REL120 Kristendommens historie

Alle versjoner:
REL120 (2017—2018)

Emnekode: REL120

Emnenavn: Kristendommens historie

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Inngår som obligatorisk emne i

 • KRLE årsstudium
 • Bachelor i teologi

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om sentrale hendelser, personer og utviklingstrekk i kirkens historie
 • kjennskap til historisk kristen kultur og praksis slik den kommer til uttrykk gjennom tekster, arkitektur, bilder og andre estetiske uttrykksformer i ulike tidsepoker
 • oversikt over de historiske kirkelige splittelsene, og kunnskap om de viktigste kristne kirker og trossamfunn

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjøre rede for hovedtrekk i kristendommens historiske utvikling
 • arbeide historisk med tekster fra kirkens tradisjon
 • gjøre rede for eksempler på kristendommens ulike kulturelle uttrykk og deres betydning for kristen tro og praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til historisk metode
 • kan bidra til en reflektert offentlig samtale om kristendommens kulturelle rolle i dagens samfunn

Innhold

REL120 gir en innføring i kristendommen som historisk størrelse gjennom ulike tidsepoker frem mot vår egen tid. I emnet studeres allmenn og norsk kirke- og teologihistorie, og ulike kirkesamfunns praksis og teologi (konfesjonskunnskap). Studiet gir kjennskap til kristendommens konkrete historiske uttrykksformer gjennom tekster, arkitektur, organisasjoner og institusjoner, kunst, sang og musikk, ritualer og andre trosuttrykk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning og selvstudium. Ekskursjon.

Undervisningen blir hovedsakelig gitt i form av forelesninger.

Arbeidsomfang

300 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen må studenten delta på innføringstur ved semesterstart. Etter begrunnet søknad kan kravet erstattes av en hjemmeoppgave på ca. 1500 ord som bedømmes til godkjent/ikke godkjent.Oppgaven må være godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende vurdering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

6 timers skriftlig skoleeksamen, der studenten besvarer én større oppgave og flere kortsvarsoppgaver

Tillatte hjelpemidler

 Se https://www.nla.no/nor/studentside-bergen/eksamen/hjelpemidler-til-eksamen-kristendom

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

–   REL120 overlapper 10 studiepoeng med KRLE120

–   REL120 overlapper 6 studiepoeng med KRLE101, KRLE101B og KRLE112

–   REL120 overlapper 2 studiepoeng med KRLE102 og KRLE122

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

 • Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap (2002). Sødal, H.K. (red.). Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 9-175; 255-285.
 • Jensen, O.J. (2005). Fra vegg til vegg i Moster gamle kirke. Bilder som forkynnelse i kirkens rom. Bergen: NLA-forlaget, s. 7-39.
 • Jensen, O.J. (2004). Katekismens teologi. En innføring i Luthers katekismer. Oslo: Credo, s. 37-90.
 • Oftestad, B.T. m.fl. (3. utg. 2005). Norsk kirkehistorie. Oslo: Universitetsforlaget, s. 15-280.
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2000). Kristendommen. En historisk innføring. Oslo: Universitetsforlaget, s. 119-306.
 • Skarsaune, O. (1987). Fra Jerusalem til Rom og Bysants. Oslo: Universitetsforlaget, s. 9-114; 130-143. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013121806048
 • Den norske kirkes bekjennelsesskrifter (ca. 60 s.), fra for eksempel:
 •  

 

   • Brunvoll, A. (1972 eller senere). Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Oslo: Lunde. (BM)
   • Brunvoll, A. (1970 eller seinare). Vedkjenningsskriftene åt Den norske kyrkja. Oslo: Lunde. (NN)
   • Konkordieboken. Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (1985 eller senere ). Mæland, J.O. (red.). Oslo: Lunde. http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=229
 • Et utvalg salmer fra Norsk Salmebok (2013, NoS): 2 «Folkefrelsar til oss kom»; 13 «Underlege ting å sjå»; 35 «Den yndigste rose er funnet»; 145 «Se hvor nu Jesus treder»; 154 «Sion, pris din saliggjører»; 157 «Hør en lovsang, høye himler»; 169 «Gå under Jesu kors å stå»; 190 «Som den gylne sol frembryter»; 198 «Ljos over grav»; 261 «Der mange skal komme fra øst og fra vest»; 267 «Den store hvite flokk»; 275 «O store Gud, vi lover deg»; 278 «Herre Gud, ditt dyre navn og ære»; 291 «Opp, alle ting som Gud har gjort»; 340 «Guds sønn har gjort meg fri»; 844 «No livnar det i lundar»; 887 «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn».