3JO214A Journalistikk 4: fordypning avis

Alle versjoner:
3JO214A (2022—2023)
3JO214A (2021—2022)
3JO214A (2020—2021)
3JO214A (2019—2020)
3JO214A (2018—2019)
3JO214A (2017—2018)

Emnekode: 3JO214A

Emnenavn: Journalistikk 4: fordypning avis

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Studenten må ha gjennomført og bestått 3JO113 Journalistikk 3.

Relevans i studieprogrammet

Emnene 3JO214A Journalistikk 4: fordypning avis og 3JO214B Journalistikk 4: fordypning radio er likestilte alternativer som er obligatoriske i bachelorgraden i journalistikk.

Innledning

Studenten utvikler sin journalistiske kompetanse med mål om å lage tilnærmet profesjonelt innhold til nettavis, TV og avis.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om retorikk og argumentasjonsteknikk
 • har grunnleggende kunnskap om innovasjon i mediebransjen
 • har grunnleggende kunnskap om krisejournalistikk
 • kjenner avisens sjangre og egenart

Ferdigheter

Studenten

 • kan lage journalistiske produksjoner av tilnæmet profesjonell kvalitet
 • kan et bredt utvalg metoder for åintervjue
 • kan analysere medietekster
 • kan utvikle et konsept for en medieplattform
 • har grunnleggende ferdigheter innen avisjournalistikk, med vekt på reportasjejournalistikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan tenkte kritisk og innovativt om journalistikk

Innhold

Emnet er delt i fire deler:

1. Språk

2. Innovasjon

3. Fordypning i avis

4. Praktisk produksjon

1. Språk

Studenten videreutvikler sitt journalistiske fortellerspråk. Man lærer også analyse av medietekster, retorikk, argumentasjonsteknikk og intervjuteknikk for å kunne imøtegå erfarne kilder.

2. Innovasjon

Studenten skal lage et enkelt konsept for en valgt medieplattform og gjennomføre en pilot. Det vil si at de produserer innholdet for konseptet én gang. Konseptet kan for eksempel være en føljetong, et program for radio eller tv, en nettside eller magasin.

3. Fordypning i avis

Studenten skal fordype seg i avismediets egenart og sjangre. Reportasje- og featurejournalistikk vektlegges. Fordypningen gir trening i hele arbeidsprosessen med å lage og presentere større reportasjer. Studentene blir utfordret til å utnytte nettets muligheter i denne prosessen.

4. Praktisk produksjon

Studenten får trening i praktisk journalistisk arbeid i et redaksjonsmiljø. Alle inngår i en turnus som produserer saker for nettavis og TV. Studenter med fordypning i avis lager også reportasjer til avis.

Studentene får også opplæring i å dekke større ulykker og krisesituasjoner og deltar i politiets kriseøvelse de årene dette arrangeres.

Den praktiske produksjonen skal gjøre studentene klare til praksis i en ekstern redaksjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet blir gitt i plenumsforelesninger, gruppearbeid og redaksjonsarbeid. All undervisning er obligatorisk.

Arbeidsomfang

Om lag 550 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

- konseptbeskrivelse (cirka 400 ord)

- pilot

- reportasjeoppgave (1000 ord)

- tilstedeværelse i praksis og undervisning

Konseptbeskrivelse: studenten beskriver konsept for en valgfri medieplattform. Beskrivelsen skal være detaljert nok til at det er mulig å gjennomføre en pilot. Krav til konseptbeskrivelsen er beskrevet i manual.

Pilot: Studenten lager en pilotutgave (førsteutgave) av konseptet som er beskrevet. Krav til piloten er beskrevet i manual.

Reportasjeoppgave

Studenten analyserer en eller flere reportasjer for å gjøre seg kjent med sjangeren. Oppgaven er beskrevet i manual.

Det forutsettes at studenten deltar i all undervisning og praksis. Fravær på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner må dokumenteres. Det forutsettes likevel at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.

Ikke godkjente arbeidskrav kan leveres/fremføres på nytt en gang samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet er tredelt og har følgende vekting:

1) muntlig presentasjon av konsept (10 minutter) teller 25 prosent

2) skriftlig skoleeksamen om språk, med utgangspunkt i analyse av medietekst (3 timer) teller 25 prosent

3) tre arbeidsprøver fra intern praksis med metoderapport teller 50 prosent

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Studenten må bestå JO214A eller JO214B for å ta emnet JO220 Ekstern journalistisk praksis.

Praksis

Intern praksis som beskrives i egen turnus.

Studiepoengreduksjon

3JO219A overlapper 10 stp
3JO219B overlapper 10 stp
3JO206 overlapper 10 stp

Emnesperre

JO214A og 3JO214B er likestilte alternativer i bachelorgraden i journalistikk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Språk, retorikk, argumentasjon og intervjuteknikk (250 s.)

 • Kjeldsen, Jens E.: Hva er retorikk? (Oslo: Universitetsforlaget 2014) (130 s.)
 • Handgaard, Brynjulf: Intervjuteknikk for journalister. (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008), kap. 5–8, 10 og 13 (81 s.)
 • Steensen, Steen: Stedets sjanger. Om moderne reportasjejournalistikk (Kristiansand: Cappelen Damm 2016), kap. 5,6 og 8 (40 s.)

Innovasjon (ca. 240 s.)

 • Eide, Martin, Leif Ove Larsen og Helle Sjøvaag (red.): Nytt på nett og brett: Journalistikk i forandring. (Oslo: Universitetsforlaget, 2012), kap. 2, 4, 6, 8, 12 (90 s.)
 • ¤ Puijk, Roel: «Fjernsyn i endring». I Roel Puijk (red.): Fjernsyn i digitale omgivelser: Kringkastingens møte med nye medier. (Kristiansand: IJ-forlaget, 2008), s. 17–50 (34 s.)
 • Barland, Jens, og Robert W Vaagan, Entreprenørskap i media, Cappelen Damm Akademisk 2015
  , s. 13 – 25, kap. 2, 4 og 5, (38 s.)
 • Hedeman, Ole, Idéutvikling i mediehuset

 

Praksis (ca. 200 s.)

 • Fredriksen, Kristian: Alene med et kamera. Videojournalistens virkelighed. (Århus: À jour, 2009, 2. utgave) s. 7-123 (118 s.)
 • Idås, Trond: Krevende oppdrag: Hvordan mestre stress? (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013), kap. 1-3 og 6 (85 s.)

Fordypning avis (ca. 228 s.)

 • Lamark, Hege: Portrettintervjuet. (Fredrikstad: IJ-forlaget, 2012), kap. 3-6 (135 s.)
 • Steensen, Steen: Stedets sjanger. Om moderne reportasjejournalistikk (Kristiansand: IJ-forlaget 2016), kap. 1-4, 7, og 9-16 (210 s.)

 

Pensum merket ¤  er tilgjengelig som digitalt kompendium.