GL17KRØ1 Kroppsøving 1 1.-7.trinn

Alle versjoner:
GL17KRØ1 (2018—2019)
GL17KRØ1 (2017—2018)

Emnekode: GL17KRØ1

Emnenavn: Kroppsøving 1 1.-7.trinn

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Opptak til grunnskolelærerutdanning 1.-7. eller lærerutdanning el.l.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt fag i Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn. Kan også tas som videreutdanning for lærere.

Innledning

Emneplanens innhold bygger på de Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. – 7. trinn der det fremheves at undervisningen i faget skal være forskningsbasert og profesjonsorientert. Den tar utgangspunkt i kroppsøving som et allmenndannende fag, og skal være knyttet til praksisfeltet. Faget skal gi studentene en solid pedagogisk og didaktisk kompetanse til å kunne arbeide ut fra gjeldende læreplan, til å utvikle faget i framtida, og på et bredt grunnlag ivareta de kroppslige dimensjonene ved det å være menneske.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart
 • har faglig og fagdidaktisk kunnskap til å gjøre overveielser knyttet til undervisning og læring i kroppsøving for elever på trinn 1-7
 • har kunnskap i leik, idrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer i barns oppvekst
 • har kunnskap om hvordan kroppsøving kan bidra til utvikling av de grunnleggende ferdighetene; uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne, bruke digitale verktøy i begynneropplæringen, og hvordan det ut fra fagets egenart er naturlig å inkludere disse
 • har kunnskap om motorisk læring og betydningen av dette i barns utvikling
 • har kunnskap om fysisk aktivitet og kroppsøving i et folkehelseperspektiv, og har forståelse for kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barnekultur

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske krav
 • kan legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter i leik, idrett, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer som er aktuelle for trinn 1-7
 • kan identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • kan vurdere elevenes bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring, læringsfremmende tilbakemelding og vurdering i kroppsøving
 • kan utføre livreddende førstehjelp, svømme og utføre livredning i vann

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving sammen med andre skolefag bidrar til elevens allmenndanning
 • kan ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet
 • kan bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Innhold

Emnet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving i de første sju trinnene i grunnskolen. Det legges vekt på kroppsøving som en del av begynneropplæringen med særlig ansvar for allsidig kroppslig utvikling, opplevelse og læring. Kroppsøving i ulike bevegelsesmiljø, tilrettelegging for lek og begynneropplæring i idrett, svømming, dans og friluftsliv står sentralt. Fagdidaktikken i emnet bygger på en eksemplarisk og praktisk tilnærming. Studentene får både prøve seg selv i ulike bevegelsesaktiviteter og i varierte arbeidsmåter som er egnet til å fremme kroppslig utvikling, læring, kreativitet og bevegelsesglede for alle elevene. Kjennskap til alders-typiske trekk og samarbeid med praksis om å møte eleven og elevgrupper i kroppsøving er av vesentlig betydning for å nå målsetningene i emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer vil variere etter tema og aktivitetens egenart. Det vil bli benyttet forelesninger, seminarer, praksis, samt praktiske aktiviteter innendørs og utendørs.

I de praktiske aktivitetene som setter krav til sikkerhet, samt i innøving av aktiviteter som krever gode tekniske ferdigheter vil hovedsakelig gruppeundervisning preget av instruksjon være arbeidsformen. Også mer veiledende tilnærminger til deler av fagstoffet vil stå sentralt, der studentene i stor grad jobber induktivt med læringsaktivitetene.

Videre legges det til rette for studentstyrte undervisningsopplegg, hvor studentene jobber både praktisk og teoretisk med lærestoffet, og hvor skriftlig redegjørelse i tillegg til gjennomføring av opplegget i studentgruppa kan inngå. Her vil også vurdering bli trukket inn i prosessen.

Den teoretiske undervisningen er lagt til NLA Breistein. Den praktiske undervisningen vil bli lagt til uteområdene ved Breistein og nærliggende idrettsanlegg. Det vil i tillegg bli gjennomført overnattingsturer til egnede områder.

Arbeidsomfang

900 timer.

Arbeidskrav

Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

Oppgaver

 • Oppgave 1
  Studentene skal skrive grupperapport fra  ekskursjonen i faget.
 • Oppgave 2
  Studenten skal levere en skriftlig oppgave knyttet til planlegging og gjennomføring av minimum en kroppsøvingstime i praksis. 
 • Oppgave 3
  Studenten skal skrive en individuell skriftlig oppgave knyttet til pensum i faget.

Ekskursjoner

 • Vandretur i fjellet m/overnatting
 • Kanotur

Nærmere opplysninger om ekskursjonene og arbeidskravenes innhold, samt tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet til å levere bearbeidede arbeidskrav. Dette gjelder imidlertid ikke for obligatoriske ekskursjoner, som vanligvis må gjennomføres påfølgende studieår.

Det er dermed mulig å gå opp til avsluttende eksamen selv om ikke ekskursjonen er godkjent, men arbeidskravene må være godkjente for at studenten skal ha rett til å få utskrift av eksamensprotokoll.

Det kreves at studenten ut over de obligatoriske arbeidskravene skal ha deltatt på 80 % av undervisningen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell praktisk-metodisk eksamen hvor hver student trekker en praktisk oppgave som skal tilrettelegges og gjennomføres med andre studenter som –elever–. Alle studenter vil få trekke oppgave minst 24 timer før eksamen skal gjennomføres, og har tiden fra trekning til gjennomførelse til rådighet til forberedelse. 
  Hver student skal før første kandidat starter sitt opplegg, levere en disposisjon for opplegget de selv skal gjennomføre. Denne disposisjonen blir grunnlaget for deres undervisningsøkt og påfølgende muntlige høring. 

Tillatte hjelpemidler

Tilgjengelig utstyr og anlegg på Fossemyra Idrettspark

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

En forutsetning for å ta studiet er at du er i normalt god helsemessig form. Vi ber deg om å informere om eventuelle sykdomstilstander og forhold som kan påvirke din deltagelse.

Studiet vil ha en ekstra studieavgift knyttet til utgifter ved ekskursjoner o.l. For kostnader knyttet til studiet henvises det til prisliste for emner som er tilgjengelig på www.nla.no.

Det forventes at kandidatene selv har personlig utstyr som trengs til de ulike idretter/aktiviteter i emnet.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Brattenborg, S., & Engebretsen, B. (2013). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Cappelen Damm.

Enoksen, E., Brunes, A. O., & Sletten, S. H. (2012). Aktivitetslære. Gyldendal Norsk Forlag. (Kap. 2, 3, 5, 8,10, 11,18, 19, 20,21, 22).

Bagøien, T. E. & Storli, R. (2002). Lag en naturlekeplass – prinsipper og praktiske ideer. Oslo: Gyldendal akademisk forlag. (100 s.)

Eriksen, S., M., Lie, K., Møst, K., Brandser, B.(2011). 1001 leker – ideer til fysisk aktivitet. Gyldendal undervisning.

Gjerset, A. m.fl. (2012). Treningslære. Gyldendal norsk forlag.  (Side. 302-329 og 502-586).

Mol, K. & Eriksen, L.(2005). Ballsidighet – leik og trivsel med ball. Akilles.

Jagtøien, G. L. & Hansen, K. (2000). I bevegelse: Sansemotorikk - leik - observasjon. Oslo. Gyldendal undervisning, 5. opplag. Kap. 6-8. (105 sider)

Sigmundsson, H., & Pedersen, A. V. (2000). Motorisk utvikling. Nyere perspektiver på barns motorikk.. Sebu forlag, 6. Opptrykk. (90. s)

Sæle, O., O. (2013). Fair Play – et dydetisk perspektiv på idretten. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 3, 5, 6, 8 og 9 (140 s)

Vingdal, I., M. & Hollekim, I. (2001) Barn i naturen- utfordring, opplevelse, læring. 3. opplag, 2010. Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 1-5 og 7. (260 sider)

Øverby N. C., Klungland, Torstveit M. & Høigaard R. (2011) Folkehelsearbeid, Høyskoleforlaget, kap.1, 3, 10, 11, 15,17-20. (125s)