4PTL102 Ledelse, danning, trosopplæring i en misjonal kirke

Alle versjoner:
4PTL102 (2017—2018)

Emnekode: 4PTL102

Emnenavn: Ledelse, danning, trosopplæring i en misjonal kirke

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Inngår som obligatorisk emne i

 • Praktisk teologi og ledelse, årsstudium.
 • Praktisk teologi og ledelse, bachelor.

Læringsutbytte

DEL A: LEDELSESFILOSOFI

Kunnskaper:

Studenten:

 • kjenner til og kan gjøre rede for sentrale ledelsesteorier 
 • kjenner til og kan gjøre rede for noen ulike karakter- og ledelsesutviklingsteorier
 • kan forstå sammenhengen mellom etikk, pedagogikk og ledelse
 • kan skjelne mellom destruktivt og konstruktivt lederskap
 • har forståelse av lederen som mentor og rollemodell

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan reflektere over egen utøvelse av ledelse og forholdet mellom etikk, verdier og ledelse
 • kan utvikle og trene evnen til besindighet og tålmodighet som forutsetninger for økt situasjonsbevissthet i utøvelse av ledelse
 • kan utvikle og trene evnen til å ta initiativ og handle spontant
 • skal kunne forstå og videreutvikle nødvendige ferdigheter for ledelse av team og grupper

DEL B: DANNING OG TROSOPPLÆRING, BARN OG UNGE

Kunnskaper:

Studenten har :

 • kunnskap om teorier om læring og barns og unges utvikling, og betydningen av relasjoner, ferdigheter, holdninger, kunnskap og skjønn og i  forhold til alder, modning og funksjonsnivå.
 • kunnskap om ulike syn på og strategier for dannelse og trosopplæring
 • kunnskap om barns spiritualitet og om forskjellige retninger innen barneteologien, og om hvordan Bibelen presenterer barn og barndom, med særlig vekt på Jesu ord om barna
 • kunnskap om forholdet mellom hjemmets og menighetens rolle i trosopplæringen og kunnskap om grunnleggende forskjeller mellom skolens og kirkens mandat i dannelse og trosopplæring
 • kunnskap om kristent barne- og ungdomsarbeid i norsk kontekst, deriblant samspillet mellom kristne organisasjoner, frikirker og Den norske kirke,
 • kunnskap om vår tids syn på barn og ungdom, og hvordan dette har utviklet seg gjennom historien.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • reflektere over rollen som voksen i møte med barn, ungdom og unge voksne
 • reflektere over utformingen av kristent barne- og ungdomsarbeid og dets teologiske implikasjoner i forhold til praksiskontekst og populærkultur
 • reflektere over sin egen ledelse av kristent barne- ungdomsarbeid og kirkens planarbeid  samt utvikle denne under veiledning
 • bruke og utvikle ulike formidlingsformer innenfor trosopplæring og arbeid for barn og ungdom, som andakt, bibeltime, undervisning, drama, musikk etc i rammen av sentrale praksiser som gudstjeneste, leirarbeid, trosopplæringstiltak.

DEL C: TEOLOGI FOR EN MISJONAL KIRKE

Kunnskaper:

Studenten har:

 • kunnskap om sentrale dogmatiske tema: kristologi, trinitarisk teologi, åpenbaringsteologi, skapelse og antropologi, soteriologi, ekklesiologi, sakramentslære og eskatologi med særlig vekt på den evangelisk-lutherske bekjennelse
 • kunnskap om misjonal kirkeforståelse
 • innsikt i sammenhengen mellom teologisk refleksjon og en menighets gudstjenestefeiring, forkynnelse og selvpresentasjon
 • kunnskap om teorier og strategier for menighetsplanting, menighetsutvikling og ledelse av menighetsutviklende prosesser

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • reflektere over  hvordan fortolkningen av sentrale systematisk-teologiske problemstillinger foregår i rammen av ulike former for  kontekstuell menighetsutvikling
 • reflektere over hvordan den kristne forkynnelsen begrunnes, og hvordan menigheten forstår seg selv i relasjon til samfunnet
 • arbeide med å utvikle stedegne og profilegne modeller for menighetsbygging
 • reflektere kritisk over egen rolle som medarbeider og leder i menighetsutvikling
 • reflektere over sammenhengen og spenningen mellom innovasjon og vedlikehold i forhold til menighetsutvikling

Generell kompetanse felles for alle tre delemnene:

Studenten:

 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder og medarbeider, både i kirkelig kontekst og ellers
 • har grunnleggende forståelse for etikkens plass i utøvelse av lederskap og i prosesser som involverer dannelse og trosopplæring
 • har god allmenndannelse med innsikt i aktuell teologiske, kirkelige og samfunnsmessige problemstillinger, med særlig refleksjon om slike problemstillingers relevans inn mot temafeltet ledelse, dannelse, trosopplæring
 • grunnleggende forståelse for menighetens rolle i samfunnet og lokalmiljøet
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis
 • kjenner til og har deltatt i prosesser som fremmer nytenking og innovasjon

Innhold

Innhold

Dette er et emne som består av tre delemner som undervises sammen og vurderes sammen. For deltidsstudenter er det mulig å ta hver av del A, B, og C som enkeltemner. Del A –Ledelsesfilosofi– er et emne som gir en grunnleggende innføring i noen sentrale ledelsesteorier og ledelsesutviklingsteorier for å oppøve evnen til å kunne reflektere over forholdet mellom etikk, verdier og ledelse og trene evnen til besindighet og tålmodighet som forutsetninger for økt situasjonsbevissthet i utøvelse av ledelse. Gjennom variert og prosessorientert undervisning trenes også evnen til å ta initiativ og handle spontant og evnen til å forstå og videreutvikle nødvendige ferdigheter for ledelse av team og grupper.

Del B –Danning og trosopplæring , barn og unge– er et emne som gir grunnleggende innføring i og oversikt over ulike teorier om danning og trosopplæring samt om barn og unges modning og utvikling. Emnet gir også en grunnleggende innføring i teologi for kristent barne- og ungdomsarbeid. I dialog med praksisrefleksjon skal emnet gi evne til å reflektere over rollen som voksen (leder) i møte med barn og ungdom, slik at studenten kreativt og kritisk skal kunne reflektere over hvilke utfordringer og muligheter kristent barne- og ungdomsarbeid byr på, inkludert dets teologiske implikasjoner i forhold til praksiskontekst og populærkultur  

Del C "Teologi for en misjonal kirke» gir en innføring i en del sentrale systematisk-teologiske problemstillinger og ser hvordan disse fortolkes og utvikles med utgangspunkt i Skrift og bekjennelse i ulike kontekster med tanke på kirkens oppdrag, tjenester og grensesprengende virksomhet. I dialog med praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for menighetsvekst og menighetsutvikling i lys av teorier om en misjonal kirkeforståelse. Gjennom feltstudium og varierte undervisningsformer skal emnet sette studenten i stand til å reflektere systematisk-teologisk og praktisk-teologisk  over utfordringer og muligheter ved det å bygge menighet. Som det andre emnet på årstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL) kommer denne kontinuerlige, dialogiske refleksjonen både til uttrykk i samtaler og øvelser i undervisningen, men også gjennom innlevering av en halvårlig praksisrapport (godkjent/ikke godkjent) og tre refleksjonsnotat, der det ene refleksjonsnotatet er knyttet til studieturen som tilhører emnet (godkjent/ikke godkjent). 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet, som det andre emnet i årstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL), blir undervist i undervisningsuker, der studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksis (se studieplan for bachelor i PTL). Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser, mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.  Det er knyttet praksis til begge emnene i årsstudiet i PTL, og praksiserfaringen reflekteres kontinuerlig gjennom samtaler med praksisveileder og i forhold til arbeidet i undervisningsukene, men også mer spesifikt gjennom arbeidet med en praksisrapport (godkjent/ikke godkjent). Studentene velger praksis fra de praksistilbud som NLA Høgskolen tilbyr knyttet til årsstudiet i PTL. Unntaksvis kan studenten selv søke om å få godkjent en praksisplass. Det forutsetter at studenten får oppnevnt (praksis-) veileder godkjent av NLA Høgskolen.

Arbeidsomfang

900 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

 • En praksisrapport (ca 1500-2000 ord) knyttet til erfaringer i praksis (minimum 100-120 timer) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. Praksisrapporten må være vurdert til godkjent.
 • En feltobservasjonsrapport (ca 1500-2000 ord) med utgangspunkt i feltstudiet, der det fokuseres på fortolkningen av ett eller flere dogmatiske tema i rammen av en menighets gudstjenestefeiring.
 • To refleksjonsnotat (ca 500-1000 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til tema som er sentrale i undervisning, praksis og pensum i emnet blir vurdert til godkjent/ikke godkjent. Det ene refleksjonsnotatet er knyttet til studieturen som tilhører emnet.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • En hjemmeeksamen på to uker (fjorten dager, inkl. helg). Hjemmeeksamenen må være vurdert til bestått for at studenten skal kunne framstille seg til muntlig prøve.
 • Studenten skal i samme semester framstille seg til en muntlig prøve knyttet til pensum i emnet.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Den endelige karakteren for emnet blir fastsatt etter den muntlige prøven, og kan justeres inntil en karakter opp eller ned i forhold til den skriftlige karakteren. For at eksamen skal være bestått, må også den muntlige prøven vurderes til bestått. Det benyttes gradert karakterskala fra A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Langsgående praksis gjennom hele semesteret. Se under arbeids- og undervisningsformer.

Studiepoengreduksjon

Faglig overlapping:

 • 10 stp. overlapp med PTL211, RELPED211/120, RELPED212/130 og TEOL140
 •   5 stp. overlapp med PTL212 og PTL213

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Politiattest

I studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

DEL A: LEDELSESFILOSOFI

 • *)Brunstad, P.O. (2010 ). «Mentor som nomade», i: Smith K. & Ulvik M. (red.), Veiledning av nye lærere. Nasjonale og internasjonale perspektiver. Oslo: Universitetsforlaget, s. 191-201.
 • Yukl, G.(2013). Leadership in Organizations. Essex: Pearson. (437 s.)
 • Zaleznik, A. (2000). «Managers and Leaders. Are They Different?», i: Fuller, T., Leading and Leadership. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

DEL B: DANNING OG TROSOPPLÆRING, BARN OG UNGE

 • Anthony M. & Anthony M.(red) (2011) A Theology for Family Ministries. B&H Publishing Group. Nashwille: Tennesse, s. 106 – 180, 206 – 240)
 • Edgell, P. (2006) Religion and Family in a Changing Society. Princeton, Princeton, s. 67 – 124.
 • Barnet i trosopplæringen. Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn (2008). Sagberg, S. (red.). Oslo: IKO-forlaget, s. 51-97; 122-145; 167-182.
 • Gud gir- Vi deler. Plan for Trosopplæring i Den norske kirke (2010). Kirkerådet.
 • *)Hagesæther, G. (2007). «Oppdragermandat og oppdrageransvar», i: Kaldestad, O.H.  m.fl. (red.), Grunnverdier og pedagogikk. Bergen: Fagbokforlaget, s. 203-215.
 • Kan tru praktiserast? Teologi for kristent ungdomsarbeid (2008). Norheim, B.E.H. (red.). Trondheim: Tapir, s. 11-101; 286-309.
 • Root, A. & Dean, K.C. (2011). The Theological Turn in Youth Ministry. Downers Grove: IVP Books, s. 27-36; 63-78; 146-154; 199-217.
 • «Lær meg din vei–». Kristen trosopplæring i går og i dag. En historisk oversikt (2009). Seland, T. (red.). Trondheim: Tapir.
 • Senter, M. H. (red.) (2001). Four views of youth ministry and the church.
 • Øystese R. (2014, upublisert). Forelesningsnotat om teorier om barns utvikling og      konsekvenser for trosopplæringen. NLA.
 • Øystese R. (2014, upublisert). Forelesningsnotat om trosopplæring som ferdighetstrening. NLA.
 • *)Øystese R. (2009). «Barnet, teologien og preposisjonene». Prismet 60/1, s. x-x.
 • *)Aadnanes, P.M. (2004). «Konfirmasjonen – frå katekumenat til ungdomsarbeid», i: Ulstein, J.O. (red.), Ungdom i Rørsle. Bd. 2. Faglege perspektiv og utfordringar. Trondheim: Tapir, s.21-38.
 • Aagre, W. (2014) Ungdomskunnskap: hverdagslivets kulturelle former. Bergen: Fagbokforlaget

 DEL C: TEOLOGI FOR EN MISJONAL KIRKE

 • Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, fra for eksempel:
  • Brunvoll, A. (1972 eller senere oppl.). Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Oslo: Lunde. (BM)
  • Brunvoll, A. (1970 eller seinare oppl.). Vedkjenningsskriftene åt Den norske kyrkja. Oslo: Lunde. (NN)
  • Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (1985 eller senere oppl.). Mæland, J.O. (red.). Oslo: Lunde 1985. (Kun BM.) Den norske kirkes internettportal:   http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=229
 • Hegstad, H. Gud, verden og håpet. Innføring i kristen dogmatikk. Oslo: Luther, 2015.
 • Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter (2012). Hegstad, H., Birkedal, E. & Lannem, T.S. (red.). Oslo: IKO-forlaget, s.9-86.
 • Roxburgh, A.. J. & Boren, S. Introducing the missional church. What it is, why it matters, how to become one.  Grand Rapids, MI: Baker Books.
 • Norheim, B.E.H. (2014). «A Grain of Wheat. Towards a theological anthropology for leading change in ministry». Journal of Religious Leadership13/1, s. 59-77.
 • Sandsmark, A. (2008). «Medarbeiderskap», i: Norheim, B.E.H. (red.), Kan tru praktiserast? Teologi for kristent ungdomsarbeid. Trondheim: Tapir, s. 184-190.
 • Van Gelder, C. (2007). The Ministry of the Missional Church. Grand Rapids: Baker Books.
 • Birkedal, E. (2011). «Menighet i fortid, nåtid og framtid. Verktøy for menighetsutvikling», i: Hegstad, H., Birkedal, E. & Lannem, T.S. (red.), Sammen i forandring. Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken. Oslo: IKO-forlaget, s. 57-84.

Supplerende litteratur

 • The Archbishop–s Council (2004). Mission-Shaped Church. Church planting and fresh expressions of church in a changing context. London: Church House Publishing.