisrapport med utgangspunkt i problemstillinger knyttet til praksis (ca 2000 ord).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

 Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Et praktisk-teologisk essay på ca 4000-6000 ord, der man enten kan be om å få gitt en oppgavetekst eller at problemstilling og oppgavetekst avtales i samråd med emneansvarlig/faglærer. Essayet må være vurdert til bestått for at studenten skal kunne framstille seg til muntlig prøve.
 • Studenten skal i samme semester framstille seg til muntlig prøve. 

Den endelige karakteren for emnet blir fastsatt etter den muntlige prøvingen, og kan justeres inntil en karakter opp eller ned i forhold til den skriftlige karakteren. For at eksamen skal være bestått, må også den muntlige prøven vurderes til bestått.

Tillatte hjelpemidler

Praktisk-teologisk essay: Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

Praksisopphold i utlandet. Se innhold.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

 • Asmussen, J.S. (2010). Ord virker. Retorisk homiletikk. Fredriksberg: Forlaget ANIS.
 • Senn, F.  (1997). Christian Liturgy. Catholic and Evangelical. Minneapolis: Fortress.
 • Okkenhaug, B. (2002). Når jeg ser ditt ansikt. Innføring i kristen sjelesorg. Oslo: Verbum, s. 13-146; 165-178; 189-228.

I tillegg skal studenten etter avtale med faglærer/emneansvarlig sette opp en pensumliste på ca. 1500 sider.